Forecast of domestic electricity demand in the period to 2012 year
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):71–85
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper is given the critical opinion a few of forecasts of domestic electricity demand to 2012 year. It is shown the this forecast are strongly overstate and it will not to be able perform by domestic power system. That why the another forecast is proposed , wich is most realistic. This forecasts are compared.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognoza krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną do 2012 r.
prognozowanie, system elektroenergetyczny, energia elektryczna, produkt krajowy brutto
W pracy dokonano krytycznej oceny dotychczas wykonanych prognoz krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną do 2012 roku. Wykazano, że opracowane prognozy są zdecydowanie przeszacowane i nie mogą być zrealizowane przez krajowy system elektroenergetyczny. Przedstawiono prognozę autorską krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, różniącą się zdecydowanie od opracowanych prognoz. Porównano wyniki prognoz.
 
REFERENCES (9)
1.
Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, styczeń 2005.
 
2.
Długoterminowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, listopad 2004.
 
3.
Statystyki Elektroenergetyki Polskie. Wydawnictwa Centrum Informatyki energetyki do 1995 roku, następnie Agencji Rynku Energii S.A. Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
 
4.
CIRE. Centrum Informacji o Rynku Energii, 14 maja 2007.
 
5.
Maciejewski Z., 2003 – Krajowe zużycie energii elektrycznej a prognozowanie jej zapotrzebowania. Polityka Energetyczna t. 6, z. spec., Kraków.
 
6.
Gumiński J., Maciejewski Z., 1988 – Prognozowanie potrzeb energetycznych kraju przy wykorzystaniu wskaźników elastyczności. Energetyka, Biuletyn Instytutu Energetyki nr 11, Warszawa.
 
7.
Maciejewski Z. i in., 1990 – Określenie potrzeb energetycznych kraju na podstawie zmieniającego się w latach prognozy wskaźnika elastyczności zużycia energii względem dochodu narodowego wytworzonego. Studia i Rozprawy nr 5, Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków.
 
8.
Siwicki H., 2005 – Wzrosty i wzrosty. Najwyższy czas, Tygodnik Konserwatywno-Liberalny nr 8 (770), Warszawa luty 2005.
 
9.
BOT Górnictwo i Energetyka. Miesięcznik grupy BOT, kwiecień – maj 2007.
 
ISSN:1429-6675