Alternative fuel market in Poland
 
More details
Hide details
1
The Institute for Chemical Processing of Coal, Zabrze (IChPW)
Publication date: 2019-03-29
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(1):81–96
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses issues related to the generation, use, and transboundary movement of waste labeled with the code 191210 according to the waste catalogue regardless of its origin (municipal, industrial or mixed). Data contained in voivodship reports related to waste management and information about transboundary shipments shared by the Chief Inspectorate of Environmental Protection were also used in the article. The imbalance in the amount of produced and energetically used alternative fuels in Poland in the years 2015 to 2017 has been confirmed. This affects the economy of the waste management sector involved in the production of alternative fuels. The oversupply causes the prices of alternative fuels to fall and increases the need for subsidies in the case of the recovery or disposal of alternative fuels of lower quality. In the near future one should expect a stabilization of the supply of combustible waste to the cement industry, which is now beginning to achieve its technological potential; this is due to a high degree of replacement of fossil fuels. One should also expect an increase in the demand for alternative fuels from the commercial power sector and heating sector. It has been shown that much more alternative fuel is imported than exported from Poland. The amount of imported alternative fuel in the market is relatively low compared to the amount of fuel produced in the country. This oversupply affects, although not significantly, the possibility of using domestic waste for energy recovery. The export of the alternative fuel produced in the country is a favorable phenomenon when there is no possibility of sale on the domestic market. It seems rational, especially in the case of exports from installations producing fuels in border provinces.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rynek paliw alternatywnych w Polsce
paliwa alternatywne, paliwa z odpadów, odzysk energii, rynek
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wytwarzaniem, wykorzystaniem oraz transgranicznym przemieszczaniem wszystkich odpadów o kodzie 191210, przypisanym w katalogu odpadów do paliwa alternatywnego, bez względu na jego pochodzenie (komunalne, przemysłowe lub mieszane). Wykorzystano dane zawarte w raportach wojewódzkich dotyczących gospodarki odpadami oraz informacje dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów udostępnione przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Stwierdzono brak równowagi w zakresie ilości wytwarzanych i energetycznie wykorzystywanych paliw alternatywnych w Polsce, obserwowanej na przestrzeni lat 2015–2017. Zmiany te wpływają na ekonomię sektora gospodarki odpadami zajmującego się wytwarzaniem paliw alternatywnych. Sytuacja nadpodaży wymusza spadek cen paliwa alternatywnego, a nawet konieczność dopłat za jego przyjmowanie do odzysku lub unieszkodliwiania, w przypadku paliw alternatywnych o niższej jakości. W najbliższym czasie należy liczyć się ze stabilizacją poziomu odbioru paliw alternatywnych przez przemysł cementowy, który zaczyna osiągać kres możliwości technologicznych ze względu na już bardzo wysoki stopień zastąpienia paliw kopalnych. Należy także spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na paliwa alternatywne przez inne rodzaje instalacji, w tym przede wszystkim w energetyce zawodowej i ciepłownictwie. Stwierdzono również, że do Polski trafia znacznie więcej importowanego paliwa alternatywnego, niż jest z niej wywożone w ramach eksportu. Ilość importowanego paliwa alternatywnego na rynku stanowi stosunkowo niewielką część w stosunku do ilości paliwa wytworzonego w kraju. Wpływa to, chociaż w sposób mało istotny, na zwiększenie luki w zakresie możliwości energetycznego wykorzystania krajowego strumienia tych odpadów. Eksport wytworzonego w kraju paliwa alternatywnego jest zjawiskiem korzystnym w sytuacji braku możliwości zbytu na krajowym rynku. Wydaje się to racjonalne, szczególnie w przypadku eksportu z instalacji wytwarzających paliwa w województwach przygranicznych.
 
REFERENCES (30)
1.
Beckmann et al. 2012 – Beckmann, M., Pohl, M., Bernhardt, D. and Gebauer, K. 2012. Criteria for solid recovered fuels as a substitute for fossil fuels-a review. Waste Management & Research 30(4), pp. 354–69.
 
2.
Brunner, P.H. and Rechtechberger, H. 2015. Waste to energy – key element for sustainable waste management. Waste Management vol. 37, pp. 3–12.
 
3.
del Zotto et al. 2015 – del Zotto, L., Tallini, A., di Simone, G., Moli-Nari, G. and Cedola, L. 2015. Energy enhancement of solid recovered fuel within systems of conventional thermal power generation. Energy Procedia 81, pp. 319–338.
 
4.
Duczkowska-Kądziel, A. and Duda, J. 2014. Municipal and industrial waste used as alternative raw materials and fuels in cement production process (Odpady komunalne i przemysłowe alternatywnymi surowcami i paliwami w procesie produkcji cementu). Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 18, pp. 172–187 (in Polish).
 
5.
EIA Act, 2008. the Act of 3 October 2008 Act on providing information on the environment and environmental protection, public participation in environmental protection and on environmental impact assessment (Journal of Laws of 2008 No. 199 item 1227, as amended).
 
6.
EC-DGE 2003. Refuse derived fuel, current practice and perspectives. Final Report. European Commission – Directorate General Environment.
 
7.
Fyffe et al. 2016 – Fyffe, J.R., Breckel, A.C., Townsed, A.K. and Webber, M.E. 2016. Use of SRF residue as alternative fuel in cement production. Waste Management vol. 47, pp. 276–284.
 
8.
CIEP, 2016–2017. Data related to the transboundary movement of wastes were obtained from the Chief Inspectorate of Environmental Protection.
 
9.
Hilber et al. 2007 – Hilber, T., Maier, J., Scheffknecht, G., Agraniotis, M., Grammelis, P., Kakaras, E., Glorius, T., Becker, U., Derichs, W., Schiffer, H.P., De Jong, M. and Torri, L. 2007. Advantages and Possibilities of Solid Recovered Fuel Co-combustion in the European Energy Sector. Journal of the Air & Waste Management Association vol. 57, pp. 1178–1189.
 
10.
Waste catalog, 2014. Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2014 on waste catalogue (Journal of Laws of 2014, item 1923).
 
11.
Lombardi et al. 2015 – Lombardi, L., Carnevale, E. and Corti, A. 2015. A review of technologies and performances of thermal treatment systems for energy recovery from waste. Waste Management 37, pp. 26–44.
 
12.
Mokrzycki, E. and Uliasz Bocheńczyk, A. 2002. Alternative fuels in the cement industry (Wykorzystanie paliw alternatywnych w przemyśle cementowym). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal vol. 5, issue 1, pp. 53–69 (in Polish).
 
13.
Mokrzycki, E. and Uliasz-Bocheńczyk, A. 2005. Alternative fuels from wastes for power industry (Paliwa alternatywne z odpadów dla energetyki). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal vol. 8, pp. 507–515 (in Polish).
 
14.
Nowak, M. and Szul, M. 2016. Possibilities for the application of alternative fuels in Poland. Archives of Waste Management and Environmental Protection vol. 18, issue 1, pp. 33–44.
 
15.
Rada, E.C. 2016. Present and future of SRF. Waste Management vol. 47, pp. 155–156.
 
16.
Regulation 2006. Regulation (EC) No. 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste (OJ L 190, 12.7.2006).
 
17.
Regulation 2015. Regulation of the Minister of Economy of 16 July 2015 on the acceptance of waste to landfills (Journal of Laws, 2015, item 1277).
 
18.
Skawińska et al. 2017 – Skawińska, A., Micek, B. and Hrabak, J. 2017. Evaluation of net calorific value and chlorine and sulfur content of selected waste in terms of its energetic utilization (Ocena wartości opałowej oraz zawartości chloru i siarki w wybranych odpadach w aspekcie ich energetycznego wykorzystania). Ochrona Środowiska vol. 39, issue 1, pp. 39–43 (in Polish).
 
19.
Sobolewski et al. 2007 – Sobolewski, A., Wasielewski, R. and Stelmach, S. 2007. Utilization of solid recovered fuels in power industry (Wykorzystanie stałych paliw wtórnych w energetyce). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal vol. 10, issue 2, pp. 379–390 (in Polish).
 
20.
Środa, B. 2018. Alternative fuels in the cement industry – current challenges (Paliwa alternatywne w przemyśle cementowym – aktualne wyzwania). International conference „Reverse logistics – packaging”, 12–13 June 2018, Wroclaw, EKOCYKL. Downloaded from: [Online] https://ekocykl.org/wp-content... [Accessed: 2019-01-21] (in Polish).
 
21.
The Act on Waste, 2012. the Act of 14 December 2012 on waste (Journal of Laws of 2013, item 21 as amended).
 
22.
Voivodship reports, 2015–2017. Province reports on waste management, available on the websites of provincial self-governments or made available after submitting a request.
 
23.
Wandrasz, J.W. and Wandrasz, A.J. 2006. Formed fuels. Biofuels and waste fuels in thermal processes (Paliwa formowane. Biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych). Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o. o., Warszawa (in Polish).
 
24.
Wasielewski et al. 2007 – Wasielewski, R., Stelmach, S., Sobolewski, A. and Zuwała, J. 2007. Proposals on the balancing of renewable energy from utilization of solid recovered fuels (Propozycje w zakresie bilansowania energii odnawialnej z wykorzystaniem stałych paliw wtórnych). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal vol. 10, issue 2, pp. 331–340 (in Polish).
 
25.
Wasielewski, R. and Sobolewski, A. 2009. Solid secondary fuels as part of the energy recovery system from waste (Stałe paliwa wtórne jako element systemu odzysku energii z odpadów). Nowa Energia vol. 1 (2), pp. 28–33 (in Polish).
 
26.
Wasielewski, R. and Tora, B. 2008. The barriers of solid recovered fuels applying in energetic (Bariery stosowania paliw alternatywnych w energetyce). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal vol. 11, issue 2, pp. 129–136 (in Polish).
 
27.
Wasielewski, R. and Hrabak, J. 2013. The use of alternative fuels in power boilers. Archives of Waste Management and Environmental Protection vol. 15, issue 4, pp. 29–36.
 
28.
Wasielewski, R. and Bałazińska, M., 2017 – Energy recovery from waste in the aspect of qualifications of electricity and heat as coming from renewable energy sources and to participate in the emissions trading system (Odzysk energii z odpadów w aspekcie kwalifikacji wytworzonej energii elektrycznej i ciepła jako pochodzących z odnawialnego źródła energii oraz uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal vol. 21, issue 1, pp. 129–142 (in Polish).
 
29.
Wasielewski, R. and Sobolewski, A. 2015. Conditions and prospects for the use of solid recovered fuels for heat and power generation (Uwarunkowania i perspektywy wykorzystania paliw z odpadów do generowania energii elektrycznej i ciepła). Przemysł Chemiczny 4, pp. 1000–1005 (in Polish).
 
30.
Żygadło, M. 2018 – Selected aspects of refuse-derived fuel co-combustion (Wybrane elementy problematyki współspalania paliw alternatywnych). Ochrona Środowiska vol. 40, issue 2, pp. 39–44 (in Polish).
 
ISSN:1429-6675