Energy solidarity in the European Union in the context of the particular interests of the Member States
 
More details
Hide details
1
The Institute of Political Science, The University of Warsaw, Warsaw
Publication date: 2018-06-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(2):5–17
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the question of solidarity in relation to the energy policy of the European Union. This topic seems particularly important in the context of the crisis of the European integration process, which includes, in particular, economic problems, the migration crisis and the withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Brexit). The issue of solidarity was analyzed from the legal and formal, institutional, and functional and relational points of view. The aim of the article is to show to what extent the theoretical assumptions, resulting from the provisions of European law on the solidarity, correspond with the actions of the Member States in the energy sector. The practice of the integration process indicates that the particular national economic interests in the energy sector are more important for the Member States than working towards European solidarity. Meanwhile, without a sense of responsibility for the pan-European interest, it is not possible to effectively implement the EU’s energy policy. The European Commission – as the guardian of the treaties – confronts the Member States with ambitious challenges to be undertaken “in the spirit of solidarity”. In the verbal sphere, this is supported by by capitals of the individual countries, but in practice, the actions taken divide the Member States into opposing camps instead of building a sense of the European energy community. This applies in particular to such issues as: the management of the energy union, investments in the gas sector (e.g. Nord Stream I and Nord Stream II), and the position towards third countries – suppliers of energy raw materials to the EU (in particular towards the Russian Federation). Different views on the above problems make it extremely difficult for Member States to take action “in the spirit of energy solidarity”. Thus, the energy problem becomes another reason for the weakening of European unity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Solidarność energetyczna Unii Europejskiej w kontekście partykularnych interesów państw członkowskich
solidarność energetyczna, polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, Unia Europejska, integracja europejska
Artykuł prezentuje problematykę solidarności w odniesieniu do polityki energetycznej Unii Europejskiej. Tematyka ta wydaje się szczególnie istotna w dobie kryzysu procesu integracji europejskiej, na który składają się w szczególności problemy gospodarcze, kryzys migracyjny oraz wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE (tzw. Brexit). Zagadnienie solidarności zostało poddane analizie w trzech płaszczyznach badawczych: formalno-prawnej, instytucjonalnej oraz funkcjonalno-relacjonalnej. Celem artykułu jest wykazanie, w jakim stopniu założenia teorii, wynikające z zapisów prawa europejskiego w zakresie solidarności korespondują z rzeczywistymi działaniami państw w sektorze energetycznym. Praktyka procesu integracji wskazuje bowiem, że partykularne, narodowe interesy gospodarcze w sferze energii są bardziej istotne dla państw członkowskich, aniżeli wspólne działanie na rzecz europejskiej solidarności. Tymczasem, bez poczucia odpowiedzialności za interes ogólnoeuropejski nie jest możliwe efektywne realizowanie założeń polityki energetycznej UE. Komisja Europejska – jako strażniczka traktatów – stawia przed państwami członkowskimi ambitne wyzwania, które mają być podejmowane „w duchu solidarności”. W sferze werbalnej znajduje ona poparcie w stolicach poszczególnych krajów, jednak – w praktyce – podejmowane są działania, które zamiast budować poczucie europejskiej wspólnoty energetycznej, dzielą państwa członkowskie na przeciwstawne obozy. Dotyczy to zwłaszcza takich kwestii, jak: zarządzanie unią energetyczną, inwestycje infrastrukturalne w sektorze gazowym (np. Nord Stream I oraz Nord Stream II), stanowisko wobec państw trzecich – dostawców surowców energetycznych do UE (w szczególności wobec Federacji Rosyjskiej). Zróżnicowane spojrzenie na powyższe problemy powoduje, że państwom członkowskim niezwykle trudno jest podejmować działania „w duchu solidarności” energetycznej. Tym samym, problematyka energii staje się kolejną przesłanką do osłabienia jedności europejskiej.
 
REFERENCES (40)
1.
Bachkatov, N. 2012. Diplomatic energy: issues and effects of energy diplomacy in the Russian Federation (L’énergie diplomate: Enjeux et effets de la diplomatie énergétique de la Fédération de Russie). Bruylant, Brussels, 266 pp. (in French).
 
2.
Barcz, J. 2015. On the model of the future EU: diverse integration or flexible integration? (W sprawie modelu przyszłej UE: integracja zróżnicowana czy integracja elastyczna?). Państwo i Prawo No. 5, pp. 19–35 (in Polish).
 
3.
Barcz, J. 2017. A new Treaty for the European Union? (Nowy Traktat dla Unii Europejskiej?). Państwo i Prawo No. 1, pp. 3–18 (in Polish).
 
4.
Besson, S. and Levrat, N. 2012. European Legal (Dis)orders. ((Dés)ordres juridiques européens). Schulthess-Bruylant-LGDJ, Brussels, 290 p. (in French).
 
5.
Biały et al. 2018 – Biały, R., Janusz, P., Ruszel, M. and Szurlej, A. 2018. The significance of LNG supplies for balancing the natural gas demand in the EU countries (Znaczenie dostaw LNG w zbilansowaniu zapotrzebowania na gaz ziemny krajów UE). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk No. 102, pp. 231–244 (in Polish).
 
6.
Delors, J. 1985. ICG: Speech by Jacques Delors (Luxembourg, 9 September). Bulletin of the European Communities. September 1985, No. 9.
 
7.
Donnelly, J. 2000. Realism and International Relations. Cambridge University Press, Cambridge, 231 pp.
 
8.
Du Castel, V. 2014. The security of energy supplies. Stakes and challenges for the European Union (La sécurité des approvisionnements énergétiques. Enjeux et défis pour l’Union européenne). L’Harmattan, Paris, 180 pp. (in French).
 
9.
Gawlikowska-Fyk, A. and Zaręba, S. 2017. Negotiations between the European Commission and Russia on Nord Stream 2 (Negocjacje Komisji Europejskiej z Rosją w sprawie Nord Stream 2). Bulletin of the Polish Institute of International Affairs (PISM Bulletin) No. 41 (981), 27.04.2017 (in Polish).
 
10.
Hansen, J.P. and Percebois, J. 2015. Energy – economy and policies (Énergie – économie et politiques). De Boeck, Paris, 832 pp. (in French).
 
11.
Jafalian, A. 2011. Russia, an energy power: from the use of a political weapon to a market-driven logic (La Russie, puissance énergétique: de l’arme politique aux logiques de marché). 166 p. (in French).
 
12.
Jullien, B. and Smith, A. 2015. The EU’S Government of Industries. Markets, institutions and politics. Routledge, London – New York, 266 pp.
 
13.
Klinger, T. 2008. Geopolitics of energy. Findings and issues (Géopolitique de l’énergie. Constats et enjeux). Studyrama, Paris, 126 p. (in French).
 
14.
European Commission, 2010. Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy, COM (639) 2010.
 
15.
European Commission, 2015. A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy, COM (80) 2015.
 
16.
European Commission, 2016. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010, COM (52) 2016.
 
17.
European Commission, 2016a. Clean Energy For All Europeans, COM (860) 2016.
 
18.
European Commission, 2017. Second Report on the State of the Energy Union, COM (53) 2017.
 
19.
European Commission, 2017a. Commission Work Programme 2018 An agenda for a more united, stronger and more democratic Europe, COM (650) 2017.
 
20.
European Commission, 2017b. White Paper on the future of Europe. Reflections and scenarios for the EU27 by 2025, COM (2025) 2017.
 
21.
European Council, 2015. European Council meeting – Conclusions 19 and 20 March 2015, EUCO 11/15 [Online] https://www.consilium.europa.e... [Accessed: 2018-02-15].
 
22.
Łucki, Z. 2010. Instruments of energy policy (Instrumenty polityki energetycznej). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 12, No. 1, pp. 5–20 (in Polish).
 
23.
Marangé, C. 2015. Do sanctions against Russia have a deterrent effect? (Les sanctions contre la Russie ont-elles un effect dissuasif?). Study of the IRSEM No. 37 (January 2015), pp. 8–14 (in French).
 
24.
Moravcsik, A. 1993. Preferences and Power in the European Community. A Liberal Intergovernmentalist Approach. Journal of Common Market Studies Vol. 31, No. 4, pp. 473–524.
 
25.
Muszyński, M. 2015. European solidarity – an obligation or act of political will? (Europejska solidarność – obowiązek czy akt woli politycznej?). Ośrodek Analiz Strategicznych, [Online] https://oaspl.org/2015/09/07/e... [Accessed: 2018-02-02] (in Polish).
 
26.
Nagy S. et al. 2009 – Nagy, S., Rychlicki, S. and Siemek, J. 2009. Actual situation and future evolution of gas relations between Russia, European Union and Poland (Stan obecny i ewolucja stosunków gazowych Rosji z Unią Europejską i Polską). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 12, No. 2, pp. 393–421 (in Polish).
 
27.
Nowak, Z. 2015. Gas Interests in Nord Stream 2 (Nord Stream-2 – ciąg dalszy gry interesów). Bulletin of the Polish Institute of International Affairs (PISM Bulletin) No. 91 (823), 14.10.2015 (in Polish).
 
28.
Nowak-Far, A. 2013. Law and economy of the European Union’s internal market (Prawo i ekonomia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej). Poltext, Warsaw, 260 pp. (in Polish).
 
29.
Polish power… 2016. Polish power sector riding on the wave of megatrends (Polska energetyka na fali mega trendów). Deloitte, Forum for Energy Analysis, Warsaw, 44 pp.
 
30.
Rosicki, G. and Rosicki, R. 2012. The importance of the Nord Stream gas pipeline for Poland. (Znaczenie gazociągu Nord Stream dla Polski). Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Vol. 4, No. 1, pp. 139–156 (in Polish).
 
31.
Regulation… 2017. Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010, OJ L 280, 28.10.2017, pp. 1–56.
 
32.
Sangiovanni, A. 2013. Solidarity in the European Union. Oxford Journal of Legal Studies Vol. 33 (2), pp. 213–241.
 
33.
Tomaszewski, K. 2017. The influence of infrastructure investments in the gas sector on energy security in Central and Eastern Europe (Wpływ inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne No. 3, pp. 73–96 (in Polish).
 
34.
Tomaszewski, K. 2017a. Communicating reforms in energy policy of the EU – the example of Green and White Books (Komunikowanie reform w polityce energetycznej Unii Europejskiej na przykładzie zielonych i białych ksiąg). „e-Politikon” No. 21, pp. 78–101 (in Polish).
 
35.
Tusk, D. 2014. Speech: The Energy Union is a test showing the real nature of the European Union, European Energy Security Strategy Conference, 21.05.2014 [Online] https://www.premier.gov.pl/en/... news/donald-tusk-in-brussels-on-europes-energy-security.html [Accessed: 2018-02-15].
 
36.
TFEU – Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016) (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana) – OJ C 202 (2016).
 
37.
TEU – Treaty on European union (Consolidated version 2016) (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana 2016) – OJ C 202 (2016).
 
38.
Waltz, K. 2000. Structural Realism After the Cold War. International Security Vol. 25, No. 1, pp. 5–41.
 
39.
Żukrowska, K. et al. 2008. Economic crisis 2008+ test for the policy used. Counteraction methods and their effectiveness (Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność). SGH – Warsaw School of Economics, Warsaw, 662 pp. (in Polish).
 
40.
Żukrowska, K. 2015. International security model in twenty first century: from theory to practice (Model bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku. Od teorii do praktyk). Krakowskie Studia Międzynarodowe No. 1 (XII), pp. 15–39 (in Polish).
 
ISSN:1429-6675