Possibilitly of low temperature water utilization in an thermal outdoor swimming pools in the Cracow region
 
More details
Hide details
1
Zakład Energii Odnawialnej, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi PA, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(2):77–94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The possibility of economical utilization of thermal water connected with water bearing horizons in the Cracow region are pointed out in the paper. Water in identified aquifers has temperature from 20°C up to 40°C. Utilization of the Devonian and Jurassic aquifers in the Eastern part of the city is connected with the smallest risk. Itwas pointed out that the utilization of water and energy for recreation purposes in outdoor thermal swimming pools is most advisable. As the results of analyses the forecasting energy production costs are showed. It will enable the most optimal solution and make a commercial decision.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwość wykorzystania niskotemperaturowych wód w kąpieliskach termalnych w rejonie Krakowa
energia odnawialna, energia geotermalna, wytwarzanie energii cieplnej, wytwarzanie energii elektrycznej, koszty wytwarzania energii
W pracy wykazano możliwości ujęcia i gospodarczego wykorzystania wód termalnych z horyzontów złożowych w obszarze miasta Krakowa. Rozpoznane zbiorniki wodonośne wykazują temperatury osiągające 20—40°C. Najmniej ryzykowne jest zagospodarowanie horyzontów dewonu i jury występujących we wschodniej części miasta. Wykazano, że najbardziej celowym byłoby zagospodarowanie energii i wód do celów rekreacyjnych w kąpieliskach termalne. Wyniki analiz przedstawiono w zestawieniach kosztów produkcji jednostki energii umożliwiając wybór rozwiązania optymalnego i podjęcie decyzji o charakterze komercyjnym.
 
REFERENCES (10)
1.
BARBACKI A.P., 2004 — Zbiorniki wód geotermalnych niecki miechowskiej i środkowej części zapadliska karpackiego. Studia Rozprawy Monografie nr 125.
 
2.
BARBACKI A.P., KAZANOWSKA A., 2001a — Cenomańskie wody geotermalne zapadliska przedkarpackiego i obszarów przyległych. Przegląd Geologiczny nr 6.
 
3.
BARBACKI A.P., KAZANOWSKA A., 2001b — Środkowojurajska formacja geotermalna centralnej części zapadliska przedkarpackiego i obszarów przyległych. Przegląd Geologiczny nr 10.
 
4.
BUJAKOWSKI W., BARBACKI A., CHOWANIEC J., HOŁOJUCH G., KĘPIŃSKA B., PAJĄK L., 2005 — Ocena możliwości pozyskania energii cieplnej z wód geotermalnych na terenie gminy miejskiej Kraków oraz wstępna analiza ekonomiczna dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa miejskiego zakładu geotermalnego” Arch. IGSMiE PAN, Kraków.
 
5.
BUJAKOWSKI W., BARBACKI A., 2004 — Potential for geothermal development in Southern Poland. Geothermics nr 33.
 
6.
JAWOR E., 1970 — Wgłębna budowa geologiczna na wschód od Krakowa. Acta Geologica Polonica nr 20.
 
7.
KONIOR K., 1978 — Ogólna analiza paleostrukturalna i charakterystyka skał zbiornikowych wypiętrzenia rzeszotarskiego i obszarów sąsiadujących. Komisja Nauk Geologicznych PAN, Prace Geologiczne nr 112, Kraków.
 
8.
MORYC W., 1970 — Katalog Wierceń Górnictwa Naftowego. Geonafta, t.I, cz. 3, 4.
 
9.
MORYC W., 1976 — Katalog Wierceń Górnictwa Naftowego. Geonafta, t.I, cz. 5.
 
10.
RECKNAGEL H., SPRENGER E., HÖNMANN W., SCHREMEK E.R., 1994 — Poradnik ogrzewanie i klimatyzacja z uwzględnieniem chłodnictwa i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową — EWFE, Gdańsk.
 
ISSN:1429-6675