European union energy markets - seleted issues
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2001;4(1):45–77
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper discusses selected issues related to energy market transformations in the EU Member States. First, the main problems encountered by the EU Member States in the course of transformation are defined. They include, among others, clear defining of the energy liberalisation policy objectives and tasks, regulatory policy "democratisation," choice of a destination market model, consistent with the EU directives, but supporting changes in the local markets, too. Second, the preliminary assessment of operation of the markets hitherto was based on statistical data. The data describe present structures of energy balances of the whole EU and a few selected Member States, situated on the different stages of energy markets liberalisation, as well as the forecasted changes in these structures. Changes in the structure and volume of net imports of fuels and energy were analysed and the initial effects of the transformation process were described by dynamic analysis of energy prices and relations between them, taking into account changes in the tax policies of the EU Member States. The paper is concluded with considerations on possible trends in the energy markets and related challenges, such as fuel import dependence, diversification of supplies, competitive energy prices and environmental policy issues.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rynki paliw i energii w unii europejskiej - wybrane zagadnienia
sektor energetyczny, rynki energii, ceny energii, Unia Europejska
Referat omawia wybrane zagadnienia towarzyszące procesom przekształceń rynkowych sektora energetycznego krajów Unii Europejskiej. Zdefiniowano zasadnicze problemy nadal stojące przed krajami UE, do których zaliczono m.in.: jasne zdefiniowanie celów i zadań polityki liberalizacji sektora, "demokratyzację" polityki regulacyjnej, wybór docelowego "modelu rynku", zgodnego z postanowieniami dyrektyw UE, ale także wspierającego przemiany postępujące na rynkach lokalnych. Wstępną ocenę dotychczasowego funkcjonowania rynków oparto na zgromadzonych danych statystycznych. Dane te opisują obecne i przyszłe zmiany struktury bilansów energetycznych UE oraz kilku wybranych krajów o zróżnicowanym stopniu zaawansowania procesów liberalizacji w energetyce. Przeanalizowano zmiany wolumenu i struktury importu netto paliw i energii oraz scharakteryzowano początkowe efekty procesu przekształceń poprzez analizę dynamiki i wzajemnych relacji cen nośników, wskazując na zmiany polityki podatkowej krajów UE. Artykuł zamykają rozważania na temat możliwych trendów na rynku energii oraz nawiązujące do nich wyzwania rozwojowe, takie jak: uzależnienie od importu paliw, dywersyfikacja dostaw, konkurencyjne ceny energii oraz zagadnienia polityki środowiskowej.
ISSN:1429-6675