Estimation of operation and maintenance costs for coal conversion products
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):645–657
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Selection of coal processing technological option for power generation, hydrogen, methanol or liquid fuels production can be generally connected with coal gasification. Algorithms and capital investment cost estimations for chosen plant configurations are presented in the paper taking into account CCS costs. Production costs include: fixed and variable operating costs, capital costs, fuel costs, CO2 transport, storage and monitoring costs. The cost estimates are carried with an accuracy of š30 percent, consistent with the pre-feasibility study level. The cost estimates was prepared as with and without CO2 capture.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Estymacja kosztów wytwarzania produktów konwersji węgla
koszty wytwarzania, konwersja węgla, zgazowanie, poligeneracja, paliwa ciekłe, wodór, metanol, usuwanie CO2, transport i magazynowanie CO2
Wybór opcji technologii konwersji węgla ukierunkowanej na wytwarzanie energii elektrycznej, wodoru, metanolu oraz paliw płynnych zasadniczo musi być związany z jego zgazowaniem. W pracy przedstawiono metody oraz wyniki szacowania kosztów eksploatacji instalacji dla wybranych układów technologicznych, z uwzględnieniem kosztów usuwania, transportu i magazynowania dwutlenku węgla a także kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Koszty eksploatacyjne instalacji obejmują: koszty operacyjne niepaliwowe (stałe i zmienne), koszty kapitałowe, koszty węgla, koszty transportu, składowania i monitoringu CO2. Estymacja kosztów została przeprowadzona z dokładnością jak dla studium przedrealizacyjnego (pre-feasibility), tj. š 30 %. Rachunek kosztów sporządzono dla dwóch scenariuszy: a) scenariusz 1 - przewidujący, w świetle prognozowanych zmian dotyczących praw do emisji CO2, zakup 100 % uprawnień do emisji dwutlenku węgla; b) scenariusz 2 - przewidujący budowę instalacji usuwania, transportu i składowania CO2.
 
REFERENCES (16)
1.
BEHRENS W., HAWRANEK P., 2006 – Manual for the Preparation Industrial Feasibility Studies, UNIDO, 1993. Project Analysis Software – COMFAR (Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting), UNIDO.
 
2.
RAO A.B., RUBIN E.S., BERKENPAS M.B., 2004 – An integrated modeling framework for karbon management technologies; Department of Engineering and Public Policy, Pittsburgh, PA 15213-3890.
 
3.
AIKEN R., DITZEL K.H., MORRA F., WILSON D.S., 2004 – Coal-Based Integrated Gasification Combined Cycle: Market Penetration Strategies and Recommendations. Final Report. Departament of Energy (DOE), DE-AM26-99FT40575.
 
4.
GRAY D., SALERNO S., TOMLINSON G., 2004 – Current and Future IGCC Technologies: Bituminous Coal to Power, Mitretek Technical Report (USA).
 
5.
Gasification Plant Cost and Performance Optimization, Task 2 Report. Coke/Coal Gasification with Liquids Co-production, Bechtel Corp., Global Energy Inc., Nexant Inc., 2003.
 
6.
Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants; Final Report: Volume 1: Bituminous Coal and Natural Gas to Electricity; DOE/NETL-2007/1281; May 2007; Revision 01.08.2007.
 
7.
CHIESA P., CONSONNI S., KREUTZ T., WILLIAMS R., 2005 – Co-production of hydrogen, electricity and CO2 from coal with commercially ready technology; Part B: Economic analysis; International Journal of Hydrogen Energy 30, 769–784.
 
8.
LONGANBACH J.R., RUTKOWSKI M.D., KLETT M.G., WHITE J.S., SCHOFF R.L., BUCHANAN T.L., 2002 – Hydrogen Production Facilities Plant Performance and Cost Comaprisions; The United States Department of Energy, National Energy Technology Laboratory.
 
9.
The Hydrogen Economy – Oportunities, Costs, Barriers, and R&D Needs; The National Academies Press; Washington, D.C., 2004.
 
10.
LARSON E.D., TINGJIN R., 2003 – Synthetic fuel production by indirect coal Liquefaction, Pricenton, Tsinghua University, USA, China.
 
11.
ŚCIĄŻKO M., ZAPART L., DRESZER K., 2006 – Analiza efektywności zgazowania węgla połączonego z usuwaniem ditlenku węgla; Polityka Energetyczna, Wydawnictwo IGSMiE, PAN, Kraków 2006.
 
12.
ZAPART L., ŚCIĄŻKO M., DRESZER K., 2008 – Szacowanie nakładów inwestycyjnych przyszłościowych technologii zgazowania węgla. Karbo, nr 1, s.22–28.
 
13.
ZAPART L., ŚCIĄŻKO M., 2008 – Efektywność ekonomiczna różnych układów technologicznych ze zgazowania węgla (3.3). Monografia „Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego” IChPW Zabrze, s. 83–95.
 
14.
ZAPART L., ŚCIĄŻKO M., DRESZER K., 2009 – Zestawienie nakładów inwestycyjnych i cen jednostkowych (3.1–3.5). Monografia „Studium wykonalności projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla kamiennego” Energoprojekt Katowice, IChPW Zabrze, s. 35–41.
 
15.
Power System Financial Model, Ver. 5.0, NETL, September 2006.
 
16.
Projected Costs of Generating Electricity 2005 Update, OECD/IEA, 2005.
 
ISSN:1429-6675