Energy management, economics and sustainable development
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(1):97–106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main problem of the contemporary policy of the economic development is equilibrium between industrial growth, particularly energy consumption growth and imperative of environmental protection. Moreover, the sustainable development strategy has to have conservation, not only natural resources exploitation, as it's main objective. It provides the best framework for understanding how social, economic and environment factors combine in their net influence on the future of our planet. In the proposed article the basic principles of the natural resources management strategy is analysed as one of the ground aspect of the future industrial policy for Croatia. In our circumstance the fundamental assumption is to preserve the natural resources for the industrial development, particularly to ensure the stable and secure energy consumption growth. But even more important is to ensure the environmental protection. Such equilibrium of contradictions could be established only through the policy of natural resources management. The public opinion is particularly imported in the technology development and future industrial and energy plants planning.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gospodarka energetyczna, ekonomika i zrównoważony rozwój
zarządzanie, ochrona środowiska, energia, zasoby, rozwój
Głównym problemem współczesnej polityki w zakresie rozwoju ekonomicznego jest zachowanie równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, w szczególności wzrostem konsumpcji energii, a koniecznością ochrony środowiska. Ponadto strategia zrównoważonego rozwoju za główny swój cel uważa nie tylko eksploatację surowców, lecz również ich oszczędność. Daje to najlepsze ramy pozwalające na zrozumienie, jak czynniki socjalne, ekonomiczne i środowiskowe wspólnie wpływają na przyszłość naszej planety. W artykule przeanalizowano główne zasady zarządzania strategicznego surowcami naturalnymi w aspekcie przyszłej polityki przemysłowej Chorwacji. W warunkach Chorwacji podstawowym założeniem jest ochrona zasobów naturalnych w celu umożliwienia rozwoju gospodarczego, w szczególności dla zapewnienia bezpiecznego wzrostu konsumpcji energii. Jeszcze ważniejsze jednak jest zapewnienie ochrony środowiska przyrodniczego. Równowaga między tymi sprzecznymi celami może zostać ustanowiona wyłącznie poprzez właściwe gospodarowanie surowcami naturalnymi. To stwierdzenie ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla rozwoju technologii oraz planowania przyszłych zakładów przemysłowych i energetycznych.
ISSN:1429-6675