ORIGINAL PAPER
Polish Hydrogen Strategy – regulatory challenges in the European perspective
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
 
 
Submission date: 2021-03-19
 
 
Final revision date: 2021-04-18
 
 
Acceptance date: 2021-04-18
 
 
Publication date: 2021-06-21
 
 
Corresponding author
Dagmara Dragan   

Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2021;24(2):19-32
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
On 14 January 2021, the Polish Ministry of Climate and the Environment submitted for public consultation the draft Polish Hydrogen Strategy until 2030 with a perspective until 2040. The project defines goals and activities related to developing national competencies and technologies for building a low-emission hydrogen economy. The draft announces the preparation of the “Hydrogen Law”, which is to be a package of changes to currently existing acts, particularly the Polish Energy Law. However, the proposals presented in the strategy do not seem to be fully consistent with the vision of the development of the future regulation of the hydrogen market presented by the European Commission. The article presents the Polish Hydrogen Strategy’s most important assumptions regarding the proposed legislative changes and discusses them in the context of the European strategy. The main focus is on two aspects related to the planned legislative changes that seem to be the most important at this stage in order to stimulate the development of the hydrogen market: the definition of hydrogen and the decision upon which production methods will be supported, and the future regulation of the hydrogen market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polska Strategia Wodorowa – wyzwania regulacyjne w perspektywie europejskiej
Polska Strategia Wodorowa, wodór, gazy zdekarbonizowane, zielony wodór, Polskie prawo wodorowe
14 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało i przekazało do konsultacji publicznych projekt Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. W projekcie przedstawiono cele i działania, które zmierzać mają do rozwinięcia krajowych kompetencji w zakresie rozwoju technologii wodorowych. Jednym z założeń projektu jest opracowanie „Polskiego prawa wodorowego” – ustawy mającej na celu nowelizację innych ustaw istniejących już w polskim porządku prawnym, takich jak Prawo energetyczne. W niniejszym artykule poddano analizie najważniejsze założenia „Polskiego prawa wodorowego”, w szczególności w odniesieniu do definicji wodoru oraz przyjęcia kryteriów kwalifikacji technologii jego produkcji do uzyskania wsparcia w ramach Strategii. Podjęto również bardzo istotną kwestię związaną z planowanymi regulacjami dotyczącymi objęcia sektora gospodarki wodorowej tożsamymi regulacjami, jak w przypadku sektora gazu ziemnego, w tym regulacjami dotyczącymi przyszłej infrastruktury wodorowej oraz ich wpływu na dotychczas istniejącą infrastrukturę gazową. Jednym z głównych wniosków tej analizy jest wykazanie, że Polska Strategia Wodorowa nie jest w pełni zgodna z opublikowaną w lipcu 2020 r. przez Komisję Europejską „Strategią w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”.
 
REFERENCES (28)
1.
ACER 2020. ACER Report on NRAs Survey – Hydrogen, Biomethane, and Related Network Adaptations. Lublana: Agency for Cooperation of Energy Regulators (ACER).
 
2.
ACER 2021. When and How to Regulate Hydrogen Networks? “European Green Deal” Regulatory White Paper series (paper #1) relevant to the European Commission’s Hydrogen and Energy System Integration Strategies, Agency for Cooperation of Energy Regulators (ACER), February.
 
3.
Barnes, A. 2020. Can the current EU regulatory framework deliver decarbonisation of gas? The Oxford Institute for Energy Studies, Energy Insight No. 71. [Online] https://www.oxfordenergy.org/p... [Accessed: 2021-05-17].
 
4.
Council EU 2020. Council conclusions: Towards a hydrogen market for Europe. Council of the European Union. Brussels, 11 December 2020, No. 13976/20.
 
5.
CSO 2019a. Energy from renewable sources in 2019 (Energia ze źródeł odnawialnych w 2019). Warszawa: Central Statistical Office (CSO). [Online] https://stat.gov.pl/obszary-te... [Accessed: 2021-02-15] (in Polish).
 
6.
CSO 2019b. Production of industrial products in 2019 (Produkcja wyrobów przemysłowych w 2019). Warszawa: Central Statistical Office. [Online] https://stat.gov.pl/obszary-te... [Accessed: 2021-02-15] (in Polish).
 
7.
Directive EC 2009. Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (OJ L 211, 14.8.2009, p. 94–136).
 
8.
EC 2019. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “The European Green Deal”. European Commission. Brussels, 11.12.2019, COM(2019) 640 final.
 
9.
EC 2020. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe”. European Commission. Brussels, 8.7.2020, COM(2020) 301 final.
 
10.
EL 1997. The Act of 10 April 1997 on the Energy Law (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). Journal of Laws from 2020 item 833 consolidated text with amendments. (Dz.U. 2020.833 z późn. zm.) (in Polish).
 
11.
ENVI 2021. Opinion of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety for the Committee on Industry, Research and Energy on a European strategy for hydrogen (2020/2242(INI)), 2020/2242(INI), 28.1.2021.
 
12.
FCH 2019. Hydrogen Roadmap Europe, 1st edition, Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking.
 
13.
GN 2020. Letter from a coalition led by GasNaturally to executive Vice-President Frans Timmermans calling for inclusion in the strategy all hydrogen pathways, Brussels, 24 June 2020. [Online] https://gasnaturally.eu/wp-con... [Accessed: 2021-02-15].
 
14.
HE 2020. Clean Hydrogen Monitor 2020. Brussels: Hydrogen Europe (HE).
 
15.
IEA 2019. The Future of Hydrogen, Seizing today’s opportunities. International Energy Agency (IEA), June.
 
16.
IRENA 2019. Hydrogen: A renewable energy perspective. Report prepared for the 2nd Hydrogen Energy Ministerial Meeting in Tokyo, Japan. International Renewable Agency (IRENA).
 
17.
Jakóbik, W. 2020. The Commission will allow hydrogen from the refinery thanks to the efforts of Poland, which wants to be a leader (Komisja dopuści wodór z rafinerii dzięki staraniom Polski, która chce być liderem). [Online] https://biznesalert.pl/szary-w... [Accessed: 2021-02-15] (in Polish).
 
18.
Kanellopoulos, K. and Blanco Reano, H. 2019. The potential role of H2 production in a sustainable future power system – An analysis with METIS of a decarbonised system powered by renewables in 2050. EUR 29695 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg. JRC115958, DOI:10.2760/540707.
 
19.
MCE 2021. Polish hydrogen strategy until 2030 with a perspective until 2040 – project (Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. – projekt). Ministry of Climate and Environment (Ministerstwo Klimatu i Środowiska). [Online] https://www.gov.pl/web/klimat/... [Accessed: 2021-02-15] (in Polish).
 
20.
PEP40 2021. Polish Energy Policy to 2040 (Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.). Annex to Resolution No. 22/2021 of the Council of Ministers of Poland of February 2, 2021 (in Polish).
 
21.
Perzyński, M. 2021. Eastern Wielkopolska wants to put on green hydrogen (Wielkopolska Wschodnia chce postawić na zielony wodór). [Online] https://biznesalert.pl/energet... [Accessed: 2021-02-15] (in Polish).
 
22.
PIE 2019. Directions of development of the hydrogen economy in Poland (Kierunki rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce). Working Paper 7/2019. Polish Economic Institute (Polski Instytut Ekonomiczny (PIE)) (in Polish).
 
23.
Piebalgs, A. and Jones, Ch. 2021. Hydrogen regulation under time pressure. Florence School of Regulation. [Online]: https://fsr.eui.eu/hydrogen-re... [Accessed: 2021-02-15].
 
24.
Proposal TEN-E 2020. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Regulation (EU) No. 347/2013, COM/2020/824 final.
 
25.
RED II Directive 2018. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. (OJ L 140, 5.6.2009, p. 16–62).
 
26.
Regulation ME 2010. Regulation of the Minister of Economy of 2 July 2010 on the detailed conditions for the operation of the gas system (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania system gazowego). Journal of Laws from 2018 item 1158 consolidated text with amendments (Dz.U. 2018.1158 z późn. zm.) (in Polish).
 
27.
RES Act 2015. Act of February 20, 2015 on renewable energy sources (Ustawa o odnawialnych źródłach energii). (Dz.U.2021.610 t.j. z późn. zm.) (in Polish).
 
28.
ZEPAK 2020. Hydrogen production at ZE PAK SA is a new source of fuel for passenger vehicles and buses (Produkcja wodoru w ZE PAK SA to nowe źródło paliwa dla pojazdów osobowych i autobusów). ZE PAK 2020. [Online] https://www.zepak.com.pl/pl/el... [Accessed: 2021-05-18] (in Polish).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top