Sufficiency of hard coal reserves in Poland in the light of the plan for accessing coal reserves and coal demand forecasts
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(2):41–53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents the changes in recoverable, developed, and mineable hard coal reserves in Poland in the years 1993—2003. Reserves-to-Production (R/P) ratios, presented in the document “The plan for accessing coal reserves…” were calculated on the basis of coal production of particular coal mine and its mineable reserves (of so-called 1st degree—i.e. reserves theoretically possible to mine if economic factor is not taken into account, and of 2nd degree—i.e. easily accessible reserves). These ratios were compared in the paper with two forecast of hard coal demand. Following from the comparison, the deficit of coal can emerge in Poland as early as since the mid twentieth of this century, when accessible reserves in operational mines will start depleting
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wystarczalność zasobów węgla kamiennego w Polsce w świetle planu dostępu do zasobów oraz prognoz zapotrzebowania na węgiel
zasoby węgla, żywotność kopalń, wystarczalność zasobów
W artykule przedstawiono zmiany zachodzących w bazie zasobów bilansowych, przemysłowych i operatywnych węgla kamiennego w kraju w latach 1999—2003. Żywotność kopalń, przedstawiona w „Planie dostępu do zasobów…”, obliczona została na podstawie wydobycia poszczególnych kopalń i wielkości zasobów operatywnych stopnia I (dla zasobów teoretycznie możliwych do wydobycia bez uwzględniania czynnika ekonomicznego) i II (dla zasobów łatwo dostępnych). Wartykule zestawiono ją z dwoma prognozami zapotrzebowania na węgiel kamienny. Z zaprezentowanych porównań wynika, że deficyt węgla w Polsce może pojawić się już od połowy lat dwudziestych tego stulecia, kiedy dostępne zasoby w istniejących czynnych kopalniach będą się wyczerpywać.
 
REFERENCES (9)
1.
DARSKI J., MERTAS J., SZOSTAK R., 2004 — Dostępność złóż węgla kamiennego w aspekcie niektórych uwarunkowań. Gos. Sur. Min. t. 20, z. spec. 1, s. 117—128.
 
2.
KICKI J., 2004 — Wystarczalność surowców mineralnych — wystarczalność zasobów złóż — historia i aktualia. Gos. Sur. Min. t. 20, z. spec. 1, s. 45—60.
 
3.
KICKI J., SOBCZYK E.J., 2004 — Wystarczalność zasobów węgla kamiennego w kopalniach GZW. Gos. Sur. Min. t. 20, z. spec. 1, s. 101—116.
 
4.
SOBCZYK E.J., 2000 — Wpływ zmian modelu gospodarczego na gospodarkę zasobami złóż węgla kamiennego w Górnosląskim Zagłębiu Węglowym. Studia Rozprawy Monografie nr 78, 134 ss.
 
5.
Polska energetyka do roku 2030 — zarys zintegrowanej polityki odpowiadającej potrzebom środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Energetyka, zeszyt tematyczny nr 4, wrzesień 2004 r.
 
6.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Wydania z lat 1999—2004. Wyd. PIG, Warszawa.
 
7.
Polityka energetyczna Polski do 2025 roku — założenia. Materiał opracowany w MGiP we współpracy ARE SA oraz zespołem ekspertów pod kierunkiem prof. Jana Popczyka, Katowice, 2 grudnia 2004 r.
 
8.
Plan dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004—2006 oraz Plan zamknięcia kopalń w latach 2004—2007 (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 07 września 2004). Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 7 września 2004.
 
9.
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004—2006 oraz Strategia na lata 2007—2010 (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2004 r.). Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 27 kwietnia 2004 r.
 
ISSN:1429-6675