Problems of the development of distributed energy resources
T. Skoczkowski 1  
,   S. Bielecki 1  
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej im. B. Stefanowskiego, Warszawa
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(2):65–79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
European energy policy along with climate and social policies have contributed to a gradual moving away from the model of centralized power sector with large-scale generation units. Instead, a progressive shift towards dispersed energy resources, including dispersed sources, energy storage, demand side response (DSR) and energy efficiency, has been taking place. This paper presents issues related to the development of dispersed energy resources, discusses EU legal acts and documents of the Polish Government. As there are numerous definitions on what the concept of distributed energy resources is, the authors of the paper draw the reader’s attention to this fact by presenting terms associated with the subject matter to be found in various documents of international professional and political organizations, including EU directives. Furthermore, the authors analyze national and EU documents in reference to the issues on planning of a national strategy of energy policy. The matters dealing with definition and extension of concept of distributed energy resources was adjusted and described. The advantages and menaces of distributed generation advancement was presented. They describe the potential of distributed generation in terms of improving energy security, development of the market as well as energy and communication technologies. One identifies the factors influencing the development of distributed energy on the part of potential investors and prosumers. Also, the attention is drawn to a possibility of uncontrolled development of distributed energy, the one which may not correspond to the actual needs of the country. The authors include recommendations and guidelines to optimize the exploitation of such resources in Poland. They emphasize the need for coordination and cooperation among various government bodies, municipal and private entities in the field of implementation of the strategies supporting investment in distributed resources.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problemy rozwoju rozproszonych zasobów energetycznych
rozproszone zasoby energetyczne, generacja rozproszona, europejska polityka energetyczna, krajowa polityka energetyczna, prawo energetyczne
Wybrany przez Unię Europejską kierunek polityki energetycznej, powiązanej z polityką klimatyczną i społeczną, powoduje stopniowe odchodzenie od modelu scentralizowanej energetyki opartej na wielkoskalowych źródłach wytwórczych. Nastąpi przeorientowanie sektora na zasoby energetyczne o charakterze rozproszonym, obejmujące źródła rozproszone, technologie magazynowania energii, programy reakcji strony popytowej (DSR, demand side response) oraz efektywność energetyczną. Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące rozwoju rozproszonych zasobów energetycznych, omawia obowiązujące wspólnotowe akty prawne oraz przyjęte w Polsce dokumenty rządowe. Pojęcie rozproszonych zasobów energetycznych jest różnie definiowane, na co zwrócono uwagę w niniejszym artykule; ponadto, opierając się na dokumentach międzynarodowych organizacji branżowych i politycznych, wyliczono i wyjaśniono pojęcia powiązane ze wspomnianym określeniem. Przedstawiono zakres dyrektyw unijnych, odnoszących się do energetyki rozproszonej oraz przeanalizowano dokumenty krajowe, poruszające zagadnienie rozwoju źródeł rozproszonych w kontekście strategii planowania polityki energetycznej państwa. Przedstawiono oraz uporządkowano kwestie związane z definicją zasobów rozproszonych. Opisano też korzyści i zagrożenia, jakie są związane z rozwojem generacji rozproszonej. Przeanalizowano kwestie związane z potencjałem, jaki tkwi w generacji rozproszonej, m.in. odnośnie poprawy bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju rynku oraz technologii energetycznych i komunikacyjnych. Zidentyfikowano czynniki wpływające na rozwój energetyki rozproszonej ze strony potencjalnego inwestora oraz prosumenta. Zwrócono uwagę na możliwość niekontrolowanego rozwoju energetyki rozproszonej, nie odpowiadającej rzeczywistym potrzebom kraju. W pracy zawarto również rekomendacje i wskazania do określonych posunięć, które powinny doprowadzić do optymalnego wykorzystania zasobów rozproszonych w Polsce, podkreślając przy tym konieczność koordynacji działań i współpracy pomiędzy różnymi organami administracji rządowej oraz gminnej, a także podmiotami prywatnymi w sferze implementacji strategii wspierających inwestycje w zasoby rozproszone.
 
REFERENCES (30)
1.
Asensio, M. i in. 2015. Electric Price Signals, Economic Operation, and Risk Analysis. Smartand Sustainable Power Systems Operations, Planning, and Economics of Insular Electricity Grids (edited by João P. S. Catalão), CRC Press.
 
2.
Bielecki, S. i Skoczkowski, T. 2014. Europejskie projekty rozwoju inteligentnych sieci energetycznych, Obraz ogólny i miejsce Polski. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 4, s. 171–185.
 
3.
Bielecki, S. 2014. Prosument – nowa struktura instalacji elektroenergetycznych. Elektro. Info nr 10(128), s. 48–53.
 
4.
Bielecki, S. 2015. Elektrownie systemowe, OZE, prosumenci i spółdzielnie energetyczne. Najbliższa perspektywa krajowej struktury wytwarzania energii elektrycznej. Elektro. Info 9, s. 106–114.
 
5.
Bielecki, S. i Skoczkowski, T. 2012. Racjonalne użytkowanie energii w kontekście zagadnień dostarczania energii elektrycznej. Przegląd Elektrotechniczny 12a, s. 121–126.
 
6.
Boons, F. i Lüdeke-Freund, F. 2013. Business models for sustainable innovation: state-of-the-art and steps towards a research agenda. Journal of Cleaner Production 45.
 
7.
CIGRE 1998 – Study Committee 37 CIGRE. Influence enhanced distributed generation on power system. TF 37.23 Report, Paris 1998.
 
8.
DYREKTYWA 2004/8/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii oraz wnosząca poprawki do Dyrektywy 92/42/EWG.
 
9.
DYREKTYWA EED – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej Dz.U.L315 z 14.11.2012, s. 134.
 
10.
DYREKTYWA IED – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). L 334 z 17.12.2010, s. 17.
 
11.
DYREKTYWA IEM – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE.
 
12.
DYREKTYWA LCP – Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych instalacji spalania Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1.
 
13.
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dz.U.L 153 z 18.6.2010, s. 13.
 
14.
EU Directive 96-92 – Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity Official Journal L 027, 30/01/1997 P. 0020 – 0029.
 
15.
Grzegorczyk, L. 2014. Mikroinstalacje – regulacje i uwarunkowania w perspektywie krajowej energetyki prosumenckiej. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 3, s. 207–216.
 
16.
Helstroem, M. i in. 2015. Collaboration mechanism for business models in distributed energy ecosystems. Journal of Cleaner Production 102, s. 226–236.
 
17.
IEA 2002 – Distributed generation in liberalised electricity markets, IEA, Paris 2002.
 
18.
Malko, J. 2014. Studium przypadku: Europa – generacja, przesył, dystrybucja. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, s.157–168.
 
19.
Mokrzycki, E. (red.) 2011. Rozproszone zasoby energii w systemie elektroenergetycznym. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.
 
20.
Olkuski i in. 2015 – Olkuski, T., Ciesielka, E. i Szurlej, A. 2015. Programy zarządzania popytem odbiorcy energii elektrycznej. Rynek Energii Nr 2 (117), s. 3–9.
 
21.
OCENA PEP 2030 – Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpień 2014 r.
 
22.
PEP 2030 – Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, 10 listopada 2009 r.
 
23.
Popczyk, J. 2015. Model interaktywnego rynku energii elektrycznej. Od modelu WEK-IPP-EP do modelu EP-IPP-WEK. Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej www.klaster3x20.pl Wersja zmodyfikowana 10.03.2015 r.
 
24.
Projekt PEP 2050, 2015 – Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku wersja 0.1, Warszawa, sierpień 2015 r.
 
25.
Projekt PEP 2050, 2015 – Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku wersja 0.6, Warszawa, sierpień 2014 r.
 
26.
Skoczkowski, T., Bielecki, S. i Baran, Ł. 2016. Odnawialne źródła energii – problemy i perspektywy rozwoju w Polsce. Przegląd Elektrotechniczny R. 92, Nr 3, s. 190–195.
 
27.
STRATEGIA BEiŚ – Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” [Online] Dostępne w: https://www.premier.gov.pl/wyd... [Dostęp: 30.01.2016].
 
28.
Szczerbowski, R. i Ceran, B. 2013. Możliwości rozwoju i problemy techniczne małej generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, s. 193–205.
 
29.
USTAWA O OZE – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, M.P. poz. 478.
 
30.
Zaporowski, B. 2014. Kierunki rozwoju źródeł wytwórczych małej mocy. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, s. 169–180.
 
ISSN:1429-6675