Energetic utilization of biomass in Poland
 
More details
Hide details
1
Wydział Paliw i Energii AGH, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(2):55–75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the Polish generation sector and the directions of biomass utilization for energetic purposes. Biomass is used as: solid (e.g. wood, straw, Salix Viminalis), liquid (biofuels production on the basis of rapeseed), gas (biogas). In Poland renewable energy utilization growth ratio is increasing. Development of renewable energy utilization technologies is supported by European Union policy within framework of program of electric energy production support from such sources. Biomass occupies dominant position among renewable energy sources in Poland. The share of biomass is the greatest among renewable energy sources in the structure of primary energy consumption. Poland is numbered among the top European countries with the biggest biomass resources. Recently there have been lot of experiments and tests aiming at taking advantage of biomass in power plant and heat and power plant for big scale. It is planned that on the basis of co — combustion of biomass and coal there will be the biggest quantity of green electricity generation based on renewable energy sources in Poland. The greater scale of using biomass in fuel and energy sector in Poland will help our country to cope with strict international deals, European Union and Polish directives connected with environmental protection acts.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kierunki energetycznego wykorzystania biomasy w Polsce
OZE, wytwarzanie energii elektrycznej, produkcja ciepła, współspalanie, biopaliwa, biogaz
W artykule przedstawiono sytuację sektora wytwarzania energii w Polsce oraz kierunki wykorzystania biomasy na cele energetyczne w formie: stałej (drewno, słomę, wierzba energetyczna), ciekłej (produkcja biopaliw na bazie rzepaku), gazowej (gazu wysypiskowego). W Polsce energetyka odnawialna wchodzi obecnie w okres dynamicznego rozwoju. Rozwój technologii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł jest podyktowany polityką UE w zakresie wspierania produkcji energii elektrycznej z tych źródeł. W Polsce biomasa zajmuje dominującą pozycję wśród odnawialnych źródeł energii (OZE). Jej udział w strukturze zużycia energii pierwotnej jest największy spoośród OZE. W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań i prób zmierzających do wykorzystania na szerszą skalę biomasy w elektrowniach i elektrociepłowniach. Przewiduje się, że dzięki współspalaniu biomasy z węglem będzie produkowane w Polsce najwięcej zielonej energii elektrycznej (produkowanej na bazie o OZE). Szersze wykorzystanie biomasy w sektorze paliwowo-energetycznym Polski pomoże w dużym stopniu wywiązać się naszemu krajowi z rygorystycznych umów międzynarodowych, dyrektyw UE i rozporządzeń krajowych związanych z ochroną środowiska.
 
REFERENCES (28)
1.
DĄBROWSKI T., 2005 — Biopaliwa — niechciana dywersyfikacja. Sektor nafty i gazu w Polsce. Raport Roczny 2004. Nafta & Gaz Polska.
 
2.
Directive 2003/30/EC on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport.
 
3.
Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market.
 
4.
GAMRAT J., ALEKSANDROW J., KROCHMALSKI R., 2005 — Energetyczne wykorzystanie biomasy. Biuletyn Miesięczny. Nr 3 (165) marzec.
 
5.
GIERMEK K., WŁODARCZYK W. — Rozwój odnawialnych źródeł energii w latach 1999—2004 — ocena mechanizmów wspierania. Biuletyn URE 1/2005.
 
6.
KASPEROWICZ A., 2004 — Pierwsze wytwórnie ruszą w tym roku. Rzepak, czerwiec, s. 54—58.
 
7.
LEWANDOWSKI W.M., 2002: Proekologiczne źródła energii odnawialnej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa.
 
8.
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Zespół do spraw Polityki Energetycznej — Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku. Warszawa.
 
9.
Ministerstwo Środowiska, 2000 — Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. Warszawa, wrzesień.
 
10.
MIROWSKI T., WIELGOSZ G., 2004 — Rola biomasy jako paliwa w energetyce zawodowej. Paliwa i energia XXI wieku. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, s. 29—32.
 
11.
MOKRZYCKI E., MIROWSKI T., 2002 — Perspektywy rozwoju produkcji biopaliw w Polsce w świetle krajowych regulacji prawnych oraz dyrektyw UE. XVI Konferencja z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej”. Zakopane, 6—9 października 2002. Sympozja i Konferencje. Wyd. Instytut GSMiE PAN. Kraków, nr 57, s. 425—435.
 
12.
OLSZOWIE P., 2002 — Albion dostrzegł biomasę i odpady. Słomiany ogień, słomiany… prąd. Gigawat Energia nr 9.
 
13.
Polska Agencja Prasaowa SA (PAP), 2005a — KS Wratislavia Polmos buduje instalację estrów za 100 mln zł. Informacja z dnia 7 listopada 2005 r.
 
14.
Polska Agencja Prasaowa SA (PAP), 2005b — Zbiory rzepaku były niższe niż przed rokiem. Informacja z dnia 22 sierpnia 2005 r.
 
15.
Praca zbiorowa pod redakcją E. Mokrzyckiego, 2005 — Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 
16.
Raport dla Komisji Europejskiej wynikający z art. 4(1) dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2004 r. Opracowano w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Infrastruktury Polska, kwiecień 2005 r.
 
17.
Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej w latach 2005—2014. Monitor Polski Nr 53, Poz. 731. Warszawa 2005.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz.U. nr 267, poz. 2656).
 
19.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnej ilości biokomponentów wprowadzanych do obrotu w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 2 poz. 16).
 
20.
ŚLAK G., 2005 — Perspektywy rozwoju rynku biopaliw na świecie oraz w polskich realiach. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Chemik nr 5, s. 223—226.
 
21.
YEAGER K. 2004 — Electricity and the Human Prospect: A Vision. Electricity and the Human Prospect Conference. CESP Conference. Institute for International Studies. Stanford University.
 
22.
EC BREC 2000 — Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce (streszczenie). Ministerstwo Środowiska. Warszawa. www.mos.gov.pl.
 
23.
EC BREC, 2005 — Struktura produkcji energii odnawialnej w Polsce w roku 2002, www.ecbrec.pl.
 
24.
Fundacja EkoFundusz 2005; www.ekofundusz.org.pl/pl/index....
 
25.
KUBICA K., ŚCIĄŻKO M., RAIŃCZAK J., 2004 — Współspalanie biomasy z węglem. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Zabrze. www.ichpw.zabrze.pl.
 
26.
Krajowa Izba Biopaliw 2005; www.kib.pl.
 
27.
Serwis poświęcony energetycznemu wykorzystaniu biomasy, 2005. www.biomasa.org.
 
28.
WÓJCIK W., 2005 — Odnawialne źródła Energii na gospodarczej mapie Polski. Urząd Regulacji Energetyki. Warszawa, czerwiec. www.tge.pl.
 
ISSN:1429-6675