Electrical energy infrastructure in Poland and its sensitivity to failures as part of the energy security system
 
More details
Hide details
1
Social Science and Security Institute, Siedlce University
 
2
Institute of Mathematics and Physics, Siedlce University
 
 
Publication date: 2019-03-29
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(1):59-80
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Polish energy security is currently one of the key elements affecting the national security system. Maintaining operational efficiency and the permanent modernization of both, power plants, as well as transformer stations and transmission networks is a starting point of ensuring energy security in our country. This is a significant challenge, taking into account the age of the energy critical infrastructure elements in Poland, as well as the permanent increase of the demand for electricity. This implies a systematic growth of the importance of the issue the country’s energy security. The numerous events and anomalies that accompany our everyday life, such as the storms that passed over Poland on the night of August 11–12, 2017, indicate the considerable sensitivity of the critical energy infrastructure on the impact of various negative factors. The security of Polish critical infrastructure connected with the distribution of electricity is particularly at risk. Therefore, it is desirable not only for current repairs and the modernization of the power system elements, but also for the work related to adapting the infrastructure to current and even forecasted needs, challenges and threats. In the face of the presented research results, the reconstruction of the Polish power system, as well as the implementation of innovative solutions in the production, transmission and distribution of energy seems to be unavoidable. Therefore interdisciplinary research and analyses are recommended, allowing the level security of the critical infrastructure to be increased through the best possible diagnosis of factors that may even slightly threaten this security.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Infrastruktura elektroenergetyczna w Polsce i jej wrażliwość na awarie jako element systemu bezpieczeństwa energetycznego
energetyka w Polsce, infrastruktura energetyczna, awarie systemu energetycznego, bezpieczeństwo energetyczne
Bezpieczeństwo energetyczne w Polsce to w chwili obecnej jeden z kluczowych elementów wpływających na system bezpieczeństwa narodowego. Utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej oraz permanentna modernizacja, zarówno elektrowni, jak i stacji transformatorowych oraz sieci przesyłowych, stanowi punkt wyjścia do zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego w naszym kraju. Jest to istotne wyzwanie, zważywszy na wiek elementów energetycznej infrastruktury krytycznej w Polsce, a także permanentny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Implikuje to systematyczny wzrost rangi bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wskazane w niniejszym opracowaniu liczne zdarzenia i anomalie, które towarzyszą nam w życiu codziennym, jak chociażby nawałnice, które przeszły nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. dowodzą znacznej wrażliwości energetycznej infrastruktury krytycznej na wpływ różnego rodzaju negatywnych czynników. Szczególnie zagrożone jest bezpieczeństwo polskiej infrastruktury krytycznej, związanej z dystrybucją energii elektrycznej. Pożądane są zatem nie tylko bieżące naprawy i modernizacje elementów systemu elektroenergetycznego, lecz również prace związane z dostosowaniem infrastruktury do obecnych, a nawet prognozowanych zapotrzebowań, wyzwań i zagrożeń. W obliczu zaprezentowanych wyników badań przebudowa polskiego systemu elektroenergetycznego, a także wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcji, przesyłu i dystrybucji energii wydają się być nieuniknione. Wskazane są zatem interdyscyplinarne badania i analizy, pozwalające na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznej infrastruktury krytycznej, poprzez jak najlepsze zdiagnozowanie czynników mogących nawet w niewielkim stopniu zagrażać temu bezpieczeństwu.
 
REFERENCES (42)
1.
Bielecki, S. 2017. Energy magazines and virtual power plants – solutions to the problems of unstable generation of electricity (Magazyny energii i wirtualne elektrownie – rozwiązania na problemy niestabilnej generacji energii elektrycznej). Energetyka Wodna 2 (22), pp. 18–23 (in Polish).
 
2.
Biuletyn... 2017. Biuletynu Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2016 – 1/2017, pp. 60–62.
 
3.
Charles... 2018. Charles River Associates, 2018. CRA Insights: Energy, The impact of US LNG on European gas prices.
 
4.
Dołowy et al. 2015 – Dołowy, K., Kraszewski, A. and Różycki, S. 2015. Power lines of the highest voltages. Information for public administration and society (Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć. Informator dla administracji publicznej i społeczeństwa). PSE S.A., Konstancin–Jeziorna, p. 20 (in Polish).
 
5.
Enea 2018. Enea S.A. [Online] www.firma.enea.pl [Accessed: 2019-01-06] (in Polish).
 
6.
Energa 2018. Grupa Kapitałowa Energa. [Online] www.energa.pl [Accessed: 2019-01-06] (in Polish).
 
7.
Energetyka polska 2018. [Online] www.energetyka-polska.pl [Accessed: 2019-01-06] (in Polish).
 
8.
Energetyka24 2018. [Online] www.energetyka24.com [Accessed: 2019-01-06] (in Polish).
 
9.
Erbach, G. 2017. European Parliamentary Research Service, Members’ Research Service, PE 603.949.
 
10.
EU... 2016. EU Reference Scenario 2016 Energy, transport and GHG emissions trends to 2050, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016, p. 42.
 
11.
European Council… 2014. European Council 23 and 24 October 2014 ‒ Conclusions, EUCO 169/14, p. 6.
 
12.
GK PGE, 2018. Grupa Kapitałowa Polska Grupa Energetyczna. [Online] www.gkpge.pl [Accessed: 2019-01-06] (in Polish).
 
13.
GUS… 2018. Central Statistical Office. Renewable energy in 2017 (Główny Urząd Statystyczny. Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 r.), Warszawa 2018, p. 24 (in Polish).
 
14.
Holtgrewe, U. 2015. Services Research Along The Service Process: An overview study to support UNI Europa’s services policy project, Vienna, p. 7.
 
15.
IAEA… 2012. International Atomic Energy Agency, Efficient Water Management in Water Cooled Reactors, IAEA Nuclear Energy Series Technical Reports, No. NP-T-2.6, Vienna, 2012.
 
16.
Kielen, B. 2004. Solstormar, transienta geomagnetiska störningar, Elforsk report 03:33. Stockholm, Sweden: Elforsk AB.
 
17.
LitPol, 2018. [Online] www.litpol-link.com/pl [Accessed: 2019-01-06] (in Polish).
 
18.
National... 2013. National Critical Infrastructure Protection Program. Annex 1: Characteristics of critical infrastructure systems (Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Załącznik 1: Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej), 2013, pp. 4, 6, 11 (in Polish).
 
19.
Paska, J. and Surma, T. 2017. Winter package of the European Commission and directions and implementation of policies and energy until 2030 (Pakiet zimowy Komisji Europejskiej a kierunki i realizacja polityk i energetycznej do 2030 roku). [In:] Połecki Z., Pijarski P., red., 2017 – Rynek energii elektrycznej, Lublin, pp. 7–17 (in Polish).
 
20.
Pilch, W. 2010. Maintenance of electricity supply continuity with temporary solutions (Utrzymanie ciągłości zasilania energią elektryczną odbiorców za pomocą rozwiązań tymczasowych). Elektroenergetyka no 2, p. 74 (in Polish).
 
21.
PKEE... 2016. PKEE Polish Electricity Association (Polski Komitet Energii Elektrycznej), 2016. Power market, or how to avoid a blackout. Analysis of the legitimacy of implementing a comprehensive power market mechanism in Poland (Rynek mocy czyli jak uniknąć blackoutu. Analiza zasadności wdrożenia kompleksowego mechanizmu rynku mocy w Polsce), pp. 10, 33 (in Polish).
 
22.
Polish... 2016. Polish power sector getting the facts straight (Niepopularne fakty o polskiej energetyce), PKEE 2016, p. 9 (in Polish).
 
23.
Popielawska, B. 2002. Space weather is a very mundane matter (Pogoda kosmiczna bardzo przyziemna sprawa). Wybrane Problemy Geofizyki Współczesnej M-25 347, pp. 305–319 (in Polish).
 
24.
PSE, 2018. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. [Online] www.pse.pl [Accessed: 2019-01-06] (in Polish).
 
25.
Quarterly... 2017. Quarterly Report on European Electricity Markets. Market Observatory for Energy. DG Energy Vol. 10, 1 kwartał 2017, p. 6.
 
26.
Report TOE… 2018. Report of the Energy Trading Society. Electricity and Gas Market in Poland (Raport Towarzystwa Obrotu Energią. Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce). Stan na 31 marca 2018 r., Warszawa 2018, pp. 17–19 (in Polish).
 
27.
Report... 2008. Report of the Team for the Investigation of Causes and Effects of the Energy Disaster set up by the West Pomeranian Voivode No. 154/2008 dated 22 April 2008 (Raport Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 154/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 roku) (in Polish).
 
28.
Report... 2015. Report of the Supreme Audit Office Information on the results of the audit. Providing Generating Power in Conventional Electricity (Raport Najwyższej Izby Kontroli Informacja o wynikach kontroli. Zapewnienie Mocy Wytwórczych w Elektroenergetyce Konwencjonalnej), Warszawa 2015, pp. 76, 31, 10, 8 (in Polish).
 
29.
REE, 2018: Electricity market (Rynek energii elektrycznej) [Online] www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl [Accessed: 2019-01-06] (in Polish).
 
30.
Report... 2016. Report by the Polish Electricity Association. Capacity Market as means to avoid blackouts. Assessment of the impact of implementation of a comprehensive capacity market mechanism in Poland, 2016, p. 12.
 
31.
Report URE... 2017. Report on the Activities of the President of the Energy Regulatory Office in 2017 (Sprawozdanie z Działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2017 r.), Warszawa 2018, pp. 123–124, 127 (in Polish).
 
32.
Report... 2012. Report of the Minister of Economy on the results of monitoring the security of gas fuel supplies for the period from January 1, 2012 to December 31, 2012 (Sprawozdanie Ministra Gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.) (in Polish).
 
33.
Report... 2015. Report of the Minister of Economy on the results of monitoring the security of electricity supply for the period from January 1, 2013 to December 31, 2014 (Sprawozdanie Ministra Gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.), Warszawa 2015, p. 63 (in Polish).
 
34.
Report... 2017. Report of the Minister of Energy on the results of monitoring the security of electricity supply for the period from January 1, 2015 to December 31, 2016 (Sprawozdanie Ministra Energii z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.), Warszawa 2017, p. 12 (in Polish).
 
35.
Stanisławska, I. and Ernst, T. 2007. Space weather in everyday life. Civilization and elements (Pogoda kosmiczna w życiu codziennym. Cywilizacja i żywioły), Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, p. 213–222 (in Polish).
 
36.
Strategy... 2014. Strategy for Energy Security and Environment perspective until 2020 (Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r.), Warszawa 2014, p. 11.
 
37.
Tauron 2018. TAURON Polska Energia S.A. [Online] www.tauron-pe.pl [Accessed: 2019-01-06] (in Polish).
 
38.
Thorberg, R. 2012. Risk analysis of geomagnetically induced currents in power systems. Lund, s. 52.
 
39.
TOE Report… 2016. TOE Report. Electricity and gas market in Poland. Status on 31 March 2016.
 
40.
Tomczykowski, J. 2015. Power networks of the five largest operators (Sieci energetyczne pięciu największych operatorów). Energia elektryczna nr 5, pp. 23–25 (in Polish).
 
41.
Wirth, H. 2018. Recent Facts about Photovoltaics in Germany, Fraunhofer ISE.
 
42.
Zestawienie... 2017. List of quantitative data regarding the functioning of the National Power System in 2017 (Zestawienie danych ilościowych dotyczących funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w 2017 roku) (in Polish).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top