ORIGINAL PAPER
Fiscal stimuli to improve energy efficiency under the economic recovery policy: an empirical approach of Ukraine
 
More details
Hide details
1
Department of Finance named after Victor Fedosov, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine
 
2
Guest Scientist, University of Bremen, Germany
 
3
Faculty of Finance of the Department of Finance named after Victor Fedosov, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine
 
 
Submission date: 2023-03-20
 
 
Final revision date: 2023-05-23
 
 
Acceptance date: 2023-05-23
 
 
Publication date: 2023-09-19
 
 
Corresponding author
Anastasiia Hryhorenko   

Department of Finance named after Victor Fedosov, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2023;26(3):5-26
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The world economy is constantly faced with crises that cause a significant negative impact. Each crisis poses new challenges to the economy and, on the one hand, inhibits economic growth, and on the other hand, can become a powerful stimulus for the development and rethinking of fundamental approaches to its construction. Conducting an analysis and establishing relationships between the economic situation and the state of the energy sector make it possible not only to predict the future but also to develop specific steps to prevent crises or reduce their negative impact. At the same time, establishing and evaluating the relationship between key economic and energy indicators, the main one of which is definitely the energy intensity of GDP, will provide an opportunity to understand how improving energy security will affect the economic situation in the country. The generalization of Ukraine’s experience in rebuilding and recovering the economy after the biggest crisis creates a basis for further research in the field of energy management, crisis management, economics, and the construction of investment policy. The reconstruction of Ukraine after the war has the potential to become the most significant stimulus for development and economic growth. During the crisis, it is very important to pay attention to the country’s energy security. In particular, it is necessary to ensure the diversification of energy resources, taking into account their rising cost. Energy markets are currently experiencing extreme volatility caused by geopolitical tensions, which requires additional attention in the development and implementation of strategic guidelines for sustainable economic recovery in Ukraine.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bodźce fiskalne do poprawy efektywności energetycznej w ramach polityki ożywienia gospodarczego: podejście empiryczne Ukrainy
efektywność energetyczna, energochłonność, PKB, bezpieczeństwo energetyczne, kryzys finansowy
Gospodarka światowa nieustannie boryka się z kryzysami, które negatywnie na nią wpływają. Każdy kryzys stawia przed nią nowe wyzwania i z jednej strony hamuje jej wzrost, z drugiej może stać się potężnym bodźcem do rozwoju i przemyślenia fundamentalnych podejść do jej budowy. Przeprowadzenie analizy i ustalenie zależności między sytuacją gospodarczą a stanem sektora energetycznego pozwala nie tylko przewidywać przyszłość, ale także opracować konkretne działania zapobiegające kryzysom lub zmniejszające ich negatywne skutki. Jednocześnie ustalenie i ocena relacji między kluczowymi wskaźnikami ekonomicznymi i energetycznymi, z których głównym jest zdecydowanie energochłonność PKB, pomoże zrozumieć, w jaki sposób poprawa bezpieczeństwa energetycznego wpłynie na sytuację gospodarczą kraju. Uogólnienie doświadczeń Ukrainy w odbudowie gospodarki po największym kryzysie stwarza podstawę do dalszych badań w zakresie zarządzania energią, zarządzania kryzysowego, ekonomii oraz budowy polityki inwestycyjnej. Odbudowa Ukrainy po wojnie ma potencjał, by stać się najważniejszym bodźcem rozwoju i wzrostu gospodarczego tego kraju. W czasie kryzysu bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo energetyczne. W szczególności konieczne jest zapewnienie dywersyfikacji źródeł energii przy uwzględnieniu ich rosnących kosztów. Rynki energii doświadczają obecnie skrajnej niestabilności spowodowanej napięciami geopolitycznymi, co wymaga dodatkowej uwagi przy opracowywaniu i wdrażaniu strategicznych wytycznych dla trwałego ożywienia gospodarczego na Ukrainie.
 
REFERENCES (34)
1.
A Comparison of Selected Stimulus Packages in 2008 and 2020: investing in Renewable Energy, Sustainable Agriculture and Food Security, and Gender Equality and the Empowerment of Women for Structural Economic transformation. [Online] https://unctad.org/system/file... [Accessed: 2023-03-15].
 
2.
Beyer, J. and Vandermosten, A. 2021. Greenness of Stimulus Index. [Online] https://www.vivideconomics.com... [Accessed: 2023-03-09].
 
3.
Brockway et al. 2021 – Brockway, P.E., Sorrell, S., Semieniuk, G., Heun, M.K. and Court, V. 2021. Energy efficiency and economy-wide rebound effects: A review of the evidence and its implications. Renewable and Sustainable Energy Reviews 141, DOI: 10.1016/j.rser.2021.110781.
 
4.
Cabinet of Ministers of Ukraine 2023. Audit of the economy of Ukraine 2030. (Audyt ekonomiky Ukrainy 2030). [Online] https://nes2030.org.ua/docs/do... [Accessed: 2023-03-10] (in Ukrainian).
 
5.
Cabinet of Ministers of Ukraine 2020. Economic Stimulus Program to Overcome the Consequences of COVID-19: Economic Recovery. Annex to the State Program for Stimulating the Economy to Overcome the Negative Consequences Caused by Restrictive Measures to Prevent the Occurrence and Spread of the Coronavirus Disease (COVID-19) for 2020–2022 (Prohrama stymuliuvannia ekonomiky dlia podolannia naslidkiv COVID-19: Ekonomichne vidnovlennia) [Online] https://www.kmu.gov.ua/storage... [Accessed: 2023-03-05] (in Ukrainian).
 
6.
European Commission 2022. Report from the Commission to the European Parliament and the Council, Report on Energy Subsidies in the EU, Brussels. [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega... [Accessed: 2023-03-05].
 
7.
Hrytsiuk, N. and Sak, T. 2021. Impact of the COVID-19 pandemic on the global economy (Vplyv pandemii COVID-19 na svitovu ekonomiku). Economic Scope 165, pp. 33–38 (in Ukrainian).
 
8.
IEA 2021. Global Energy Review 2021, Paris. [Online] https://www.iea.org/reports/gl... [Accessed: 2023-03-10].
 
9.
IEA 2022a. Electricity Market Report, Paris. [Online] https://www.iea.org/reports/el... [Accessed: 2023-03-10].
 
10.
IEA 2022b. Energy Efficiency, Paris. [Online] https://iea.blob.core.windows.... [Accessed: 2023-03-10].
 
11.
IEA 2022c. Playing my part, Paris. [Online] https://www.iea.org/reports/pl... [Accessed: 2023--03-10].
 
12.
IEA 2022d. World Energy Investment 2022, Paris. [Online] https://www.iea.org/reports/wo... [Accessed: 2023-03-10].
 
13.
International Monetary Fund. Policy responses to COVID-19. [Online] https://www.imf.org/en/Topics/... [Accessed: 2023-03-09].
 
14.
Kassi et al. 2020 – Kassi, D., Sun, G. and Ding, N. 2020. Does governance quality moderate the finance-renewable energy-growth nexus? Evidence from five major regions in the world. Environmental science and pollution research 27(11), pp. 12152–12180, DOI: 10.1007/s11356-020-07716-5.
 
15.
Li et al. 2021 – Li, W., Chien, F., Hsu, C.-C., Zhang, YQ., Nawaz, M.A., Iqbal, S. and Mohsin, M. 2021. Nexus between energy poverty and energy efficiency: Estimating the long-run dynamics. Resources Policy 72, DOI: 10.1016/j.resourpol.2021.102063.
 
16.
McKinsey & Company 2022. Global Energy Perspective 2022. Executive Summary. [Online] https://www.mckinsey.com/~/med... [Accessed: 2023-03-05].
 
17.
Melnyk, T. 2022. State support and stimulation of business development in Ukraine during martial law. (Derzhavna pidtrymka ta stymuliuvannia rozvytku biznesu v Ukraini pid chas dii voiennoho stanu). Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia 2(100), pp. 3–11, DOI: 10.26642/ema-2022-2(100)-3-11 (in Ukrainian).
 
18.
OECD 2013. Analysing energy subsidies in the countries of Eastern Europe, caucasus and Central Asia, [Online] https://www.oecd.org/env/outre... [Accessed: 2023-03-07].
 
19.
Paramati et al. 2022 – Paramati, S.R., Shahzad, U. and Doğan, B. 2022. The role of environmental technology for energy demand and energy efficiency: Evidence from OECD countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews 153, DOI: 10.1016/j.rser.2021.111735.
 
20.
Polack, A. 2021. Enabling Frameworks for Sustainable Energy Transition. Commonwealth Sustainable Energy Transition Series, 3. [Online] https://production-new-commonw... [Accessed: 2023-03-09].
 
21.
Research of energy budgets of Ukrainian communities. Association “Energy-efficient cities of Ukraine”. (Doslidzhennia enerhetychnykh biudzhetiv ukrainskykh hromad). Lviv, 2021. [Online] https://decentralization.gov.u... [in Ukrainian] [Accessed: 2023-03-08] (in Ukrainian).
 
22.
Revival of Ukrainian business in war conditions: analytics for 2 months. (Vidrodzhennia ukrainskoho biznesu v umovakh viiny: analityka za 2 misiatsi). [Online] https://business.diia.gov.ua/c... [Accessed: 2023-03-08] (in Ukrainian).
 
23.
Russia will pay. The project of collecting, evaluating, analyzing, and documenting information on direct losses to civilian infrastructure in connection with Russian aggression. [Online] https://kse.ua/russia-will-pay... [Accessed: 2023-03-07].
 
24.
Sgaravatti et al. 2021 – Sgaravatti, G., Tagliapietra, S., Trasi, C. and Zachmann, G. 2021. National policies to shield consumers from rising energy prices. Bruegel Datasets, 2021. [Online] https://www.bruegel.org/datase... [Accessed: 2023-03-01].
 
25.
Shahbaz et al. 2021 – Shahbaz, M., Topcu, B., Sarıgül, S. and Vinh Vo, X. 2021. The effect of financial development on renewable energy demand: The case of developing countries. Renewable Energy 178, DOI: 10.1016/j.renene.2021.06.121.
 
26.
Simeonovski et al. 2021 – Simeonovski, K., Kaftandzieva, T. and Brock, G. 2021. Energy efficiency management across EU countries: a DEA approach. Energies 14(9), DOI: 10.3390/en14092619.
 
27.
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank Group, 2015, Ukraine: Facilitating Municipal Energy Efficiency Finance, Policy Paper, Washington. [Online] https://documents1.worldbank.o... [Accessed: 2023-03-02].
 
28.
The International Working Group on Russian Sanctions 2022. Energy Sanctions Roadmap: Recommendations for Sanctions against the Russian Federation. [Online] https://fsi.stanford.edu/worki... [Accessed: 2023-03-05].
 
29.
United Nations Industrial Development Organization 2020. COVID-19 stimulus packages must carry energy efficiency incentives to help industries and economies rebound. [Online] https://www.unido.org/stories/... [Accessed: 2023-02-24].
 
30.
Vasylieva et al. 2021 – Vasylieva, T., Pavlyk, V., Bilan, Y., Mentel, G. and Rabe, M. 2021. Assessment of energy efficiency gaps: The case for Ukraine. Energies 14(5), DOI: 10.3390/en14051323.
 
31.
World Bank 2022. War in the Region. Europe and Central Asia Economic Update (Spring), Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1866-0.
 
32.
World Economic Forum 2021. Fostering Effective Energy Transition. Insight report. [Online] https://www3.weforum.org/docs/... [Accessed: 2023-03-05].
 
33.
World Energy & Climate Statistics – Yearbook 2022. [Online] https://yearbook.enerdata.net/... [Accessed: 2023-03-10].
 
34.
Zakari et al. 2022 – Zakari, A., Khan, I., Tan, D., Alvarado, R. and Dagar, V. 2022. Energy efficiency and sustainable development goals (SDGs). Energy 239(E), DOI: 10.1016/j.energy.2021.122365.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top