ORIGINAL PAPER
Digital public goods as a means to support affordable and clean energy
 
More details
Hide details
1
Management and Innovations, Odessa I.I Mechnikov National University, Ukraine
 
2
Civil and Law Disciplines, Odessa I.I. Mechnikov National University, Ukraine
 
3
Economics and Entrepreneurship, Odessa I.I. Mechnikov National University, Ukraine
 
 
Submission date: 2021-10-14
 
 
Final revision date: 2021-12-13
 
 
Acceptance date: 2021-12-14
 
 
Publication date: 2021-12-29
 
 
Corresponding author
Iryna Nyenno   

Management and Innovations, Odessa I.I Mechnikov National University, Ukraine
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2021;24(4):139-152
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The importance of increasing the level of renewable energy sources is connected with the fact that its share in the total volume of energy consumption is still insufficient. This is why this article focuses on the development of the motivation system aimed at the more active transition to renewable sources consumption in the balanced combination alongside the traditional sources. The research question is whether digital public goods (DPG) may be a mean to support “Affordable and Clean Energy’’ use. The theoretical approach to our research problem is stakeholder’s theory, while the concept applied to the motivation mechanism implementation is the United Nations Organization’s concept of sustainable development goals (SDG). The research design is as follows: study of the actual data of energy structure of the world economy; identification of the current instruments of renewable energy distribution; analysis of the DPG as a perspective form of the sustainable energy behavior introduced [AO1] in the digitalized environment; definition of the energy industry stakeholders; development of the architecture of energy consumption by DPG application to reach SDG “Affordable and Clean Energy”. The main findings of the study are that DPG has been found to be a relevant means for the motivation and support of sustainable energy behavior through the architecture of energy consumption, based on research and development, customer relationship management, corporate social responsibility – sustainable development, technical implementation, and the diversity of traditional and alternative sources of energy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Cyfrowe dobra publiczne jako sposób wspierania niedrogiej i czystej energii
energia, system, cyfrowe dobra publiczne, cel zrównoważonego rozwoju, wartość
Znaczenie zwiększania poziomu OZE wiąże się z tym, że ich udział w całkowitym wolumenie zużycia energii jest wciąż niewystarczający. Dlatego w niniejszym artykule skupiono się na rozwoju systemu motywacyjnego ukierunkowanego na bardziej aktywne przejście na zużycie ze źródeł odnawialnych w zrównoważonym połączeniu obok źródeł tradycyjnych. Pytanie badawcze brzmi: czy cyfrowe dobra publiczne mogą być środkiem wspierającym korzystanie z „niedrogiej i czystej energii”? Teoretyczne podejście do naszego problemu badawczego to teoria interesariuszy, natomiast koncepcja stosowana do wdrażania mechanizmu motywacji to koncepcja celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Projekt badań jest następujący: badanie rzeczywistych danych dotyczących struktury energetycznej gospodarki światowej; identyfikacja obecnych instrumentów dystrybucji energii odnawialnej; analiza cyfrowych dóbr publicznych jako perspektywicznej formy zachowań związanych ze zrównoważoną energią wprowadzaną w zdigitalizowanym środowisku; definicja interesariuszy z branży energetycznej; opracowanie architektury zużycia energii przez aplikację DPG w celu osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju „niedrogiej i czystej energii”. Główne wnioski z badania są takie, że cyfrowe dobra publiczne zostały uznane za odpowiedni środek motywowania i wspierania zrównoważonych zachowań energetycznych poprzez architekturę zużycia energii, opartą na badaniach i rozwoju, zarządzaniu relacjami z klientami, społecznej odpowiedzialności biznesu – zrównoważony rozwój, realizację techniczną oraz różnorodność tradycyjnych i alternatywnych źródeł energii.
 
REFERENCES (20)
1.
Boosting Virtual Reality Learning within Higher Business Management Education. [Online] http://www.vrinsight.org [Accessed: 2021-09-07].
 
2.
Chan, N.W. and Kotchen, M.J. 2014. A generalized impure public good and linear characteristics model of green consumption. Resource and Energy Economics 37, pp. 1–16, DOI: 10.1016/j.reseneeco.2014.04.001.
 
3.
Digital Public Goods Definition – Official web-site Digital Public Goods Alliance. [Online] https://digitalpublicgoods.net... [Accessed: 2021-09-07].
 
4.
Eberhard, A. et al. 2015 – Eberhard, A., Metternich, J., Tisch, M., Chryssolouris, G., Sihn, W., ElMaraghy, H., Hummel, V. and Ranz, F. 2015. Learning Factories for Research, Education, and Training. Procedia CIRP 32, pp. 1–6.
 
5.
Estefam, A. 2021. Strategic overview of digital public participation tools for urban planning. Journal of Science-Informed Design, DOI: 10.33797/SIDE.21.008.
 
6.
Greenstein, S. 2013. Digital Public Goods. IEEE 33(5), pp. 62–63, DOI: 10.1109/MM.2013.96.
 
7.
Gurumurthy, A. and Chami, N. 2019. Digital Public Goods: A Precondition for Realising SDGs. Global Governance Spotlight 4, pp. 1-5. [Online] https://www.researchgate.net/p..._ Precondition_for_Realising_SDGs [Accessed: 2021-09-07].
 
8.
HEIn4 2021. Boosting the role of HEIs in the industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine. [Online] http://www.hein4.net [Accessed: 2021-09-02].
 
9.
Hulshof, D. and Mulder, M. 2020. The impact of renewable energy use on firm profit. Energy Economics 92, Article 104957, DOI: 10.1016/j.eneco.2020.104957.
 
10.
İkiz, A. Ed. 2019. Energy Economics. Economic dynamics of global energy geopolitics. Hershey PA, USA, IGI Global Engineering Science Reference, 333 p. [Online] https://www.researchgate.net/p..._ Energy_Economics [Accessed: 2021-09-07].
 
11.
Jarke, J. 2021. Co-Creating Digital Public Services. [In:] Co-creating Digital Public Services for an Ageing Society. Public Administration and Information Technology 6, pp. 15–52. Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-030-52873-7_3.
 
12.
Karlsson-Vinkhuyzen, S.I. and Jollands, N. 2013. Human security and energy security: a sustainable energy system as a public good. [In:] H. Dyer and M.J. Trombetta (Eds.), International Handbook of Energy Security 23, pp. 507–526, Edward Elgar Publishing, DOI: 10.4337/00036.
 
13.
Norouzi, N. and Norouzi, M. 2020. Energy Analysis Framework. An Introduction to the Energy Economics. Scholars’ Press, 391 p. [Online] https://www.researchgate.net/p..._ the_Energy_Economics [Accessed: 2021-09-21].
 
14.
Sackey, S. et al. 2017 – Sackey, S., Bester, A. and Adams, D. 2017. Industry 4.0 Learning Factory Didactic Design Parameters for Industrial Engineering Education in South Africa. South Africa Journal for Industrial Engineering 28(1), pp. 114–124.
 
15.
Sæbø, J.I. et al. 2021 – Sæbø, J.I., Nicholson, B., Nielsen, P. and Sahay, S. 2021. Digital Global Public Goods. [Online] https://www.researchgate.net/p... [Accessed: 2021-09-13].
 
16.
Steg, L. et al. 2021 – Steg, L., Perlaviciute, G, Sovacool, B. K., Bonaiuto, M., Diekmann, A., Filippini, M., Hindriks, F., Bergstad, C. J., Matthies, E., Matti, S., Mulder, M., Nilsson, A., Pahl, S., Roggenkamp, M., Schuitema, G., Stern, P.C., Tavoni, M., Thøgersen, J. and Woerdman, E. 2021. A Research Agenda to Better Understand the Human Dimensions of Energy Transitions. Front. Psychol. 12, Article 672776, DOI: 10.3389/fpsyg.2021.672776.
 
17.
Szalbierz, Z. and Ropuszyńska-Surma, E. 2017. Energy security as a public good. E3S Web of Conferences 14, Article 01005, DOI: 10.1051/e3sconf/20171401005.
 
18.
Udayasankaran, J.G. et al. 2021 – Udayasankaran, J.G., Kallander, K., Woods, T., Landry, M., Benjamin, P., Harris, L., Nordhaug, L., Fourie, C., Blaschke, S., Grubb, B., Bendor, A. and Downey, M. 2021. Understanding the Relationship between Digital Public Goods and Global Goods in the Context of Digital Health. Digital Public Goods Alliance, Digital Square, UNICEF Health and Information Communication Technology (ICT) Divisions. [Online] https://www.researchgate.net/p... [Accessed: 2021-09-20].
 
19.
Wiser, R. and Pickle, S. 1997. Green Marketing, Renewables, and Free Riders: Increasing Customer Demand for a Public Good. [Online] https://www.researchgate.net/p..._ Riders_Increasing_Customer_Demand_for_a_Public_Good [Accessed: 2021-09-21].
 
20.
Yin, Y. et al. 2021 – Yin, Y., Dong, Y., Wang, K., Wang, D. and Jones, B.F. 2021. Science as a Public Good: Public Use and Funding of Science. Proceedings of the 1st Virtual Conference on Implications of Information and Digital Technologies for Development. [Online] https://www.researchgate.net/p..._ Public_Good_Public_Use_and_Funding_of_Science/citations [Accessed: 2021-09-20].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top