Energy, economic and legal determinants for cogeneration energy recovery from municipal waste
M. Cyranka 1  
,   M. Jurczyk 1  
 
More details
Hide details
1
WIMIR KSEiUOŚ AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(1):99–114
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents a look at municipal waste as an element of a modern and diversified Polish energy policy. It describes the significant impact of potential waste incineration plants on municipal waste management and energy networks, especially in terms of district heating in Poland. In addition, it presents both national and European basic legal conditions, which have a decisive impact on the development of modern Polish municipal waste energy recovery facilities. Examples of European countries are presented where waste incineration plants have a long tradition and are an essential and valued part of the energy generation infrastructure. The proper place for incineration plants in sustainable waste management is noted, i.e. after methods of recycling. The current state of Polish municipal waste management and the current European Union requirements are causing the development of Polish waste-to-energy infrastructure to be both needed and wanted. Municipal waste used as a regional source of electricity and heat allow for the avoidance of the use of conventional fuels, thus contributing to increased national energy security. In the final part of the article six currently under construction Polish waste incineration plants are presented together with their potential impact on the power grid and municipal waste management. Those facilities bring no significant benefits in the case of electricity production, but in the case of thermal energy production and waste management they can be a significant contribution for the improvement and modernization of the Polish economy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uwarunkowania energetyczne, ekonomiczne i prawne odzysku energii z odpadów komunalnych w ramach układów kogeneracji
spalarnie odpadów, kogeneracja, sieci ciepłownicze, ciepło, energia elektryczna, odnawialne źródło energii, OZE
Artykuł przedstawia spojrzenie na odpady komunalne jako na element nowoczesnej i zdywersyfikowanej polskiej polityki energetycznej. Omówiony został istotny wpływ potencjalnych spalarni odpadów na polską gospodarkę odpadami komunalnymi oraz na sieć energetyczną, zwłaszcza w kwestii miejskich sieci ciepłowniczych. Dodatkowo zostały przedstawione podstawowe uwarunkowania prawne zarówno krajowe, jak i europejskie, które mają decydujący wpływ na współczesny rozwój polskiej infrastruktury odzysku energetycznego z odpadów. Przytoczone zostały przykłady krajów europejskich, w których spalarnie odpadów od dawna stanowią niezbędny oraz doceniany element infrastruktury energetycznej i komunalnej. Zaznaczono również miejsce przynależne spalarniom w zrównoważonej gospodarce odpadami, umiejscowione za metodami recyklingu materiałowego. Obecny stan polskiej gospodarki odpadami komunalnymi oraz obowiązujące wymagania Unii Europejskiej powodują, że rozbudowa polskiej infrastruktury odzysku energetycznego odpadów jest konieczna i pożądana. Odpady komunalne wykorzystane w celu produkcji energii elektrycznej oraz ciepła sieciowego pozwalają na uniknięcie wykorzystania paliw konwencjonalnych przyczyniając się tym samym do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego danego miasta czy regionu. W finalnej części artykułu przedstawiono i omówiono sześć obecnie budowanych lub rozpoczynających swoją pracę polskich spalarni odpadów, wraz z ich potencjalnym wpływem na sieć ciepłowniczą oraz gospodarkę odpadami komunalnymi. O ile w przypadku produkcji energii elektrycznej omawiane spalarnie nie przyniosą znaczących korzyści, o tyle w przypadku produkcji ciepła sieciowego i zagospodarowania odpadów można mówić o znaczącym usprawnieniu i unowocześnieniu polskiej gospodarki.
 
REFERENCES (34)
1.
CEWEP 2009 – Waste in (Mega) Watt out, Booklet. CEWEP – Confederation of European Waste-to-Energy Plants, Brussels. [Online] Dostępne w: http://www.cewep.eu/informatio... [Dostęp: 14.06.15].
 
2.
CEWEP 2012 – Energy Efficiency Report III (Status 2007–2010) – ANNEX B, Bamberg, s. 35.
 
3.
CEWEP 2014 – Warmth from Waste: A Win-Win Synergy Background Paper for project development on District Energy from Waste: a common initiative. Raport pzygotowany przez CEWEP oraz European Suppliers of Waste to Energy Technology (ESWET) i Euroheat & Power, s. 24.
 
4.
Coolsweep 2013 – Drivers for waste-to-energy in Europe. Project under the European Union 7th Framework Programme, s. 94. [Online] Dostępne w: http://coolsweep.org/publicati... [Dostęp: 14.06.15].
 
5.
Cyranka, M. 2012. Efektywność energetyczna krajowych projektów instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Praca inżynierska, AGH, Kraków, s. 106.
 
6.
Deloitte, 2011 – Gospodarka odpadami w Polsce – Wyzwania w świetle wymogów unijnych i zmian legislacyjnych, opinie społeczne i perspektywy. Raport przygotowany przez Deloitte, koncern energetyczny Fortum oraz firmę badawczą 4P Research Mix.
 
7.
Dyrektywa 2008/98/WE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 2008.
 
8.
Dyrektywa 2012/27/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. 2012.
 
9.
EC 2014 – Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council, publikacja online European Commission, Brussels, 02.07.2014. [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/environmen... [Dostęp: 14.06.15].
 
10.
Euroheat & Power 2013 – Heat Roadmap Europe 2050 Second pre-study for the EU27, Aalborg University for Euroheat & Power, Aalborg, s. 236.
 
11.
Fruergaard, T. 2010. Environmentally sustainable utilization of waste resources for energy production. Technical University of Denmark - PhD Thesis, Kongens Lyngby.
 
12.
Generowicz i in. 2009 – Generowicz, A., Pauli Wilga, J. i Sacharczuk, J. 2009. Aktualizacja wyboru lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów na podstawie analizy wielokryterialnej. Krakowski Holding Komunalny S.A., Kraków.
 
13.
Gohlke, O. 2009. Efficiency of energy recovery from municipal solid waste and the resultant effect on the greenhouse gas balance. Waste Management vol. 27, s. 894–906.
 
14.
GUS 2012 – Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r., Warszawa, s. 83.
 
15.
GUS 2014 – Infrastruktura komunalna w 2013 r. – informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, s. 36.
 
16.
IPPC 2006 – BREF Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration. IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control, Seville. [Online] Dostępne w: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu... [Dostęp: 14.06.15].
 
17.
IEA 2008 – Combined Heat and Power – Evaluating the benefits of greater global investment, International Energy Agency, Paris. [Online] Dostępne w: http://www.iea.org/publication... [Dostęp: 14.06.15].
 
18.
Kamuk, B. 2013. Waste to Energy in low and middle income countries. ISWA - the International Solid Waste Association, Vienna. [Online] Dostępne w: https://www.iswa.org/index.php... [Dostęp: 14.06.15].
 
19.
KPGO 2010 – Krajowy plan gospodarki odpadami 2014” przyjęty uchwałą Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r., projekt z dnia 30 lipca 2010 r., (M.P. Nr 101, poz. 1183).
 
20.
Lombardi i in. 2014 – Lombardi, L., Carnevale, E. i Corti, A. 2014. A review of technologies and performances of thermal treatment systems for energy recovery from waste. Waste Management vol. 37, s. 26–44.
 
21.
MS 2011 – Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst znowelizowany 01.01.2012 r. (Dz.U. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r., poz. 897).
 
22.
MS 2015 – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, (Dz.U. 2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r, poz. 478).
 
23.
MŚ 2010 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych, (Dz.U. 2010 Nr 117, poz. 788).
 
24.
Pająk, T. 2009a. Stan zaawansowania i ocena projektów instalacji termicznego przekształcania odpadów dla dużych polskich miast. [W:] Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem oczyszczania miasta i gospodarki odpadami poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Konferencja ogólnopolska, 12–14 lutego 2009, Kraków: materiały konferencyjne, s. 13–23.
 
25.
Pająk, T. 2009b. Po Wiedeńsku, czyli kompleksowo traktowane odpady. Kraków.
 
26.
Prawo energetyczne 1997 – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348).
 
27.
PwC 2012 – Rynek ciepła w Polsce. Raport PwC na zamówienie i we współpracy z Fortum Power and Heat Polska, Warszawa, s. 32.
 
28.
Søndergaard i in. 2014 – Søndergaard, I.A., Hulgaard, T. i Tobiasen, L. 2014. High Efficient Waste-to-Energy Facilities. [W:] Thomé-Kozmiensky, K.J., Thiel S. Waste Management, Volume 4, TK Verlag, s. 163–174.
 
29.
Styś, T. i Foks, R. 2014. Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce – Perspektywa 2030, Instytut Sobieskiego, Warszawa. [Online] Dostępne w: http://www.sobieski.org.pl/ryn... [Dostęp: 14.06.2015].
 
30.
Tobiasen, L. i Kamuk, B. 2013. Waste to energy (WTE) systems for district heating. [W:] Klinghoffer N. Waste to Energy Conversion Technology, Woodhead Publishing, s. 3–14.
 
31.
URE 2014 – Charakterystyka rynku energii elektrycznej 2013, publikacja online Urzędu Regulacji Energetyki, 24.06.2014. [Online] Dostępne w: http://www.ure.gov.pl/pl/rynki... [Dostęp: 14.06.2015].
 
32.
Wadas, T. 2008. Odzysk energetyczny z odpadów komunalnych na przykładzie instalacji termicznego przekształcania odpadów w ZUSOK. „Eksperci o ZTPO” – Konferencja EKOVIS, Kraków.
 
33.
Wielgosiński, G. 2014. Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w kontekście RIPOK – wybór technologii i koncepcji rozwiązania problemu. Nowa Energia nr 1(37), s. 17–23.
 
34.
Xydis, G. i Koroneos, C. 2012. A linear programming approach for the optimal planning of a future energy system. Potential contribution of energy recovery from municipal solid wastes. Renewable and Sustainable Energy Reviews vol. 16, s. 369–378.
 
ISSN:1429-6675