Recommendations for the regulatory framework facilitating the geothermal district heating development in Europe
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, PAS, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(2):109–118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the recommendations of regulatory framework, the introduction of which would significantly facilitate the wider geothermal energy uses in district heating systems in European countries (including Poland). This is all the more urgent that the geothermal resources suitable for such applications on a much larger scale than now have many countries in our continent. Removing legal barriers and simplification of procedures to a large extent should encourage operators, investors, policy makers and other stakeholders interested in this field of ecological energy. The recommendations have been developed within the framework of the EU project „Promote geothermal district heating in Europe” GeoDH) conducted in 2012–2014 (http://www.geodh.eu). The project concerned fourteen countries and gathered the teams from ten countries, including Poland (Division of Renewable Energy Sources MEERI PAS). The proposed legal solutions were consulted and endorsed by many representatives of local authorities and other stakeholders from several countries.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rekomendacje ramowych przepisów prawnych sprzyjających rozwojowi geotermalnego ciepłownictwa sieciowego w Europie
energia geotermalna, systemy ciepłownicze, przepisy prawne, Europa
Artykuł przedstawia rekomendacje ramowych przepisów prawnych, których wprowadzenie w znacznym stopniu ułatwiłoby szerszy rozwój wykorzystania energii geotermalnej w sieciach c.o. w krajach europejskich (także w Polsce). Jest to pilna kwestia tym bardziej, że zasoby geotermalne nadające się do takiego zagospodarowania na znacznie większą niż dotychczas skalę posiada wiele państw naszego kontynentu. Usuwanie barier prawnych i uproszczenie procedur w znacznym stopniu powinno sprzyjać operatorom, inwestorom, decydentom i innym zainteresowanym tą dziedziną ekologicznej energetyki. Rekomendacje zostały opracowane w ramach Projektu unijnego „Promowanie geotermalnego ciepłownictwa sieciowego w Europie” (GeoDH) zrealizowanego w latach 2012–2014 (http://www.geodh.eu). Projekt dotyczył czternastu krajów, uczestniczyły w nich zespoły z dziesięciu państw, w tym z Polski (z Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN). Proponowane rozwiązania prawne były przedmiotem konsultacji i uzyskały poparcie wielu przedstawicieli władz lokalnych i innych podmiotów z kilkunastu krajów.
 
REFERENCES (11)
1.
Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. Official Journal of the European Union. 5.6.2009.
 
2.
Dumas, P. & Angelino, L. 2015. Promote Geothermal District Heating Systems in Europe. Proceedings World Geothermal Congress 2015. Melbourne, Australia, 19–25 April 2015. Paper no. 07007.
 
3.
GTR-H Final Regulatory Framework, 2008 (IEE Project “Geothermal Regulations – Heat”, GTR-H, 2006–2009) (http://www.geodh.eu).
 
4.
Kasztelewicz, A. & Kępińska, B. 2013. Energia geotermalna w projektach unijnych „GEOCOM” i „GeoDH” („Geothermal energy in the EU Projects ”GEOCOM” and ”GeoDH”). Exploration Geology. Geothermics, Sustainable Development no. 1/2013 (in Polish, English abstract).
 
5.
Kępińska, B. & Kasztelewicz, A. 2012. Projekty unijne realizowane z udziałem Pracowni odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN – „Promowanie systemów geotermalnego centralnego ogrzewania w Europie” (The EU projects participated by the Division of Renewable Energy Sources MEERI PAS – “Promote geothermal district heating systems in Europe”). Geological Review vol. 60, no 11 (in Polish, English abstrakt).
 
6.
Kępińska, B. & Tomaszewska, B. 2010. The barriers for geothermal energy development in Poland and proposals of changes. Geological Review vol. 58, no 7. Warszawa (in Polish, English summary).
 
7.
Promoting Geothermal Electricity in Europe, GEOELEC (IEE/10/321/SI2.591109), 2011–2013 [Online] Available at: http://www.geoelec.eu [Accessed: 10.02.2016].
 
8.
Regulatory Framework for Geothermal District Heating Systems in Europe. D3.5. February 2014 [Online] Available at: http://geodh.eu/wp-content/upl... [Accessed: 10.02.2016].
 
9.
14 Reports on evaluation of market barriers for geothermal district heating in Europe [Online] Available at: http://geodh.eu/wp-content/upl... [Accessed: 10.02.2016].
 
10.
Werner, S. & Persson, U. 2013: Halmstad University District Heating and Cooling Database. Halmstad University, 2013.
 
ISSN:1429-6675