Formal and legal aspects of distributed power industry in Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(1):145–162
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Distributed power industry, distributed energy sources, distributed generation, embedded generation – these are definitions for dynamically developing, from about beginning of nineties of the twentieth century, area of the electric power industry, well inscribing itself into the idea of sustainable development. In the paper the formal and legal aspects of distributed power industry in Poland are described. European Union and Polish legal regulations, promoting utilization of renewable energy resources for producing electricity and combined generation of electricity and heat (cogeneration), are presented. Functioning in Poland support and promotion systems for renewable energy sources and high efficient cogeneration are described.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej w Polsce
rozwój zrównoważony, polityka energetyczna, energetyka rozproszona, aspekty formalno-prawne
Energetyka rozproszona, rozproszone źródła energii, wytwarzanie rozproszone, generacja rozproszona – to okreoelenia dynamicznie rozwijającej się – mniej więcej od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku – dziedziny elektroenergetyki, dobrze wpisującej się w ideę rozwoju zrównoważonego. W artykule przedstawiono aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej w Polsce. Zaprezentowano, unijne i krajowe regulacje prawne, promujące wykorzystanie odnawialnych zasobów energii do wytwarzania energii elektrycznej oraz wytwarzanie skojarzone energii elektrycznej i ciepła. Omówiono funkcjonujące w Polsce systemy wsparcia i promocji odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji.
 
REFERENCES (19)
1.
Commission Decision of 21 December 2006 establishing harmonized efficiency reference values for separate production of electricity and heat in application of Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2006) 6817). Official Journal of the European Union. L 32/183. 6.2.2007.
 
2.
Communication from the Commission of 7 December 2005 – Biomass Action Plan. COM (2005) 628.
 
3.
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Renewable Energy Road Map Renewable Energies in the 21st Century: building a more sustainable future. COM (2006) 848.
 
4.
Communication of the European Commission: Green Paper follow-up action – Report on progress in renewable electricity. COM (2006) 849.
 
5.
Communication of the European Commission: Green Paper – A European strategy for sustainable, competitive and secure energy. COM (2006) 105.
 
6.
Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. Official Journal of the European Union, L 140/16. 5.6.2009.
 
7.
Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules of internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC. Official Journal of the European Union, L 211/55. 14.8.2009.
 
8.
Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC. Official Journal of the European Union. L 52/50. 21.2.2004.
 
9.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesy³owej. PSE-Operator SA. Warszawa, listopad 2007.
 
10.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. ENEA-Operator Sp. z o.o., 2007; ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o., 2008.
 
11.
MURAS Z., 2010 – Energetyka odnawialna i kogeneracja – ewolucja systemu wsparcia. Czysta Energia. Nr 1.
 
12.
PASKA J., 2001 – Generacja rozproszona – szansa czy zagrożenie? IV Międzynarodowa Konferencja nt. „Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce”. Świerże Górne, 28–30 marca 2001.
 
13.
PASKA J., 2010 – Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
14.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. M.P. nr 2 z 2010 r., poz. 11.
 
15.
Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami (stan prawny na dzień 14.06.2010).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz.U. 2007 r. Nr 93, poz. 957; 2008 r. Nr 30, poz. 178; 2008 r. Nr 162, poz. 1005.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Dz.U. Nr 156, poz. 969.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczenia opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Dz.U. Nr 185, poz. 1314.
 
19.
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Sejmowy nr 2215 z 2000 r.
 
ISSN:1429-6675