Trends in solid fossil fuels production in the context of environmental requirements sharpening in power industry
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2001;4(2):37–61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The structure and possibility of use fossil fuels in power industry in 2020 perspective were analyzed in the article. Constraints and conditions established and be implemented by Polish and international environmental law were described. The authors analyzed their influence on volume and quality of hard coal and lignite use. Environmental investments in power sector from 1990 and planned to 2010 were also analyzed. Implementing flexible economic instruments like SO2 and CO2 emission trading would give the market signal and established the price on which power sector would be ready to buy deeply enriched coal and not invest in new desulfurization plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
O kierunkach rozwoju wydobycia paliw stałych w kontekście zaostrzania wymagań ekologicznych dla energetyki zawodowej
energetyka, węgiel kamienny, węgiel brunatny, ekologia, handel emisjami
W materiale przeanalizowano strukturę i możliwości wykorzystania w energetyce zawodowej paliw stałych w perspektywie do roku 2020. Przedstawiono ograniczenia i uwarunkowania wynikające z obecnych i spodziewanych krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych w obszarze ochrony powietrza, które mogą mieć wpływ na ilość i jakość wykorzystywanego węgla kamiennego i brunatnego. Analizę wykonano z uwzględnieniem prowadzonych w sektorze od roku 1990 i planowanych do realizacji do roku 2010 modernizacji ekologicznych. Sygnalizując możliwość wprowadzenia w kraju elastycznych mechanizmów ekonomicznych, takich jak handel emisjami SO2 i CO2 wskazano, że rynek emisji wyznaczy cenę, przy jakiej energetyka gotowa byłaby kupować odsiarczony węgiel, rezygnując z budowy instalacji odsiarczania.
ISSN:1429-6675