ORIGINAL PAPER
Hydrogen production in Poland – the current state and directions of development
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
 
 
Submission date: 2023-07-26
 
 
Final revision date: 2023-08-09
 
 
Acceptance date: 2023-08-10
 
 
Publication date: 2023-12-19
 
 
Corresponding author
Lidia Gawlik   

Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Wybickiego 7A, 31-261 Kraków, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2023;26(4):81-98
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the era of the fight against global warming and in light of the search for energy with the least possible impact on the environment, interest in hydrogen has become a natural direction of development. Striving for a zero-emission Europe by 2050, the EU promotes low-emission and ultimately emission-free hydrogen for the widest possible use in the economy. Poland has developed a strategic document specifying the necessary activities for the use of hydrogen in the economy, which should at the same time maintain its competitiveness. Poland is currently the third producer of hydrogen in the European Union, which enables strategic thinking about maintaining Poland as a leading player on the hydrogen market in the long term. Currently, hydrogen in Poland is produced by (usually large) state-owned enterprises for their own needs with only a small margin of its resale. This is conventional hydrogen that is mainly obtained from natural gas. Therefore, it is difficult to talk about the hydrogen market, which must develop so that this raw material can be widely used in many branches of the modern economy. However, this requires taking a number of legislative, research and development and investment activities, as well as directing the national energy transformation to renewable energy sources, which may ultimately reduce the costs of pure hydrogen production. A number of actions have been taken, but the delay in legislative actions is slowing down the creation of the hydrogen market and is limiting the interest of private businesses in engaging in transformation activities.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Produkcja wodoru w Polsce – stan i kierunki rozwoju
Polska, wodór, wydajność produkcji
W dobie walki z ociepleniem klimatu i w świetle poszukiwań energii o jak najmniejszym wpływie na środowisko, zainteresowanie wodorem jest naturalnym kierunkiem wykorzystania i rozwoju. Dążąc do zeroemisyjnej Europy do 2050 roku, Unia promuje niskoemisyjny – a docelowo bezemisyjny wodór do jak najszerszego wykorzystania w gospodarce. Polska opracowała dokument strategiczny określający niezbędne działania wykorzystania wodoru w gospodarce, która powinna jednocześnie utrzymać swą konkurencyjność. Polska jest obecnie trzecim producentem wodoru w Unii Europejskiej, co pozwala na strategiczne myślenie o utrzymaniu w dłuższej perspektywie Polski w roli wiodącego gracza na rynku wodoru. Obecnie wodór w Polsce produkują (zwykle duże) przedsiębiorstwa skarbu państwa (państwowe), na własne potrzeby z niewielkim tylko marginesem jego odsprzedaży. Jest to wodór konwencjonalny (z gazu ziemnego). Trudno zatem mówić o rynku wodoru, a ten musi się rozwinąć, aby można było szeroko wykorzystywać ten surowiec w wielu gałęziach nowoczesnej gospodarki. Wymaga to jednak podjęcia szeregu działań legislacyjnych, badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych, a także ukierunkowania transformacji energetycznej kraju na odnawialne źródła energii, które mogą docelowo obniżyć koszty produkcji czystego wodoru. Podjęto szereg działań, ale opóźnienie w działaniach legislacyjnych spowalnia tworzenie rynku wodoru oraz ogranicza zainteresowanie prywatnego biznesu w angażowanie się w działania transformacyjne.
 
REFERENCES (24)
1.
Cader et al. 2021 − Cader, J., Koneczna, R. and Olczak, P. 2021. The Impact of Economic, Energy, and Environmental Factors on the Development of the Hydrogen Economy. Energies 14(16), DOI: 10.3390/en14164811.
 
2.
Campbell, R.J. 2020. Hydrogen in Electricity’s Future. Congressional Research Service. R46436. June 30. [Online] https://crsreports.congress.go... [Accessed: 2023-07-06].
 
3.
Ceylan, C. and Devrim, Y. 2023. Green hydrogen based off-grid and on-grid hybrid energy systems. International Journal of Hydrogen Energy, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.02.031.
 
4.
COM 640, 2019. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The European Green Deal. European Commission. Brussels. 11 December 2019. COM(2019) 640 final. [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega... [Accessed: 2023-06-30].
 
5.
COM 301, 2020. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe. European Commission. Brussels. 8 July 2020. COM(2020) 301 final. [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega... [Accessed: 2023-07-13].
 
6.
Directive 2012/27/EU. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC. OJ L 315, 14.11.2012, pp. 1–56. [Online] https://eur-lex.europa.eu/eli/... [Accessed: 2023-08-04].
 
7.
El_Shafie et al. 2019 − El-Shafie, M., Kambara, S. and Hayakawa, Y. 2019. Hydrogen production technologies overview. Journal of Power and Energy Engineering 7, pp. 107–154. DOI: 10.4236/jpee.2019.71007.
 
8.
EY 2023. Green hydrogen – a revolution or a fad. Opportunities and challenges for the Polish economy (Zielony wodór – rewolucja czy przejściowa moda. Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki) EY and Hynfra PSA. March. [Online] https://www.ey.com/pl_pl/clima... [Accessed: 2023-07-20] (in Polish).
 
9.
Gawlik, L. and Mokrzycki, E. 2021a. Analysis of the Polish Hydrogen Strategy in the Context of the EU’s Strategic Documents on Hydrogen. Energies 14, DOI: 10.3390/en14196382.
 
10.
Gawlik, L. and Mokrzycki, E. 2021b. Efficient generation and use of energy (Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii). Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, 172 p., DOI: 10.33223/ef122021 (in Polish).
 
11.
FCHO 2023. Hydrogen Demand. Fuel Cells and Hydrogen Observatory. [Online] https://www.fchobservatory.eu/... [Accessed: 2023-01-05].
 
12.
IEA 2019. The Future of Hydrogen: Seizing today’s opportunities. Report prepared by the IEA for the G20, Japan, June. [Online] https://read.oecd-ilibrary.org... [Accessed: 2023-01-05].
 
13.
IEA 2021a. Global hydrogen review 2021. International Energy Agency (IEA), Paris. [Online] https://iea.blob.core.windows.... [Accessed: 2023-01-08].
 
14.
IEA 2021b. Global demand for pure hydrogen, 1975–2018. International Energy Agency (IEA), Paris. [Online] https://www.iea.org/data-and-s... [Accessed: 2023-01-08].
 
15.
Kumar, S.S. and Himabindu, V. 2019. Hydrogen production by PEM water electrolysis – A review. Materials Science for Energy Technologies 2(3), pp. 442–454, DOI: 10.1016/j.mset.2019.03.002.
 
16.
Komorowska et al. 2023 − Komorowska, A., Benalcazar, P. and Kamiński, J. 2023. Evaluating the competitiveness and uncertainty of offshore wind-to-hydrogen production: A case study of Poland. International Journal of Hydrogen Energy 48(39), pp. 14577–14590, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.01.015.
 
17.
Kryzia et al. 2016 – Kryzia, D., Gawlik, L. and Pepłowska, M. 2016. Conditions for development of clean technologies of energy generation from fossil fuels (Uwarunkowania rozwoju czystych technologii wytwarzania energii z paliw kopalnych). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 19(4), pp. 63–74 (in Polish).
 
18.
Maj, M. and Szpor, A. 2019. Directions of development of the hydrogen economy in Poland (Kierunki rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce). Working Paper 7. [Online] https://pie.net.pl/wp-content/... [Accessed: 2023-07-02] (in Polish).
 
19.
MC&E 2020. Economy. Report no. 4 of the Team for Renewable Energy Industry Development and Benefits for the Polish Economy (Gospodarka. Raport zespołu nr 4. Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE i Korzyści dla Polskiej Gospodarki). Ministry of Climate and Environment (MC&E), Warsaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Warszawa). [Online] https://klasterwodorowy.pl/ima... [Accessed: 2021-08-30] (in Polish).
 
20.
MC&E 2021. Polish hydrogen strategy until 2030 with a perspective until 2040 (Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040). Annex to the resolution No. 149 of the Council of Ministers of November 2, 2021 (Załącznik do uchwały nr 149 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2021 r.) Ministry of Climate and Environment (MC&E), Warsaw, October (Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Warszawa, październik). [Online] https://www.gov.pl/web/klimat/... [Accessed: 2023-07-20] (in Polish).
 
21.
MC&E 2022. Draft Act amending the Energy Law Act and certain other acts. (Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw). Minister of Climate and Environment (MC&E), UD 382. (Minister Klimatu i Środowiska, UD 382). [Online] https://legislacja.rcl.gov.pl/... [Accessed: 2023-07-20] (in Polish).
 
22.
SK&S 2023. SK&S report. Sołtysiński, Kawęcki and Ślęzak, 2023. Polish hydrogen law – draft amendment to the energy law (Raport SK&S. Sołtysiński, Kawęcki and Ślęzak. Polskie prawo wodorowe – projekt nowelizacji prawa energetycznego). [Online] https://skslegal.pl/raport-sks... [Accessed: 2023-07-20] (in Polish).
 
23.
Staffell et al. 2019 – Staffell, I., Scamman, D., Abad, A.V., Balcombe, P., Dodds, P.E., Ekins, P., Shah, N. and Ward, K.R. 2019. The role of hydrogen and fuel cells in the global energy system. Energy and Environment Science 12(2), pp. 463–491, DOI: 10.1039/c8ee01157e.
 
24.
Wappler et al. 2022 – Wappler, M., Unguder, D., Lu, X., Ohlmeyer, H., Teschke, H. and Lueke, W., 2022. Building the green hydrogen market – Current state and outlook on green hydrogen demand and electrolyzer manufacturing. International Journal of Hydrogen Energy 47(79), pp. 33551–33570, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2022.07.253.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top