Energy security of Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):313–322
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper sets out energy security understood as the availability of energy, considered in the two aspects: price level and reliability of energy supply. Energy security of Poland was examined in accordance with the criteria of volume of domestic fuel base, degree of diversification of energy sources, technical condition of infrastructure, capacity of fuel storage. Special attention was paid to the importance of fossil fuels in providing the energy security of Poland. Some comments were expressed to the economic and financial dimension of energy security.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bezpieczeństwo energetyczne Polski
bezpieczeństwo energetyczne, wykorzystanie paliw stałych
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym rozumianym jako dostępność energii rozpatrywana w dwóch aspektach: poziomu cen za energię oraz gwarancji niezawodności dostaw. Poziom bezpieczeństwa energetycznego zanalizowano według kryteriów zróżnicowania krajowej bazy paliwowej, stopnia dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne, stanu technicznego infrastruktury energetycznej, możliwości magazynowania paliw. Szczególną uwagę poświęcono roli paliw stałych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zwrócono też uwagę na zwiększenie ekonomiczno-finansowego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego.
 
REFERENCES (11)
1.
KĄDZIELAWA A., 2003 - Bezpieczeństwo energetyczne. Elektroenergetyka nr 1 (52).
 
2.
PAWLIK M., 2003 - Odtwarzanie mocy wytwórczych w energetyce Polski i Unii Europejskiej. Wokół Energetyki nr 6.
 
3.
Elektroenergetyka polska 2006; Raport HLG dla PKE S.A., marzec 2007, niepublikowane.
 
4.
JANCZAREK P., 2006 - Czas na inwestycje w energetyce. Infrastruktura - Środowiska - Energia, dodatek do „Rzeczpospolitej" z 22 czerwca.
 
5.
ZELKOWSKI J., BAUER F., 2002 - Strategia rozwoju branży energetycznej w krajach EU. Materiały konferencji Energetyka, Wrocław 6-8.11.2002 r.
 
6.
GILECKl R., 2003 - Zagadnienia importu paliw u progu XXI stulecia. Polityka Energetyczna t. 6, z. spec.
 
7.
NEY R., SUWALA W., KUDEŁKO M., KAMIŃSKI J., SZURLEJ A., MIROWSKI T., 2004 - Baza surowców energetycznych i możliwość jej dywersyfikacji. [W:] Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego Węgla, t. 1: Bazy i prognozy gospodarki surowcami energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego, Red. J. Stablik, Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 
8.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy (Dz.U. z 2000 r. nr 95 poz. 1042).
 
9.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wielkości, sposobi gromadzenia oraz kontroli zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujący cl się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych (Dz.U. nr 53, poz. 332).
 
10.
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Zapotrzebowanie kraju w surowce energetyczni i energię w perspektywie długookresowej, Prognozy do Narodowego Planu Rozwoju na lat< 2007-2013 http://www.npr.gov.pl.
 
11.
DARSKI J., KICKI J., E. SOBCZYK J., 2001 - Raport o stanie gospodarki zasobami złóż węgli kamiennego. Studia, Rozprawy, Monografie, IGSMiE PAN, Kraków.
 
ISSN:1429-6675