Economic aspects of underground coal gasification - on an example of Carbon Energy
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):261–271
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Underground coal gasification is an exploitation technology for indigenous coal, which is ready for use, and has significant advantages in terms of economic aspects, security of supply, capture and storage of carbon dioxide. Recently we observe intensive research and technological activities aimed at developing installations for underground coal gasification on the commercial scale. Themain target of this paper is presentation some economic aspects of underground coal gasification, especially on an example of Carbon Energy - an Australian company. The Company's underground coal gasification trials at Bloodwood Creek had made excellent progress in recent months. The experiences of word known companies engaged in the underground coal gasification projects can be very usefull for research and practical experiences made in Poland in the frames of strategic programme named "Advanced Technologies for Energy Generation", financed by the National Centre for Research and Development.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekonomiczne aspekty podziemnego zgazowania węgla - na przykładzie Carbon Energy
węgiel, zgazowanie podziemne, Carbon Energy
Podziemne zgazowanie węgla jest technologią posiadającą znaczące zalety z punktu widzenia ekonomicznego, bezpieczeństwa dostaw, możliwości wychwytywania i zagospodarowania dwutlenku węgla.W ostatnim okresie można zaobserwować szczególną aktywność naukowo-badawczą i technologiczną ukierunkowaną na wypracowanie komercyjnych instalacji podziemnego zgazowania węgla. Zasadniczym celem niniejszej pracy jest charakterystyka i ocena aspektów ekonomicznych podziemnego zgazowania węgla, głównie na przykładzie australijskiej spółki Carbon Energy, która podejmuje próby podziemnego zgazowania węgla w celach komercyjnych. Doświadczenia spółek światowych zaangażowanych w realizację projektów inwestycyjnych polegających na podziemnym zgazowaniu węgla mogą być przydatne dla badań i doświadczeń prowadzonych w Polsce nad problemem podziemnego zgazowania węgla w ramach programu strategicznego "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
REFERENCES (12)
1.
BEDNARCZYK J., 2007 – Rozwój technologii podziemnego zgazowania węgla i perspektywy jej przemysłowego wdrożenia. Górnictwo i Geoinżynieria. Rok 31, z.3.
 
2.
BIAŁECKA B., 2008 – Podziemne zgazowanie węgla. Podstawy procesu decyzyjnego. Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 
3.
Carbon Energy, 2011. UCG concept is being de-risked.
 
4.
COURTNEY R., 2009 – Underground Coal Gasification in the Energy Mix. Clean Coal. UCG Partnership.
 
5.
EcoMetrix Africa, 2010 – Underground Coal Gasification – An Expansion of the Coal Era? FFF FBC Conference.
 
6.
FRIEDMANN J.I in., 2008 – Recent Advances in UCG Technology Development. Lawrence Livermore National Laboratory.
 
7.
GARNER K., 2011 –Underground Coal Gasification an Alternative Clean Mining Method of the Future. 6th UCGA International Conference & Workshop on Underground Coal Gasification. Londyn.
 
8.
KOWOL K., 1997 – Szanse i perspektywy podziemnego zgazowania węgla. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, CPPGSMiE PAN. Kraków.
 
9.
KUMOR M., 2009 – Zgazowanie węgla – szansa na czyste jutro. Wydział Energetyki i Paliw AGH. Praca konkursowa.
 
10.
SALLANS P., 2010 – Choosing the best coals in the best locations for UCG. Advanced Coal Technologies Conference. University of Wyoming, Laramie.
 
11.
ULRICH W.C., EDWARDS M.S., SALMON R., 1977 – The Economics of Electricity and SNG from in situ Coal Gasification. Oak Rigde National Laboratory.
 
12.
ZIELENIEWSKI M., BRENT A.C., 2008 – Evaluating the costs and achieveable benefits of extending Technologies for uneconomical coal resources i South Africa: the case of underground coal gasification. Journal of Energy in Southern Africa. Vol. 19 No 4.
 
ISSN:1429-6675