Energy effectiveness – formal and political conditions for its development in Poland and the European Union
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej im. B. Stefanowskiego, Warszawa
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(1):5–20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Implementation of the EU provisions for energy effectiveness, that is to say, developing new services, market and innovative power technologies, has contributed to the improvement of energy reliability, neutralization of climate change and has had positive impact on the economy. The paper presents conditions for increasing energy effectiveness in Poland. Starting from the presentation of the main EU legal acts influencing European energy policy, through a critical discussion on the national law and applied mechanisms influencing the improvement of energy effectiveness, it then discusses financial issues for a national energy effectiveness improvement as well as it signals a need for changes. The paper points out the role which energy effectiveness plays in the policy framed by the European Union authorities. On the basis of statistical data concerning energy use (including the measurement of consumption in recent years, energy carriers, share of renewable energy, energy-consuming index) in Poland, Europe and worldwide, as well as taking into account economic parameters, the paper outlines an image of national and European energy sector from the point of view of enhancing energy effectiveness. Furthermore, the paper analyzes the reasons, motives and objectives to achieve desirable savings in the field of energy use. As the authors of the paper indicate in the cited fragments, according to the European Community, it is only an effective implementation of the EU resolutions and mechanisms into national laws which can pave the way for fulfilling the goals. Moreover, a crucial ingredient to support progress in the area of boosting energy effectiveness is incorporating the sector of scientific research with its focus on the issues of energy effectiveness.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efektywność energetyczna – polityczno-formalne uwarunkowania rozwoju w Polsce i Unii Europejskiej
efektywność energetyczna, europejska polityka energetyczna, energochłonność gospodarki, prawo energetyczne
Implementacja postanowień unijnych w zakresie efektywności energetycznej ma w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także powinna pozytywnie wpłynąć na gospodarkę poprzez rozwój rynku, nowych usług i innowacyjnych technologii energetycznych. W niniejszym artykule przedstawiono uwarunkowania wzrostu efektywności energetycznej w Polsce. Wychodząc od przedstawienia podstawowych aktów wspólnotowych, wpływających na europejską politykę energetyczną, poprzez krytyczne omó- wienie krajowych aktów prawnych i przyjętych mechanizmów wsparcia, dotyczących poprawy efektywności energetycznej, poruszono w pracy kwestie finansowania krajowego wzrostu efektywności energetycznej. Zasygnalizowano również potrzeby wprowadzenia konkretnych zmian. Zwrócono uwagę na miejsce, jakie zajmuje efektywność energetyczna w polityce realizowanej przez organy Unii Europejskiej. Na podstawie danych statystycznych, dotyczących użytkowania energii w Polsce, Europie i na świecie (m.in. wielkości zużycia na przestrzeni ostatnich lat, importu nośników, udziału energii odnawialnych czy wskaźników energochłonności), uwzględniając ponadto parametry ekonomiczne, przedstawiono obraz krajowej i europejskiej energetyki, jaki rysuje się z punktu widzenia możliwości podnoszenia efektywności energetycznej. Przeanalizowano przesłanki, motywy działań oraz cele z zakresu dążenia do uzyskania pożądanych oszczędności w użytkowaniu energii. Droga do osiągnięcia opisanych w artykule celów, wskazanych przez Wspólnotę w kolejno przytaczanych dokumentach, wiedzie przez właściwe zaimplementowanie postanowień unijnych do prawa krajowego i ich wypełnienie poprzez wdrożenie skutecznych mechanizmów, wymuszających określone praktyki. Postęp w tym zakresie jest skorelowany z koniecznością prowadzenia odpowiednich prac badawczych. W artykule wskazano więc na uwarunkowania i kierunki rozwoju prac naukowo-badawczych na rzecz wzrostu efektywności energetycznej.
 
REFERENCES (32)
1.
BEiŚ – Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” [Online] Dostępne w: https://www.premier.gov.pl/wyd... [Dostęp: 1.12.2015].
 
2.
Bielecki, S. i Skoczkowski, T. 2012. Racjonalne użytkowanie energii w kontekście zagadnień dostarczania energii elektrycznej. Przegląd Elektrotechniczny 12a/2012, s. 121–126.
 
3.
Draft Horizon 2020 Work Programme 2016–2017 in the area of Societal Challenge 3 “Secure, Clean and Efficient Energy”.
 
4.
Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG – Dz. U. L 114 z 27.4.2006 r., s. 64–85.
 
5.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.
 
6.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią, Dz.U. L 153 z 18.6.2010.
 
7.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13.
 
8.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 134.
 
9.
Energy Efficiency Strategy: progress towards the 2020 EU target and next steps. Communication on an Energy Efficiency Strategy.
 
10.
EUCO 13/10 – European Council conclusions 17 June 2010, EUCO 13/10, Brussels, 2010.
 
11.
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – COM(2010) 2020.
 
12.
Europe 2010 targets... – European Commission, Europe 2010 targets: climate change and Energy.
 
13.
Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego, COM(2014) 330.
 
14.
Gulczyński, D. 2009. Wybrane priorytety i środki zwiększenia efektywności energetycznej. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 12, z.2/2, s.173–184.
 
15.
Komunikat COM(2014) 520 – Komunikat „Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo energetyczne a ramy polityczne dotyczące klimatu i energii do roku 2030”, COM(2014) 520.
 
16.
Komunikat KE KOM(2010) 614 – Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie KOM(2010) 614 wersja ostateczna.
 
17.
Malko, J. 2012. Efektywność energetyczna i strategia ograniczania zmian klimatycznych. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 2, s. 5–13.
 
18.
Mapa drogowa rozwoju dyscypliny Elektrotechnika, Komitet Elektrotechniki PAN, Warszawa, 2015.
 
19.
Ocena PEP2030 – Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpień 2014 r.
 
20.
OECD Factbook 2014: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing, Paris.
 
21.
PEP2030 – Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, 10 listopada 2009 r.
 
22.
PEP2050 – Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku wersja 0.1, Warszawa, sierpień 2015 r.
 
23.
Raport MNiSzW 2007 – Raport końcowy z prac Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Energii. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Interdyscyplinarny Zespół do spraw Energii, Warszawa, marzec 2007.
 
24.
Reforma SE... – Reforma europejskiego systemu energetycznego – letni pakiet energetyczny Komisji wskazuje drogę. [Online] Dostępne w: <http://europa.eu/rapid/press-r...> [Dostęp: 1.12.2015].
 
25.
Renewable energy...report 2015 – Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Renewable energy progress report, European Commission, COM(2015) 293 final, Brussels, 2015.
 
26.
SET Plan 2015 – Towards an Integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan: Accelerating the European Energy System Transformation, C(2015) 6317 final.
 
27.
Skoczkowski i in. 2014a – Skoczkowski, T., Bielecki, S., Szymczyk, J. i Palimąka, T. 2014a. Metody wzrostu efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 1, s. 27–39.
 
28.
Skoczkowski i in. 2014b – Skoczkowski, T., Węglarz, A. i Falkowski, T. 2014b. Ocena funkcjonowania Systemu Białych Certyfikatów w Polsce. Rynek Energii Nr 2(111), s. 3–8.
 
29.
Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu, COM(2015) 80 final.
 
30.
The EU in the world 2015. A statistical portrait, Eurostat, 2014.
 
31.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z 2012 r. poz. 951).
 
32.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm. 3).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675