Prospects for energy storage in the world and in Poland in the 2030 horizon
K. Krupa 1  
,   Ł. Nieradko 1  
,   A. Haraziński 1  
 
More details
Hide details
1
  ZPUE SA, Włoszczowa, Poland
Publication date: 2018-06-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(2):19–34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The second decade of the 21st century is a period of intense development of various types of energy storage other than pumped-storage hydroelectricity. Battery and thermal storage systems are particularly rapidly developing ones. The observed phenomenon is a result of a key megatrend, i.e. the development of intermittent renewable energy sources (IRES) (wind power, photovoltaics). The development of RES, mainly in the form of distributed generation, combined with the dynamic development of electric mobility, results in the need to stabilize the grid frequency and voltage and calls for new solutions in order to ensure the security of energy supplies. High maturity, appropriate technical parameters, and increasingly better economic parameters of lithium battery technology (including lithium-ion batteries) result in a rapid increase of the installed capacity of this type of energy storage. The abovementioned phenomena helped to raise the question about the prospects for the development of electricity storage in the world and in Poland in the 2030 horizon. The estimated worldwide battery energy storage capacity in 2030 is ca. 51.1 GW, while in the case of Poland it is approximately 410.6 MW.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy rozwoju magazynowania energii elektrycznej na świecie i w Polsce w horyzoncie roku 2030
magazynowanie energii elektrycznej, bateria litowo-jonowa, megatrendy w energetyce, rynek magazynowania w Polsce
Druga dekada XXI wieku to okres intensywnego rozwoju magazynowania energii elektrycznej w formach innych niż elektrownie szczytowo-pompowe. Szczególnie szybko rozwijającym się segmentem magazynowania są technologie bateryjne oraz cieplne. Obserwowane zjawisko jest pochodną kluczowego megatrendu, tj. rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) o nieciągłym charakterze pracy (wiatr, fotowoltaika). Rozwój OZE, przebiegający głównie w modelu rozproszonym, w połączeniu z dynamicznym rozwojem elektromobilności, skutkuje potrzebą stabilizacji parametrów sieci elektroenergetycznej (napięcie, częstotliwość) oraz wymusza podejmowanie nowych rozwiązań w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii. Technologią znajdującą się w odpowiednim stadium dojrzałości, o odpowiednich parametrach technicznych oraz coraz lepszych parametrach ekonomicznych, są baterie litowe (w tym litowo-jonowe), co skutkuje szybkim wzrostem mocy zainstalowanej tego typu magazynów. Przytoczone powyżej zjawiska pozwoliły postawić pytanie o perspektywy rozwoju magazynowania energii elektrycznej na świecie i w Polsce w horyzoncie roku 2030. Oszacowana w niniejszym artykule globalna moc magazynów bateryjnych na świecie w roku 2030 to około 51,1 GW, podczas gdy analogiczna wartość dla Polski wynosi około 410,6 MW.
 
REFERENCES (19)
1.
Chediak, M. 2018. The Latest Bull Case for Electric Cars: the Cheapest Batteries Ever. [Online] www.bloomberg.com/news/article... [Accessed: 2018-03-07].
 
2.
Christiansen, C. and Murray, B. 2015. AECOM Energy Storage Study. [Online] https://arena.gov.au/assets/20... [Accessed: 2018-03-07].
 
3.
CleanTechnica 2015. Battery Costs Set To Fall 60% By 2020 From Energy Storage ‘Megashift’. [Online] https://cleantechnica.com/2015... [Accessed: 2018-03-07].
 
4.
Curkowski, A. et al. 2017. Institute for Renewable Energy, Photovoltaics market in Poland 2017 (Instytut Energetyki Odnawialnej, Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2017). [Online] www.cire.pl/pliki/2/2017/rapor... [Accessed: 2018-03-07] (in Polish).
 
5.
GlobEnergia 2018. PV microinstallations in Poland. 81 MWp of new power – historical record! (Mikroinstalacje PV w Polsce. 81 MWp nowych mocy – historyczny rekord!). [Online] http://globenergia.pl/mikroins... [Accessed: 2018-03-07] (in Polish).
 
6.
GWEC 2016: Global Wind Energy Outlook 2016. [Online] http://gwec.net/publications/g... [Accessed: 2018-03-07].
 
7.
GwZ 2017. Output of photovoltaic power plants in Poland exceeded 190 MW (Moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła 190 MW) [Online] http://gramwzielone.pl/energia... [Accessed: 2018-03-07] (in Polish).
 
8.
IEA 2017. International Energy Agency, Global EV Outlook 2017. Two million and counting. [Online] www. iea.org/publications/freepubli... [Accessed: 2018-03-05].
 
9.
IRENA 2016. Solar Energy Could Meet up to 13% of Global Power Needs by 2030. [Online] www.irena.org/newsroom/pressre... [Accessed: 2018-03-07].
 
10.
IRENA 2017. International Renewable Energy Agency Electricity Storage and Renewables: Costs and Markets to 2030. [Online] www.irena.org/-/media/Files/IR... [Accessed: 2018-03-05].
 
11.
IRENA 2018. International Renewable Energy Agency Data Dashboard [Online] http://resourceirena.irena.org... [Accessed: 2018-03-08].
 
12.
Kittner, N. i in 2017. Energy storage deployment and innovation for the clean energy transition. Nature Energy Vol. 2, Article number: 17125.
 
13.
Krupa, K. and Kamiński, J. 2017. Impact Analysis of Electromobility Development on Poland’s Electricity Consumption. Rynek Energii Vol. 6(133), 13 pp.
 
14.
Lazard 2017. Lazard’s Levelized Cost of Storage Analysis – Version 3.0 [Online] www.lazard.com/media/450338/la... [Accessed: 2018-03-07].
 
15.
PacifiCorp 2016. Battery Energy Storage Study for the 2017 IRP [Online] www.pacificorp.com/content/dam... [Accessed: 2018-03-07].
 
16.
PEP 2050. Draft Energy Policy of Poland until 2050 (Projekt Polityki Energetycznej Polski do roku 2050) [Online] http://bip.me.gov.pl/node/2467... [Accessed: 2018-03-07] (in Polish).
 
17.
Schneider Electric 2018. Commercial and utility-scale Energy storage solutions [Online] www.slideshare.net/SchneiderEl... [Accessed: 2018-03-08].
 
18.
URE 2018. Installed capacity of RES sources in Poland (Moc zainstalowana źródeł OZE w Polsce) [Online] www.ure.gov.pl/pl/rynki-energi... [Accessed: 2018-03-07] (in Polish).
 
19.
US DOE 2018. United States Department of Energy. Global Energy Storage Database [Online] www.energystorageexchange.org [Accessed: 2018-03-08].
 
ISSN:1429-6675