Environmental regulations in the energy sector and demand for the hard coal
M. Malec 1  
,   J. Kamiński 1  
,   P. Kaszyński 1  
 
More details
Hide details
1
IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Pracownia Ekonomiki Energetyki, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(1):21–33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The implementation of environmental regulations concerning the energy sector in the European Union Member States direct influences the Polish hard coal mining sector. Both, the current climate-energy package, and the announced prolongation to the 2021–2030 period are a clear indication of the continuation of the decarbonisation policy of the European Commission. The existing regulations, valid until 2020, already significantly influence the role of hard coal in the energy market. Expanding these regulations is an inevitable threat for the domestic hard and brown coal sectors. This paper reviews regulations established at the European Union level as well as domestic legislation. We identify the substantial legal requirements that might significantly influence the reduction of demand for hard coal, particularly in the power generation sector. We endeavor to quantitatively assess the impact of these regulations on the demand for hard coal from the power generation sector until 2020. The analyses are carried out for four selected legal requirements. Firstly, we calculate the amount of electricity generation that will not be produced from conventional fuels (mostly from hard coal) in the case of fulfilling the Member States’ obligations. Secondly, the reduction in demand for hard coal supplies to the power generation sector is estimated. The paper concludes that the level of reduction in hard coal-based power generation may reach up to 19 TWh, which would result in a 6.6–9.6 Mt decrease in coal consumption by the power generation sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Regulacje środowiskowe w energetyce a zapotrzebowanie na węgiel kamienny
pakiet klimatyczny, regulacje środowiskowe, energetyka, węgiel kamienny
Wdrażanie regulacji środowiskowych dotyczących sektora energetycznego w krajach członkowskich Unii Europejskiej wpływa pośrednio na krajowy sektor górnictwa węgla kamiennego. Wprowadzenie pakietu klimatyczno-energetycznego oraz jego kontynuacja zapowiedziana na lata 2021–2030 są potwierdzeniem utrzymania polityki dekarbonizacyjnej prowadzonej przez Komisję Europejską. Już dotychczas wprowadzone regulacje, obowiązujące do 2020 r., znacząco oddziałują na pozycję węgla kamiennego na rynku paliw przeznaczonych do produkcji energii elektrycznej. Perspektywa dalszego rozszerzenia działania tych regulacji jest niewątpliwie istotnym zagrożeniem dla krajowego sektora górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. W artykule dokonano przeglądu zarówno przepisów obowiązujących na poziomie unijnym, jak i regulacji krajowych. Zidentyfikowano najistotniejsze zapisy, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na redukcję zapotrzebowania na węgiel kamienny, zwłaszcza w sektorze elektroenergetycznym. Podjęto również próbę ilościowej oceny ich wpływu na sytuację sektora górnictwa węgla kamiennego pod kątem szacunków zmian zapotrzebowania na węgiel kamienny w okresie do 2020 roku. Analizy przeprowadzono dla czterech wybranych obszarów regulacji. W pierwszym kroku wyznaczono wielkość produkcji energii elektrycznej, która w przypadku realizacji zobowiązań unijnych nie zostanie wyprodukowana ze źródeł konwencjonalnych (głównie węglowych), w wyniku działania wybranych regulacji. Następnie oszacowano wielkość redukcji zapotrzebowania na węgiel kamienny do produkcji energii elektrycznej. Wyniki analiz wskazują, że zmniejszenie produkcji energii elektrycznej z elektrowni węglowych może sięgnąć nawet 19 TWh, co będzie skutkowało zmniejszeniem zapotrzebowania na węgiel kamienny o 6,6–9,6 mln Mg.
 
REFERENCES (23)
1.
ARE 2011 – Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa.
 
2.
ARE 2015 – Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2014, ARE, Warszawa.
 
3.
Decyzja 2009/406/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 
4.
Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE.
 
5.
Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii oraz wnosząca poprawki do Dyrektywy 92/42/EWG.
 
6.
Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 
7.
Dyrektywa 2009/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006.
 
8.
Dyrektywa 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
 
9.
Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.
 
10.
Gawlik, L. red. 2013. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe. GIPH, Katowice. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
11.
GUS 2015 – Energia ze źródeł odnawialnych, GUS, Warszawa 2015.
 
12.
IEO 2014 – Newsletter 31, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa, 2014 [Online] Dostępne w: http://www.ieo.pl/pl/newslette... [Dostęp: 08.01.2016].
 
13.
Kamiński, J. i Stós, K. 2014. Uwarunkowania środowiskowe funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego w Polsce na przykładzie elektrociepłowni. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 12 z. 2, s. 113–122.
 
14.
KPD 2010 – Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 
15.
Malec i in. 2014 – Malec, M., Kamiński, J., Saługa, P. i Kaszyński, P. 2014. Ocena żywotności elektrowni opalanych węglem brunatnym w kontekście podaży paliw i regulacji środowiskowych. Rynek Energii 2/117, s. 79–84.
 
16.
Mirowski, T. i Sornek, K. 2015. Potencjał energetyki prosumenckiej w Polsce na przykładzie mikroinstalacji fotowoltaicznych w budownictwie indywidualnym. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 18, z. 2, s. 73–84.
 
17.
MG 2009 – Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Załącznik 2 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 
18.
Orzeszek, W. 2015. Wpływ wymagań konkluzji BAT z projektu nowego BREFu LCP na sektor wytwarzania. X Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce, Katowice 23–24.02.2015.
 
19.
Swora i in. 2014 – Swora, M., Muras, Z. i Kamiński, J. 2014. Prawno-ekonomiczne przesłanki wyodrębnienia przemysłu energochłonnego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 1, s. 53–67.
 
20.
Szurlej i in. 2013. – SZURLEJ, A., MIROWSKI, T. i KAMIŃSKI, J. 2013. Analiza zmian struktury wytwarzania energii elektrycznej w kontekście założeń polityki energetycznej. Rynek Energii 1/104, s. 3–10.
 
21.
Ustawa o efektywności energetycznej 2011 – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz.U. 2011 nr 94, poz. 551 z późn. zm.
 
22.
Ustawa o OZE 2015 – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478.
 
23.
Wojtkowska-Łodej, G. 2014. Wyzwania klimatyczne i energetyczne a polityka Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 2, s. 39–52.
 
ISSN:1429-6675