ORIGINAL PAPER
Diversification of energy production and consumption in European Union countries
 
More details
Hide details
1
Politechnika Koszalińska, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Dorota Agnieszka Janiszewska   

Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, 75-343, Koszalin, Poland
Submission date: 2019-05-02
Final revision date: 2019-05-13
Acceptance date: 2019-05-14
Publication date: 2019-06-24
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(2):5–20
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the research is to assess and discuss the diversity of energy production and consumption in European Union countries. The time scope covers the years 2007 and 2016. The diversity of EU countries was examined using the cluster analysis. The following diagnostic features were adopted for the analysis: energy dependency rate (in %), gross inland consumption of energy per 10,000 inhabitants (toe/10,000 inhabitants), primary production of energy (all products) per 10,000 inhabitants (toe/10,000 inhabitants), primary production of renewable energies per 10,000 inhabitants (toe/10,000 inhabitants), primary production of energy (without renewable energy) per 10,000 inhabitants (toe/10,000 inhabitants). Comparing the included indicators from 2016 to 2007 for all EU countries, an increase was recorded only for the primary production of renewable energies per 10,000 inhabitants,. Based on the cluster analysis, the examined countries were divided into six groups. According to the results of the research carried out, Northern and Eastern European countries are characterized by low energy dependence. However, according to the analysis carried out, this dependence is guaranteed based on various energy sources. The Scandinavian countries (Sweden, Finland) owe their high independence to the production of large amounts of energy from renewable sources. On the other hand, countries such as the Netherlands, Denmark, Estonia and the whole of Eastern Europe are based on primary energy sources such as: coal, oil and gas. Southern Europe countries (Greece, Spain, Italy, Portugal, Cyprus, Malta) are characterized by high energy dependence, as evidenced by low rates in the area of energy production, both in total and renewable and non-renewable energy production.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zróżnicowanie produkcji oraz konsumpcji energii w państwach UE
energia odnawialna, energia nieodnawialna, konsumpcja energii, produkcja energii, państwa Unii Europejskiej
Celem badań jest omówienie oraz ocena zróżnicowania produkcji i konsumpcji energii w państwach Unii Europejskiej. Zakres czasowy obejmuje rok 2007 i 2016. Zróżnicowanie państw UE zbadano za pomocą analizy skupień. Do analizy przyjęto następujące cechy diagnostyczne: współczynnik zależności energetycznej (w %), krajowe zużycie energii brutto na 10 tys. mieszkańców (toe/10 tys. mieszkańców), produkcję energii (wszystkie źródła) na 10 tys. mieszkańców (toe/10 tys. mieszkańców), produkcję energii odnawialnej na 10 tys. mieszkańców (toe/10 tys. mieszkańców), produkcję energii nieodnawialnej na 10 tys. mieszkańców (toe/10 tys. mieszkańców). Porównując uwzględnione wskaźniki z 2016 do 2007 dla wszystkich państw UE, tylko w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na 10 tys. mieszkańców odnotowano wzrost. W wyniku zastosowania analizy skupień podzielono badane państwa na sześć grup. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań państwa Europy Północnej oraz Wschodniej charakteryzują się niską zależnością energetyczną. Jednak, jak wynika z przeprowadzonej analizy, zależność ta jest zagwarantowana w oparciu o różne źródła energii. Państwa skandynawskie (Szwecja, Finlandia) swoją wysoką niezależność zawdzięczają produkcji dużej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Natomiast takie państwa jak Holandia, Dania, Estonia i cała część Europy wschodniej swoją niezależność opiera na pierwotnych źródłach energii takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz. Państwa Europy Południowej (Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Cypr, Malta) natomiast cechują się dużą zależnością energetyczną, na co dowodem są niskie wskaźniki w zakresie produkcji energii, zarówno ogółem, jak i odnawialnej oraz nieodnawialnej.
 
REFERENCES (27)
1.
AE&S 2019. The European Power Sector in 2018. Up-to-date analysis on the electricity transition. Agora Energiewende and Sandbag, 44 pp.
 
2.
EP 2017. EU Energy Independence, Security of Supply and Diversification of Sources. Brussels: European Parliament Policy Department A: Economic And Scientific Policy, 61 pp.
 
3.
Aceleanu et al. 2017 – Aceleanu, M.I. Serban, A.C. Pociovalisteanu, D.M. and Dimian, G.C. 2017. Renewable energy: A way for a sustainable development in Romania. Energy Source Part B 12 (11), pp. 958–963.
 
4.
Akar, B.G. 2016. The determinants of renewable energy consumption: An empirical analysis for The Balkans. European Scientific Journal 12 (11), pp. 594–607.
 
5.
Cichy, P. 2006. Alternative energy sources (Alternatywne źródła energii). [In:] Kuciński, K. ed. Energy in the crisis times (Energia w czasach kryzysu). Warszawa: Difin, p. 147 (in Polish).
 
6.
Eurostat 2017. Energy, transport and environment indicators. 2017 edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, p. 51.
 
7.
EC 2010. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Energy 2020 A strategy for competitive, sustainable and secure energy (COM/2010/0639 final).
 
8.
EC 2011. World and European Energy and Environment Transition Outlook. Studies and Reports. Brussels: European Commission, pp. 64–69.
 
9.
EC 2014. Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030. (COM/2014/015 final).
 
10.
Fischer, S. 2014. The EU’s new energy and climate: policy framework for 2030. SWP Comments 55, pp. 1–8.
 
11.
Gökgöz, F. and Güvercin, M.T. 2018. Energy security and renewable energy efficiency in EU. Renewable and Sustainable Energy Reviews 96, pp. 226–239.
 
12.
Jabłoński, W. and Wnuk, J. 2009. Management of renewable energy sources. Economic and technical aspects (Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Aspekty ekonomiczno-techniczne). Sosonowiec: Humanitas Publishing House, p. 29 (in Polish).
 
13.
Juściński, J. 2010. Perspecttive for the development of renewable energy sources (RES) in Poland by 2020 (Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce do 2020 roku). [In:] Krawiec, F. ed. Renewable energy sources in the light of the global energy crisis. Selected problems (Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy). Warszawa: Difin, p. 32 (in Polish).
 
14.
Krawiec, F. 2010. The role of renewable energy sources in solving the global energy crisis (Rola odnawialnych źródeł energii w rozwiązywaniu globalnego kryzysu energetycznego). [In:] Krawiec, F. ed. Renewable energy sources in the light of the global energy crisis. Selected problems (Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy). Warszawa: Difin, p. 16 (in Polish).
 
15.
Krawiec, F. 2012. Energy – resources, processes, technologies, markets, transformations, business models, development planning (Energia – zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje, modele biznesowe, planowanie rozwoju). Warszawa: Difin, pp. 40–41 (in Polish).
 
16.
Kupczyk et al. 2010 – Kupczyk, A. Wójcik, A. and Majkowska, M. 2010. Selected problems of development of the agricultural biogas sector in Poland (Wybrane problemy rozwoju sektora biogazu rolniczego w Polsce). [In:] Krawiec, F. ed. Renewable energy sources in the light of the global energy crisis. Selected problems (Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy). Warszawa: Difin, pp. 80–81 (in Polish).
 
17.
Luty, L. and Zioło, M. 2016. Importance of renewable energy sources in the Visegrad Group countries (Zróżnicowanie odnawialnych źródeł energii w krajach Grupy Wyszehradzkiej). Quantitative Methods in Economics XVII (2), pp. 75–85 (in Polish).
 
18.
Nada, Kh. and Alrikabi, M.A. 2014. Renewable Energy Types. Journal of Clean Energy Technologies 2(1), pp. 61–64.
 
19.
Niedziółka, D. 2010. Energy market in Poland (Rynek energii w Polsce), Warszawa: Difin, p. 16 (in Polish).
 
20.
Pach-Gurgul, A. 2012. The single electricity market in the European Union in the context of Poland’s energy security (Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski). Warszawa: Difin, p. 61 (in Polish).
 
21.
Panwar et al. 2011 – Panwar, N.L. Kaushik, S.C. and Kothari, S. 2011. Role of renewable energy sources in environmental production: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15, pp. 1513–1524.
 
22.
Parysek, J. and Wojtasiewicz, L. 1979. Methods of regional analysis and methods of regional planning (Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego). Warszawa: PWN, pp. 25–26 (in Polish).
 
23.
Timmons et al. 2014 – Timmons, D. Harris, J.M. and Roach, B. 2014. The economics of renewable Energy. Medford: Global Development And Environment Institute, Tufts University, p. 3.
 
24.
Ringel, M. and Knodt, M. 2018. The governance of the European Energy Union: efficiency, effectiveness and acceptance of the Winter Package 2016. Energy Policy 112, pp. 209–220.
 
25.
Spaiser et al. 2017 – Spaiser, V. Ranganathan, S. Swain, R.B. and Sumpter, D.J.T. 2017. The sustainable development oxymoron: quantifying and modelling the incompatibility of sustainable development goals. International Journal of Sustainable Development & World Ecology 24(6), p. 457–470.
 
26.
United Nations. Sustainable Development Goals. [Online:] https://www.un.org/sustainable... [Accessed: 25.01.2019].
 
27.
Wu et al. 2017 – Wu, G. Liu, D. and Yan, Y. 2017. Sustainable development and ecological protection associated with coal-fired power plants in China. International Journal of Sustainable Development & World Ecology 24(5), p. 385–388.
 
ISSN:1429-6675