Importers of Polish steam coal
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(4):215–227
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the period from 2000–2010, the main recipients of Polish steam coal included the following European countries: Germany, Czech Republic, France, Great Britain, and Denmark. Overall, these five countries received from 37% (in 2000) up to 77% (in 2010) of total coal exports. Because steam coal fines make up around 90% of exported coal, this paper attempts to characterize the importance of coal exports for the future of the coal power industry in each of the aforementioned countries. The main recipient of steam coal is Germany, with its share in total coal exports at a level of 37%–54% (2000–2010). Germany is making strategic investments aimed at increasing production capacity, the only country among those analyzed to do so. Overall, eight new, coal-based power plants are being built (with a total capacity of 8.7 GW). According to current government plans, Germany will end coal mining by 2018, thus becoming dependent solely on imported raw materials. In light of commitments to reduce CO2 emissions, the analyzed countries have refocused their energy policies on renewable energy development. It is worth mentioning that in 2000 Denmark imported up to 36% of its steam coal from Poland. According to Denmark’s current energy policy, by 2050 its electricity production would be entirely based on renewable energy. Among the analyzed countries, Denmark is also a country with – compared to the extreme years 2000 and 2010 – the largest decrease in imports of Polish coal (a decrease of 1.9 million tonnes, i.e. about –87%). Taking into account hard coal export routes over the selected time frame, a combination of land and sea routes – with variable shares – have been employed in the export of Polish coal. In the case of maritime transport, coal is exported from four ports: Gdansk, Gdynia, Szczecin, and Świnoujscie. The most important of these is the port of Gdansk, carrying out 31–49% of total coal exports. In addition, a new terminal for both export and import operations is being built in the port of Gdansk. The analysis of weighted average export prices of coal from Poland to the selected recipients between 2000 and 2010 has shown that changes in these prices show similar price behaviour to the CIF ARA price.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Odbiorcy polskiego węgla energetycznego w eksporcie
eksport, węgiel energetyczny, odbiorcy węgla, energetyka, ceny węgla energetycznego
W latach 2000-2010 głównymi odbiorcami polskiego węgla energetycznego były takie europejskie państwa, jak: Niemcy, Czechy, Francja, Wielka Brytania oraz Dania. W sumie do tych pięciu państw skierowano od 37 (w 2000 r.) do 77% (w 2010 r.) eksportu węgla energetycznego ogółem. W związku z tym, że eksportowane są głównie sortymenty miałowe (ok. 90%), w artykule podjęto próbę omówienia eksportu węgla pod k?tem przyszłości energetyki węglowej w każdym z tych państw. Kluczowym odbiorcą węgla energetycznego są Niemcy, z udziałem w eksporcie węgla energetycznego kształtującym się na poziomie 37-54% (lata 2000-2010). Niemcy, jako jedyne z analizowanych państw, prowadzą inwestycje w nowe moce wytwórcze. W sumie budowanych jest osiem nowych elektrowni opartych na węglu kamiennym (o łącznej mocy wynoszącej 8,7 GW). Według aktualnych planów rządowych, Niemcy w 2018 r. zakończa własną produkcję węgla kamiennego, tym samym staną się uzależnieni wyłącznie od surowca importowanego. W świetle zobowiązań redukcji emisji CO2 analizowane państwa zmieniły swoją politykę energetyczną, zwracając produkcję energii zwłaszcza w kierunku energetyki odnawialnej. Na uwagę zasługuje Dania; w roku 2000 a? 36% importu węgla energetycznego stanowiły dostawy z Polski. Obecnie, według założeń polityki energetycznej, w roku 2050 kraj ten chce osiągnąć produkcj? energii elektrycznej w 100% opartą na energetyce odnawialnej. Wśród analizowanych państw Dania jest również krajem, który w porównaniu skrajnych lat: 2000 i 2010 zanotować największy spadek importu węgla z Polski (zmniejszenie o 1,9 mln ton tj. o 87%). Z punktu widzenia dróg eksportu węgla kamiennego, w analizowanych latach, realizowany jest on z Polski ze zmiennym udziałem zarówno drogi morskiej, jak i lądowej. W przypadku transportu morskiego, eksport prowadzony jest przez cztery porty: Gdańsk, Gdynię, Szczecin i Świnoujście. Najistotniejszym z nich jest port w Gdańsku, przez który realizowane jest 31-49% eksportu węgla. Dodatkowo w porcie tym powstaje nowy terminal, w obrębie którego przeładunki węgla mają się odbywać zarówno w relacji eksportowej jak i importowej. W wyniku analizy średnich ważonych cen eksportowanego węgla z Polski do wybranego odbiorcy w latach 2000-2010 stwierdzono, że zmiany tych cen wykazują podobną dynamikę, jak zmiana ceny indeksu CIF ARA.
 
REFERENCES (24)
1.
BLASCHKE i in. 2004 – BLASCHKE W., GAWLIK L., LORENZ U., 2004 – Perspektywy górnictwa węgla kamiennego po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej w świetle realizowanych programów restrukturyzacyjnych. Sympozja i Konferencje nr 63. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków, s. 15–27.
 
2.
GAWLIK L., 2003 – Uwarunkowania eksportu węgla kamiennego. Polityka Energetyczna t. 6, z. spec.. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 241–249.
 
3.
GAWLIK L., 2004 – Koszty bieżącej produkcji węgla według rozporządzeń Unii Europejskiej a koszty własne sprzedanego węgla według dotychczasowych statystyk górnictwa. Polityka Energetyczna t. 7, z. spec. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 409–420.
 
4.
KARBOWNIK i in. 2000 – KARBOWNIK A., PAWEŁCZYK E., GAWLIK L., 2000 – Analiza opłacalności eksportu węgla kamiennego. Mat. Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Wyd. AGH, Ustroń, s. 111–119.
 
5.
LORENZ U., 2011 – Ewolucja podejścia do cen węgla energetycznego w Polsce w latach 1989–2010. Przegląd Górniczy nr 7–8. Wyd. SITG Katowice, s. 314–321.
 
6.
MARZEC R.,WRZEOENIEWSKI J., 2010 – Relacje cen na rynku kontraktów długo- i krótkoterminowych węgla energetycznego importowanego do Unii Europejskiej oraz cen eksportowych polskiego węgla energetycznego w latach 2003–2009. Zeszyty Naukowe nr 78, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 155–173.
 
7.
OLKUSKI T., 2012 – Analiza produkcji węgla kamiennego i jego wykorzystanie w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. Studia, Rozprawy i Monografie nr 174. Wyd. IGSMiE PAN Kraków, s. 186.
 
8.
Argus Coal Daily Information. Wyd. Argus Media Ltd. (wybrane numery).
 
9.
9 .Coal 2011: Energy for a new way. Wyd. German Coal Association, October 2011, s. 67.
 
10.
Coal Information, wydania z lat 2003–2011. Wyd. International Energy Agency, Paryż.
 
11.
Energy balance sheet, Data 2000–2001. 2003 Edition, Office des publications officielles des Communautes europeennes, 2003, s. 280.
 
12.
Energy balance sheet, Data 2009–2010. 2012 Edition, Publications Office of the European Union, 2012, s. 526.
 
13.
Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Wybrane raporty z lat 2008–2011. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa (www.mg.gov.pl).
 
14.
Informacja o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Wybrane raporty z lat 2003–2007. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa (www.mg.gov.pl).
 
15.
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, Wyd. GUS, Szczecin, wydania z lat 2007–2011.
 
16.
BAFA – Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (www.bafa.de).
 
17.
Carbon Plan Parts 1–3. December 2011. s.96. (http://www.decc.gov.uk/).
 
18.
Deutsche Umwelthilfe – Kohlekraftwerksprojekte in Deutschland; stan na grudzień 2011 (http://www.duh.de/).
 
19.
ISAAR – Informaèni System Statistiky a Reportingu (http://issar.cenia.cz).
 
20.
Energy Policy Report 2012, 09 May 2012 . s. 17 (http://www.ens.dk/en-US/policy...).
 
21.
Morski Port Gdańsk SA (www.portgdansk.pl).
 
22.
Nuclear power, a pillar of France’s energy policy (http://www.ambafrance-au.org/).
 
23.
UK Future Energy Scenarios, November 2011. s. 74 (http://www.nationalgrid.com).
 
24.
Umwelt BundesAmt – Datenbank „Krafwerke in Deutschland. Stand: 09.09.2011 (www. umweltbundesamt.de/energie/).
 
ISSN:1429-6675