Economic aspects of underground coal gasification on an example of Seelyville coal field in the state of Indiana
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(1):21–34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Underground coal gasification has significant advantages in comparison with traditional hard coal mining. Widely in the world there are conducted investigations, tests and attempts to implement installations for underground coal gasification. Recently, literature connected with the underground coal gasification extend rapidly, especially due to exhausting reserves of oil and natural gas and additionally due to more restrictive environmental regulations. The main target of this paper is presentation some economic aspects of underground coal gasification on an example of the project developed by a research team of Indiana University - Bloomington School of Public and Environmental Affairs. The project deals with the Seelyville coal field in the state of Indiana. The experiences of word known research teams engaged in the underground coal gasification projects can be very useful for research and practical experiences made in Poland in the frames of strategic programme named "Advanced Technologies for Energy Generatio", financed by the National Centre for Research and Development.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekonomiczne aspekty podziemnego zgazowania wegla : na przykładzie złoża Seelyville w stanie w stanie Indiana
węgiel kamienny, zgazowanie podziemne, projekt dla złoża Seelyville
Podziemne zgazowanie węgla posiada niewątpliwe zalety w porównaniu z pozyskiwaniem węgla tradycyjnymi metodami górniczymi. Na świecie prowadzone są liczne badania, testy i próby implementacji odpowiednich instalacji do podziemnego zgazowania węgla. Dotycząca tego bibliografia poszerza się ostatnio w szybkim tempie, na jej przyśpieszenie wpływa również perspektywa wyczerpywania się światowych zasobów ropy i gazu oraz narastające wymagania w zakresie ochrony środowiska. Zasadniczym celem niniejszej pracy jest charakterystyka i ocena aspektów ekonomicznych podziemnego zgazowania węgla na przykładzie projektu opracowanego przez zespół z Indiana University - Bloomington School of Public and Environmental Affairs. Projekt dotyczy złoża węgla kamiennego Seelyville w stanie Indiana. Doowiadczenia zespołów zaangażowanych w projektowanie instalacji do podziemnego zgazowania węgla mogą być przydatne do badań i doświadczeń prowadzonych w Polsce w ramach programu strategicznego "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii", finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
REFERENCES (20)
1.
BEDNARCZYK J., 2007 - Rozwój technologii podziemnego zgazowania węgla i perspektywy jej przemysłowego wdrożenia. Górnictwo i Geoinżynieria. Rok 31, z.3.
 
2.
BIAŁECKA B., 2008 - Podziemne zgazowanie węgla. Podstawy procesu decyzyjnego. Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 
3.
Carbon Energy, 2011. UCG concept is being de-risked.
 
4.
COURTNEY R., 2009 - Underground Coal Gasification in the Energy Mix. Clean Coal. UCG Partnership.
 
5.
EcoMetrix Africa, 2010 - Underground Coal Gasification - An Expansion of the Coal Era? FFF FBC Conference.
 
6.
FRIEDMANN J. i in., 2008 - Recent Advances in UCG Technology Development. Lawrence Livermore National Laboratory.
 
7.
GARNER K., 2011 - Underground Coal Gasification an Alternative Clean Mining Method of the Future. 6th UCGA International Conference & Workshop on Underground Coal Gasification. Londyn.
 
8.
KOWOL K., 1997 - Szanse i perspektywy podziemnego zgazowania węgla. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, CPPGSMiE PAN, Kraków.
 
9.
KUMOR M., 2009 - Zgazowanie węgla - szansa na czyste jutro. Wydział Energetyki i Paliw AGH. Praca konkursowa.
 
10.
MAGDA R., 2011 - Ekonomiczne aspekty podziemnego zgazowania węgla - na przykładzie Carbon Energy. Polityka Energetyczna t. 14.
 
11.
SALLANS P., 2010 - Choosing the best coals in the best locations for UCG. Advanced Coal Technologies Conference. University of Wyoming, Laramie.
 
12.
ŚCIĄŻKO M., ZAPART L., DRESZER K., 2006 - Analiza efektywności zgazowania węgla połączonego z usuwaniem ditlenku węgla. Polityka Energetyczna t. 9.
 
13.
ULRICHW.C., EDWARDS M.S., SALMON R., 1977 - The Economics of Electricity and SNG from in situ Coal Gasification. Oak Rigde National Laboratory.
 
14.
Praca zbiorowa, 2009 - Studium wykonalności projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla kamiennego. Energoprojekt, Katowice S.A. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze.
 
15.
Praca zbiorowa, 2011 - Viability of Underground Coal Gasification with Carbon Capture and Storage in Indiana. School of Public and Environmental Affairs, Indiana University.
 
16.
STAŃCZYK K., DUBIŃSKI J., CYBULSKI K., WIATOWSKI M., ŚWIąDROWSKI J., KAPUSTA K., ROGUT J., SMOLIŃSKI A., KRAUSE E., GRABOWSKI J., 2010 - Podziemne zgazowanie węgla -doświadczenia światowe i eksperymenty prowadzone w KD Barbara. Polityka Energetyczna t. 13.
 
17.
STRUGAŁA A., CZAPLICKA-KOLARZ K., ŚCIĄŻKO M., 2011 - Projekty nowych technologii zgazowania wêgla powstające w ramach Programu Strategicznego NCBiR. Polityka Energetyczna t. 14.
 
18.
ZAPART L., ŚCIĄŻKO M., DRESZER K., 2007 - Szacowanie kosztów inwestycji przyszłościowych technologii konwersji węgla. Polityka Energetyczna t. 10.
 
19.
ZAPART L., ŚCIĄŻKO M., DRESZER K., 2009 - Estymacja kosztów wytwarzania produktów konwersji wêgla. Polityka Energetyczna t. 12.
 
20.
ZIELENIEWSKI M., BRENT A.C., 2008 - Evaluating the costs and achieveable benefits of extending technologies for uneconomical coal resources in SouthAfrica: the case of underground coal gasification. Journal of Energy in Southern Africa. Vol 19 No 4.
 
ISSN:1429-6675