Geothermal energy development prospects in the light of energy policy
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2001;4(1):71–77
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Power generation development that has been based on fossil fuels up to the present should be partly transformed in relation to the idea of sustainable development. The cases for this transformation are ecological factors as well as the necessity to save the resources of energy carriers for next generations. Industrialised countries, in particular the members of the European Union, have developed some time ago the legal systems and financial conditions to use renewable sources of energy, in which also geothermal. In assumptions to "Energy Policy", passed this year by Polish Government, there is no sufficient support to develop geothermal energy, despite the significant geothermal heat resources. In the paper author proposes the range of changes in legal and financial & fiscal systems that will allow better chance for geothermal energy development, similar to the solutions in EU countries.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy rozwoju energii geotermalnej w świetle polityki energetycznej
energia geotermalna, zrównoważony rozwój, polityka energetyczna, energy policy
Dotychczasowy rozwój energetyki oparty głównie na spalaniu paliw kopalnych, w świetle filozofii zrównoważonego rozwoju musi ulec częściowej transformacji. Przemawiają za tym zarówno czynniki ekologiczne, jak i konieczność ochrony zasobów surowców energetycznych dla przyszłych pokoleń. Kraje uprzemysłowione, w tym szczególnie należące do Unii Europejskiej, już od pewnego czasu stworzyły prawne i finansowe warunki dla pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w tym geotermalnych. W założeniach Polityki energetycznej, które w tym roku zostały przyjęte przez Rząd nie ma wystarczającego poparcia dla rozwoju geotermii, pomimo istniejących znacznych zasobów ciepła geotermalnego. W zakresie geotermii autor proponuje przyjęcie szeregu zmian w obowiązującym prawie i systemie finansowo-podatkowym, które stworzą większą szansę dla rozwoju geotermii, podobnie jak to ma miejsce w krajach Unii Europejskiej.
ISSN:1429-6675