Geopolitical implications of the shale gas development in Europe
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(1):5–20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Shale gas revolution spread from USA to other continents and transforms resource geopolitics in a global scale. Exploitation of unconventional natural gas deposits began intriguing process of a global change in energy relationship. The European Union for years is searching a secure raw materials supply and opportunities to develop alternative energy sources. Shale gas may become a new resource of supply for the EU, offering an alternative way of external gas supplies in a form of LNG versus transport with land or sea pipelines. This can free up the EU from the political-raw material dependency on suppliers determined by geographical proximity. In this context, the development of shale gas technologies in Europe,would allowthe "de-politicization" of gas relationship with Russia. Europe is only at the early stage of the research and a thorough evaluation of shale gas opportunities exploration potential is premature. Among main problems limiting development of this technology in Europe there are technological, social-ecological, economic, legal and political barriers. However, the geological potential ofEurope will not be a main decisive factor in the development of shale gas technologies in the EU. It is important to build up a political willingness among countries and European corporations. This article is an attempt to analyze opportunities and barriers of shale gas development technologies in Europe and make assessment of geopolitical implications in the region, on a background of EU–Russia relationships.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Geopolityczne implikacje rozwoju shale gas w Europie
polityka energetyczna, shale gas, implikacje, Unia Europejska, Rosja
Rewolucja gazu z łupków rozprzestrzenia sie ze Stanów Zjednoczonych na inne kontynenty i zmienia geopolityke surowców w skali globalnej. Eksploatacja niekonwencjonalnych źródeł gazu ziemnego rozpoczeła intrygujący proces zmiany globalnej relacji energetycznych. Unia Europejska od lat poszukuje bezpiecznych dostaw surowców i możliwości rozwoju alternatywnych źródeł energii. Gaz z łupków może stać się nowym źródłem zaopatrzenia UE, oferując alternatywną formę zewnetrznych dostaw w postaci LNG wobec transportu gazociągami lądowymi lub podmorskimi. Uwalnia to UE od polityczno-surowcowej zależności determinowanej bliskością geograficzną dostawców. W tym kontekście rozwój technologii pozyskania gazu z łupków w Europie pozwoliłby na "odpolitycznienie" relacji gazowych z Rosją. Europa znajduje sie dopiero na etapie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych, a dokładna ocena potencjału wydobywczego gazu z łupków jest przedwczesna. Wśród głównych problemów ograniczających rozwój tej technologii w Europie znajdują się bariery technologiczne, ekologiczno-społeczne, ekonomiczne, prawne i polityczne. Jednak potencjał geologiczny nie będzie decydującym czynnikiem rozwoju technologii wydobycia gazu z łupków na terenie UE. Istotne jest zbudowanie woli politycznej wśród państw i europejskich koncernów. Artykuł stanowi próbe analizy możliwości i barier rozwoju technologii wydobycia gazu z łupków w Europie oraz oceny implikacji geopolitycznych w regionie na tle relacji UE – Rosja.
 
REFERENCES (37)
1.
Answer given by Mr Potočnik on behalf of the Commission. Parliamentary questions, European Parliament, 18.05.2011.
 
2.
BLACK R., 2011 - Shale gas 'worse than coal' for climate. BBC News, 12.04.2011.
 
3.
BP Statistical Review od World Energy 2010.
 
4.
Energy Roadmap 2050, Low Carbon Economy 2050, Transport 2050, Resource Efficient Europe,European Commission, 2011.
 
5.
EU Energy Security and Solidarity Action Plan: 2nd Strategic Energy Review, European Commission, 2008.
 
6.
Francja chce częściowego zakazu wydobycia gazu łupkowego. Wirtualny Nowy Przemysł, www.wnp.pl , 2.06.2011.
 
7.
Gaz łupkowy. Orlen 2010, s. 54; U.S. Shale Gas, An Unconventional Resource, Halliburton, 2008.
 
8.
Global Shale Gas Initiative (GSGI), US 2010 (http://www.state.gov/s/gsgi/in...).
 
9.
JAFFE A.M., 2010 - Shale Gas Will Rock the World. The Wall Street Journal, 10.05.2010.
 
10.
KALISKI M., 2011 - MG: optymizm Unii Europejskiej dla gazu łupkowego - umiarkowany. WNP, 11.05.2011.
 
11.
KORN A, 2010 - Prospects for unconventional gas in Europe. 5.02.2010, http://www.eon.com/de/download....
 
12.
LEVELL Ch., 2010 - Shale gas in Europe: A revolution in the making? Gas Strategies, s. 5.
 
13.
MACUDA J., 2010 - Środowiskowe aspekty produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych źródeł. Przegląd Geologiczny vol. 58, nr 3, s. 266.
 
14.
MEDLOCK K.B., 2009 - Shale gas: A Game Changer with global implications. James A. Baker III Institute for Public Policy Rice University, s. 3.
 
15.
MŁYNARSKI T., 2011 - Bezpieczeńtwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI w. s. 183; OPAL natural gas pipeline complete, 13.07.2011. http://www.opal-pipeline.com/p....
 
16.
MŁYNARSKI T., 2011 - Zbliżenie Rosji z Chinami - zwrot w polityce energetycznej. Portal Arcana, 25.01.2011.
 
17.
NIES S., 2011 - Oil and gas delivery to Europe. An Overview of Existing and Planned Infrastructures.Gouvernance europeenne et geopolitique de l'energie, IFRI, 11, s. 56.
 
18.
Nowa doktryna bezpieczeñstwa energetycznego Rosji jest w trakcie przygotowania. Głos Rosji, 17.01.2011, http://polish.ruvr.ru/2011/01/....
 
19.
RACHMAN G., 2010 - Shale gas will change the world. Financial Times, 24.05.2010.
 
20.
RENSSEN van S., 2011 - The Eurovision Energy Contest 2050. European Energy Review, 30.05.2011.
 
21.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2010 r. W kierunku nowej strategii energetycznej dla Europy 2011-2020, 2010/2108 (INI).
 
22.
ROZHNOV K., 2010 - Should Gazprom fear shale gas revolution? BBC News, 8.04.2010.
 
23.
Russia proposes new global energy charter. WNN 21.04.2009,www.world-nuclear-news.org.
 
24.
Russian minister says shale gas a problem for Gazprom, Reuters, 19.04.2010.
 
25.
SHRIKANTIAH S., 2010 - Could unconventional gas discoveries transform Europe? [W:] Investors' Voice, Oil andGas in the Spotlight, American Chamber of Commerce inKazakhstan, s. 20-21.
 
26.
STEVENS P., 2010 - The 'Shale Gas Revolution': Hype and Reality. Chatham House Report, s. 16, s. 21.
 
27.
Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora Energetycznego. Bruksela, 10.11.2010, s. 4.
 
28.
Supplementary memorandum submitted by the Environment Agency. United Kingdom Parliament, April 2011, www.publications.parliament.uk....
 
29.
TEUBERT H., 2007 - Germany's Bid for Great Power Status through the EU. Informationen zur Deutschen Außenpolitik.
 
30.
The shale frenzy comes to Europe. E&P, 1.03.2010, http://www.epmag.com/Magazine/....
 
31.
Unconventional gas: producer pickle or consumer curse? Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich, No 76/2010, s. 2.
 
32.
WEYMULLER B., 2010 - Les perspectives du shale gas dans le monde. IFRI, s. 22.
 
33.
World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, U.S EIA, 2011.
 
34.
YINANÇ B., 2010 - Pipeline gas immune to shale gas, low LNG prices, says Gazprom head. 13.06.2010, Hürriyet Daily News.
 
35.
W Dumie Federacji Rosyjskiej odbył się "Okrągły Stół" w sprawie perspektyw rozwoju zasobów gazu łupkowego. Ministerstwo Energii Federacji Rosyjskiej 31.03.2010.
 
36.
Galajko A., 2010 - Oil & Gas Eurasia, Nr 2, luty 2010.
 
37.
OAO GAZPROM Annual Report 2010, s. 80.
 
ISSN:1429-6675