Economic analysis of coal gasification with carbon dioxide removal
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):287–298
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Coal gasification makes able to achieve not only the high efficiency of electricity generation but also creates opportunity for parallel production of liquid fuels. In both cases the economic and thermal efficiencies of production depend on costs related to carbon dioxide emission penalty or capture/storage option. In the paper the effect of carbon dioxide emission cost on economical performance of various coal gasification technological options was discussed, namely coal gasification integrated with gas and steam turbine sets (IGCC) and polygeneration option combining power generation with liquid fuels production.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza efektywności zgazowania węgla połączonego z usuwaniem ditlenku węgla
zgazowanie, poligeneracja, paliwa ciekłe
Zgazowanie węgla jest technologią umożliwiającą nie tylko osiągnięcie wysokich sprawności wytwarzania energii elektrycznej, ale także może być bezpośrednio powiązane z wytwarzaniem paliw ciekłych. W obu przypadkach efektywność wytwarzania produktów uzależniona jest od kosztów związanych z emisją ditlenku węgla. W pracy poddano analizie wpływ uwzględnienia kosztów emisji ditlenku węgla na efektywność ekonomiczną różnych układów technologicznych opartych o zgazowanie węgla, tzn. podstawowego - zintegrowanego z zespołem turbin parowo-gazowych (IGCC) oraz poligeneracyjnego - wytwarzającego równocześnie energię elektryczną i paliwa ciekłe.
 
REFERENCES (4)
1.
BEHRENS W., HAWRANEK P. — Manual for the Preparation Industrial Feasibility Studies, UNIDO, 1993. Project Analysis Software — COMFAR (Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting), UNIDO, 2005.
 
2.
AIKEN R., DITZEL K.H., MORRA F., WILSON D.S. — Coal-Based Integrated Gasification Combined Cycle: Market Penetration Strategies and Recommendations. Final Report. Department of Energy (DOE), DE-AM26-99FT40575, 2004.
 
3.
GRAY D., SALERNO S., TOMLINSON G.—Current and Future IGCC Technologies: Bituminous Coal to Power, Mitretek Technical Report (USA), 2004.
 
4.
Gasification Plant Cost and Performance Optimization, Task 2 Report. Coke/Coal Gasification with Liquids Co-production, Bechtel Corp., Global Energy Inc., Nexant Inc., 2003.
 
ISSN:1429-6675