Experience connected with energy usage of landfill gas
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(2):25–32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Experience of the authors who worked on the municipal landfills are described in the article. Presented conclusions are based on research that was done on the two structures, on which permanent acceptance of landfill gas took place. Landfill gas capture of those landfill sites was conducted on the basis of two different assumptions. Due to little migration of gas behind borders of the "Barycz" landfill site the priority is use of gas that may generate energy in association with use of CHP units. "Nowosolna" Landfill site does not have its own sealant located on the area of former gravel pit. Conducted research shows that move of the gas behind the area of landfill site was about 200 m. Being at the very same time dangerous for life and health of the people living in the buildings neighboring on the landfill site. In consideration of the above the priority is to protect environment from uncontrolled migration of the gas. Therefore, It was decided that maximization of the gas capture from the landfill site and burning it in flare had to take place. Conseąuently, productivity of gas and generating gaś of physical and chemical parameters enabling energy production was limited.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Doświadczenia związane z energetycznym wykorzystaniem biogazu ze składowisk odpadów komunalnych
biogaz, odpady komunalne
W artykule opisano doświadczenia autorów uzyskane podczas prac prowadzonych na krajowych składowiskach odpadów komunalnych. Przedstawiono wyniki badań wykonanych na dwóch obiektach, na których prowadzono ciągły odbiór gazu składowiskowego. Odgazowanie tych składowisk prowadzono przyjmując odmienne założenia. Ze względu na niewielką migrację gazu poza granice składowiska „Barycz" priorytetem jest wykorzystanie gazu składowiskowego do wytwarzania energii w skojarzeniu z zastosowaniem jednostek CHP. Składowisko odpadów komunalnych „Nowosolna", nie posiadające uszczelnienia, zlokalizowano na terenie byłej żwirowni. Przeprowadzone badania wykazały, że migracja gazu poza obszar składowiska sięgała około 200 m, stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi mieszkających w budynkach sąsiadujących bezpośrednio ze składowiskiem. W związku z tym jako priorytet potraktowano zabezpieczenie środowiska zewnętrznego przed niekontrolowaną migracją i podjęto decyzję o maksymalizacji odbioru gazu ze składowiska i spaleniu go w pochodni. Konsekwencją tego działania było ograniczenie produktywności gazowej złoża odpadów i uzyskanie gazu o parametrach fizykochemicznych uniemożliwiających produkcję energii.
 
REFERENCES (4)
1.
DUDEK J., PAŁKOWSKA H., 2003 - Możliwości i uwarunkowania pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie gazu składowiskowego. Ekologia Praktyczna nr 11/12, s. 20-23.
 
2.
DUDEK J., RACHWALSKI J., 2002 - Ocena możliwości odzysku biogazu z wysypiska odpadów komunalnych przy ulicy Kasprowicza w Łodzi. Opracowanie Raport INiG.
 
3.
Główny Urząd Statystyczny; http://www.stat.gov.pl.
 
4.
Ustawa Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348 z późn. zm.).
 
ISSN:1429-6675