Process of implementing new technologies as exemplified by high pressure coal gasification developed within the framework of the NCBR Strategic Programme
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
 
2
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(3):83-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Implementation of new technologies can be conducted in different ways. The lowest cost of R&D and, at the same time, the lowest investment risk are guaranteed by gradual (step-by-step) development of a new technology based on its testing on a bench scale, pilot scale, demo scale, and on the final verification at a prototype commercial plant. Such a development model of new technologies is preferred in countries like Germany or Japan. On the basis of information available in existing documentation, as well as original analysis, this article presents a recommended path of development for the technology of high pressure coal gasification in a CFB reactor with the use of CO2. The analysis distinguishes nine specific stages of that development and the corresponding readiness levels of the developed technology. Also presented is the current readiness level of the technology of high pressure coal gasification developed within the framework of the NCBR Strategic Programme, and the conditions for its further development.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Proces wdrażania nowych technologii na przykładzie ciśnieniowego zgazowania węgla opracowanego w ramach Projektu Strategicznego NCBR
węgiel, zgazowanie, nowe technologie, proces wdrażania
Wdrażanie nowych technologii odbywać się może w różny sposób. Najniższe koszty badań rozwojowych a zarazem najmniejsze ryzyko inwestycyjne gwarantuje stopniowy rozwój nowej technologii oparty na jej testowaniu w instalacjach wielkolaboratoryjnych, pilotowych, demonstracyjnych oraz ostatecznej weryfikacji w skali prototypowej instalacji przemysłowej. Taki model rozwoju nowych technologii preferowany jest w takich krajach jak Niemcy czy Japonia. Opierając się na informacjach literaturowych a także doświadczeniach własnych, autorzy zaprezentowali propozycję drogi rozwoju technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu do tego celu ditlenku węgla. Wyróżnili 9 specyficznych etapów tego rozwoju i odpowiadające im poziomy gotowości rozwijanej technologii. Podali też aktualny poziom gotowości technologii ciśnieniowego zgazowania węgla rozwijanej w ramach Strategicznego Programu NCBR oraz określili warunki dalszego jej rozwoju.
 
REFERENCES (18)
1.
BABIŃSKI, P. i ŁABOJKO, G. 2012. Badania konwersji modelowych związków smołowych w gazie ze zgazowania węgla. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 4, s. 299–312.
 
2.
CHMIELNIAK i in. 2012 – CHMIELNIAK, T., ŚCIĄŻKO, M., SOBOLEWSKI, A., TOMASZEWICZ, G. i POPOWICZ, J. 2012. Zgazowanie węgla przy zastosowaniu CO2 sposobem na poprawę wskaźników emisyjnych i efektywności procesu. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 4, s. 125–137.
 
3.
CHMIELNIAK i in. 2013 – CHMIELNIAK, T., ŚCIĄŻKO, M. i SOBOLEWSKI, A. 2013. Fluidalne zgazowanie węgla w atmosferze CO2. Karbo t. 63, nr 1, s. 6–15.
 
4.
CHMIELNIAK i in. 2014 – CHMIELNIAK, T., BIGDA, J., CZARDYBON, A., POPOWICZ, J. i TOMASZEWICZ, G. 2014. Technologie oczyszczania gazu procesowego ze zgazowania węgla. Przemysł Chemiczny t. 93, nr 2, s. 232–242.
 
5.
CHOMIAK i in. 2013 – CHOMIAK, M., HULL, S. i TRAWCZYŃSKI, J. 2013. Wysokotemperaturowe odsiarczanie gazu ze zgazowania węgla przy użyciu sorbentów na bazie tlenków Fe-Zn i Zn-Ti. Przemysł Chemiczny t. 92, nr 13, s. 1000–1004.
 
6.
DRZEWIECKI, J. i KRAUSE, E. 2011. Podstawowe założenia budowy generatora PZW w obszarze górniczym KHW S.A. KWK „Wieczorek”. Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, kwartalnik nr 4, s. 86–97.
 
7.
KOTYCZKA-MORAŃSKA M. i TOMASZEWICZ, G. 2013. Application of polish calcium sorbents in carbonate looping. Physicochemical Problems of Mineral Processing vol. 49, no. 1, s. 111–120.
 
8.
KOTYCZKA-MORAŃSKA, M. i TOMASZEWICZ G. 2014. Application of modified calcium sorbents in carbonate looping. Physicochemical Problems ofMineral Processing vol. 50, no. 1, s. 215–222.
 
9.
LABUS i in. 2014 – LABUS, K., GRYGLEWICZ, S. i MACHNIKOWSKI, J. 2014. Granular KOH-activated carbons from coal-based cokes and their CO2 adsorption capacity. Fuel vol.118, s. 9–15.
 
10.
LISZKA i in. 2013 – LISZKA, M., MALIK, T., BUDNIK, M. i ZIĘBIK, A. 2013. Comparison of IGCC and CFB cogeneration plants equipped with CO2 removal. Energy vol. 58, s. 86–96.
 
11.
Progress of the Development of Dual Fluidized Bed Gasifier For Low Rank Coal and Biomass, Copyright©2013 IHI Corporation (Japan).
 
12.
SOBOLEWSKI i in. 2013 – SOBOLEWSKI, A., CZAPLICKI A., TOMASZEWICZ, G., S£OWIK, K. i JANUSZ, M. 2013. Zgazowanie węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy zastosowaniu CO2 jako czynnika zgazowującego. Karbo t. 63, nr 1, s. 16–27.
 
13.
STRUGAŁA, A. i CZERSKI, G. 2010. Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii. Karbo t. 60, nr 4, s. 165–166.
 
14.
STRUGAŁA i in. 2011 – STRUGAŁA, A., CZAPLICKA-KOLARZ, K. i ŚCIĄŻKO, M. 2011. Projekty nowych technologii zgazowania węgla powstające w ramach Programu Strategicznego NCBiR. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 14, z. 2, s. 375–390.
 
15.
STRUGAŁA, A. i CZERSKI, G. 2012. Badania nad technologiami zgazowania węgla w Polsce. Przemysł Chemiczny t. 91, nr 11, s. 2181–2185.
 
16.
TENNANT, J.B. 2012. Gasification Systems Overview v3.0 July, 2012; NETL – U.S. Department of Energy.
 
17.
TRAWCZYŃSKI, J. i CHOMIAK M., 2012: Regenerowalne sorbenty do odsiarczania gorącego gazu ze zgazowania węgla. Przemysł Chemiczny t. 91, nr 10, s. 2056–2060;.
 
18.
WIATOWSKI i in. 2013 –WIATOWSKI, M., KAPUSTA, K. i STAŃCZYK, K. 2013.Wpływ konfiguracji kanału ogniowego na skład i wydajność produktów podziemnego zgazowania węgla. Przegląd Górniczy nr 2, s. 80–90.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top