ORIGINAL PAPER
Efficiency of use of fuel and energy resources of Ukraine: assessment, simulation and forecasting
 
More details
Hide details
1
Department of Economics Theory and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine
 
2
Institute of Entrepreneurship and Perspective Technologies of Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 
3
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil And Gas, Ukraine
 
4
Sumy National Agrarian University, Ukraine
 
5
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 
6
Ivan Franko State Pedagogical University of Drohobytsk, Ukraine
 
 
Submission date: 2023-04-26
 
 
Final revision date: 2023-07-09
 
 
Acceptance date: 2023-07-18
 
 
Publication date: 2023-12-19
 
 
Corresponding author
Uliana Andrusiv   

Department of Economics Theory and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2023;26(4):63-80
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This work focuses on the fact that the realities of today’s Ukrainian economy require not only recovery but also an increase in the volume of production of products produced by energy-intensive enterprises in the industry to the pre-crisis level, which stimulated the following: an increase in the demand for fuel and energy resources (FER); the increase in the cost of imported natural gas and oil, which became an excessive burden for domestic economic entities and the state budget and led to increased dependence on the geopolitical influence of the Russian Federation; the weakening of Ukraine’s position on the global energy market as a transporter of energy resources; increased competition in the global, national and regional markets of FER under the influence of the growth of general demand, etc. It was confirmed through analysis that the priority of the state policy in the field of the energy security of Ukraine will continue to be the stimulation of the implementation of energy-saving measures and the improvement of the efficiency of the use of FER by attracting all possible incentives at all levels of management. A visualized model is proposed which will make it possible to systematically manage the processes of the effective use of FES; an action algorithm has been developed that will allow solving problems that arise in changing external and internal environments, simplifying the decision-making procedure regarding the effectiveness of the use of FER, and reducing their specific costs. The assessment and forecasting of the energy efficiency of Ukraine’s economy was conducted using additive and multiplicative convolutions, which made it possible to forecast the energy efficiency index until 2035 in accordance with the adopted energy strategy of the state. It was determined that the strategic directions of increasing energy efficiency and realizing the energy potential of Ukraine remain the technological and structural restructuring of the economy, social infrastructure, and the creation of the economic, managerial and legal mechanisms necessary for the implementation of the state energy efficiency policy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efektywność wykorzystania zasobów paliwowych i energetycznych Ukrainy: ocena, symulacja i prognozowanie
zasoby, efektywność energetyczna, model, ocena, gospodarka narodowa
Niniejsza praca koncentruje się na założeniu, że realia dzisiejszej ukraińskiej gospodarki wymagają nie tylko ożywienia, ale także zwiększenia wielkości produkcji wyrobów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa energochłonne w przemyśle do poziomu sprzed kryzysu, który stymulowały następujące czynniki: wzrost popytu na paliwa i surowce energetyczne (FER); wzrost kosztów importowanego gazu ziemnego i ropy naftowej, który stał się nadmiernym obciążeniem dla krajowych podmiotów gospodarczych i budżetu państwa oraz doprowadził do zwiększenia zależności od geopolitycznych wpływów Federacji Rosyjskiej; osłabienie pozycji Ukrainy na światowym rynku energetycznym jako przewoźnika surowców energetycznych; wzrost konkurencji na światowych, krajowych i regionalnych rynkach FER pod wpływem wzrostu ogólnego popytu itp. W wyniku analizy potwierdzono, że priorytetem polityki państwa w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy będzie nadal stymulowanie wdrażania środków oszczędzania energii i poprawa efektywności wykorzystania FER poprzez przyciąganie wszelkich możliwych zachęt na wszystkich poziomach zarządzania. Zaproponowano wizualizację modelu, który umożliwi systematyczne zarządzanie procesami efektywnego wykorzystania FES; opracowano algorytm działania, który pozwoli na rozwiązywanie problemów pojawiających się w zmieniających się środowiskach zewnętrznych i wewnętrznych, upraszczając procedurę podejmowania decyzji dotyczących efektywności wykorzystania FER i zmniejszając ich specyficzne koszty. Ocenę i prognozowanie efektywności energetycznej gospodarki Ukrainy przeprowadzono przy użyciu splotów addytywnych i multiplikatywnych, co umożliwiło prognozowanie wskaźnika efektywności energetycznej do 2035 roku zgodnie z przyjętą strategią energetyczną państwa. Ustalono, że strategicznymi kierunkami zwiększania efektywności energetycznej i realizacji potencjału energetycznego Ukrainy pozostają technologiczna i strukturalna restrukturyzacja gospodarki, infrastruktury społecznej oraz stworzenie mechanizmów ekonomicznych, zarządczych i prawnych niezbędnych do realizacji państwowej polityki efektywności energetycznej.
 
REFERENCES (26)
1.
2030 Framework for Climate and Energy Policies, Climate Action European Commission. [Online] http://ec.europa.eu/clima/poli... [Accessed: 2023-08-12].
 
2.
Abdelaziz et al. 2011 – Abdelaziz, E.A., Saidur, R. and Mekhilef, S. 2011. A review on energy saving strategies in industrial sector. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15(1), pp. 150–168, DOI: 10.1016/j.rser.2010.09.003.
 
3.
Andrusiv et al. 2021a – Andrusiv, U., Zelinska, H., Galtsova, O., Kupalova, H. and Goncharenkо, N. 2021a. The modeling and forecasting of fuel and energy resources usage in the context of the energy independence of Ukraine. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 24(1), pp. 29–48, DOI: 10.33223/epj/132892.
 
4.
Andrusiv et al. 2021b – Andrusiv, U., Zelinska, H., Kupalova, H., Galtsova, O., Marynchak, L. and Dovgal, O. 2021b. Optimization of balance components of fuel and energy resources for organizational and economic support of energy efficiency in Ukraine. Ecological Engineering and Environmental Technology 22(6), pp. 27–35, DOI: 10.12912/27197050/141611.
 
5.
Baninla et al. 2020 – Baninla, Y., Lu, Y., Zhang, Q., Omotehinse, A. O., Zheng, X., Zhang, M., ... and Khan, K. 2020. Material use and resource efficiency of African sub-regions. Journal of Cleaner Production 247, DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.119092.
 
6.
Bosu et al. 2023 – Bosu, I., Mahmoud, H. and Hassan, H. 2023. Energy audit and management of an industrial site based on energy efficiency, economic, and environmental analysis. Applied Energy 333, DOI: 10.1016/j.apenergy.2022.120619.
 
7.
Fatkhutdinov et al. 2021 – Fatkhutdinov, V., Yarmol, L., Musiiets, T, Lagovska, O. and Kryukova, I. 2021. State regulation of environmental safety. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu 4, pp. 96–103, DOI: 10.33271/nvngu/2021-4/096.
 
8.
Horoshkova et al. 2020 – Horoshkova, L., Khlobystov, I. and Danylyshyn, B. 2020. Multifactor mathematical modelling of ecological and economic systems (the example of coal mining development). XIXth International Conference “Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects” (Geoinformatics 2020) , DOI: 10.3997/2214-4609.2020geo068.
 
9.
Hossain et al. 2020 – Hossain, S.R., Ahmed, I., Azad, F.S. and Monjurul Hasan, A.S.M. 2020. Empirical investigation of energy management practices in cement industries of Bangladesh. Energy 212, DOI: 10.1016/j.energy.2020.118741.
 
10.
Hridin et al. 2022 – Hridin, O.V., Reznik, N.P., Chukina, I.V., Krasnorutskyy, O.O. and Mykhaylichenko, M.V. 2022. Mechanisms and tools of personnel management in institutional economics. AIP Conference Proceedings 2413, DOI: 10.1063/5.0089330.
 
11.
Kneysler et al. 2020 – Kneysler, O., Andrusiv, U., Spasiv, N., Marynchak, L. and Kryvytska, O. 2020. Construction of economic models of ensuring Ukraine’s energy resources economy. 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 – Proceedings, pp. 651–656, DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208813.
 
12.
Kupalova et al. 2021 – Kupalova, H., Goncharenko, N. and Andrusiv, U. 2021. Environmental Management of Agricultural Enterprises in the Context of European Environmentally – Friendly Food System. Journal of Environmental Management and Tourism XII (Summer), 3(51), pp. 718–728, DOI: 10.14505/jemt.v12.3(51).11.
 
13.
Liu et al. 2023 – Liu, Y., Lu, F., Xian, C. and Ouyang, Z. 2023. Urban development and resource endowments shape natural resource utilization efficiency in Chinese cities. Journal of Environmental Sciences (China) 126, pp. 806–816, DOI: 10.1016/j.jes.2022.03.025.
 
14.
Monjurul Hasan et al. 2022 – Monjurul Hasan, A.S.M., Trianni, A., Shukla, N. and Katic, M. 2022. A novel characterization based framework to incorporate industrial energy management services. Applied Energy 313, DOI: 10.1016/j.apenergy.2022.118891.
 
15.
Onile et al. 2023 – Onile, A.E., Belikov, J., Levron, Y. and Petlenkov, E. 2023. Energy efficient behavior modeling for demand side recommender system in solar microgrid applications using multi-agent reinforcement learning model. Sustainable Cities and Society 90, DOI: 10.1016/j.scs.2023.104392.
 
16.
Paramonova et al. 2015 – Paramonova, S., Thollander, P. and Ottosson, M. 2015. Quantifying the extended energy efficiency gap-evidence from Swedish electricity-intensive industries. Renewable and Sustainable Energy Reviews 51, pp. 472–483, DOI: 10.1016/j.rser.2015.06.012.
 
17.
Patterson, M.G. 1996. What is energy efficiency? concepts, indicators and methodological issues. Energy Policy 24(5), pp. 377–390, DOI: 10.1016/0301-4215(96)00017-1.
 
18.
Reis et al. 2023 – Reis, A.L., Lopes, M.A.R., Andrade-Campos, A. and Antunes, C.H. 2023. A review of operational control strategies in water supply systems for energy and cost efficiency. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 175, DOI: 10.1016/j.rser.2022.113140.
 
19.
Sun et al. 2023 – Sun, J., Wang, T., Lu, S., Gao, X. and Du, H. 2023. Leverage of resource efficiency over environmental emissions: Case of a megacity in China. Science of the Total Environment 858, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.159514.
 
20.
Trianni et al. 2019 – Trianni, A., Cagno, E., Bertolotti, M., Thollander, P. and Andersson, E. 2019. Energy management: A practice-based assessment model. Applied Energy 235, pp. 1614–1636, DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.11.032.
 
21.
Vlasenko et al. 2019 – Vlasenko, T., Hatsko, A., Larina, T., Hryn, Y., Streimikiene, D. and Balezentis, T. 2019. Fuzzy Evaluation of Change Management Processes in the Context of Enterprise Sustainability. Sustainability 11(22), DOI: 10.3390/su11226310.
 
22.
Yakymchuk et al. 2022 – Yakymchuk, A., Kardash, O., Popadynets, N., Yakubiv, V., Maksymiv, Yu., Hryhoruk, I. and Kotsko, T. 2022. Modeling and Governance of the Country’s Energy Security: The Example of Ukraine. International Journal of Energy Economics and Policy 12(5), pp. 280–286, DOI: 10.32479/ijeep.13397.
 
23.
Yakymchuk et al. 2023 – Yakymchuk, A., Popadynets, N., Yakubiv, V., Maksymiv, Y., Hryhoruk, I., Matiychuk, L. and Horyslavets, P. 2023. Economic Aspects of Final Energy Consumption in Ukraine: Prospects of Implementation of the Positive Experience of the European Union. International Journal of Energy Economics and Policy 13(1), pp. 111–117, DOI: 10.32479/ijeep.13815.
 
24.
Zelinska et al. 2021a – Zelinska, H., Andrusiv, U., Daliak, N., Dovgal, O. and Lagodiienko, V. 2021a. Sustainable Development: Trends in Ukraine and the World. Journal Of Environmental Management And Tourism 12(5), pp. 1179–1187, DOI: 10.14505//jemt.v12.5(53).03.
 
25.
Zelinska et al. 2021b – Zelinska, H., Andrusiv, U., Fedorovych, I., Khvostina, I. and Astafiev, O. 2021b. Rational resource in the context of forming a model of using fuel and energy resources expenditure. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628(1), DOI: 10.1088/1755-1315/628/1/012003.
 
26.
Zelinska et al. 2021c – Zelinska, H., Fedorovych, I., Andrusiv, U., Chernova, O. and Kupalova, H. 2020c. Modeling and prediction of the gas pipelines reliability indicators in the context of energy security of Ukraine. CEUR Workshop Proceedings 2713, pp. 415–433.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top