Influence of the cost of CO2 emission allowance purchases on the increase in electricity prices in Poland
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(4):139–149
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the forecast of the level of transfer of CO2 emission permits purchase costs under the ETS scheme to increase wholesale electricity prices in Poland. An inventory of emissions was conducted for the Polish economy with particular emphasis on the energy sector. On this basis, the number of free CO2 emission allowances in the transition period to the end of 2019 has been estimated. Additionally, a model was constructed to calculate the effect of the rate of transfer of CO2 allowance purchase costs on the percentage increase in wholesale electricity prices, taking into account the origin of energy sources. The analysis was based on the current structure of electricity generation and a projected increase in the share of renewable energy sources of up to 15% by 2020. The study took into account the price elasticity of demand for electricity in the long and short run (Ec ) as the market’s reaction to the increases in energy prices made it necessary to purchase CO2 allowances. Based on previous forecasts, new, realistic transfer rates have been presented i.e. (Ec = –0.2), 59% (Ec = –0.32) and around 36%( Ec = –0.97), taking into account the structure of electricity generation. In addition, the forecast includes the possibility of importing electricity by the national electricity system. The capabilities of the National Power System have been recognized together with its potential connections in the coming years. The possible import of electricity has been estimated at 10% and 15% of the current level of energy consumption, and for these variants the real rates of transfer of CO2 allowance purchase costs have been calculated on the following level of energy prices: 51% (Ec = –0.2), 45% (Ec = –0.32) and 27% (Ec = –0.97) for 10% import, 47% (Ec = –0.2), 42% (Ec = –0.32) i 25% (Ec = –0.97) for 15% import The comparative analysis of all real rates of the transfer of CO2 emission allowance purchase costs on electric energy prices has shown that the import of electric energy will help to achieve a significant charge reduction in the transfer rate of the costs of CO2 emission permit purchase on the price of the electricity produced by the national power sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ kosztów wykupu pozwoleń na emisję CO2 na wzrost ceny energii elektrycznej w Polsce
paliwa kopalne, energetyka, EU ETS, koszty emisji CO2
Artykuł prezentuje prognozę poziomu przeniesienia kosztów wykupu pozwoleń na emisję CO2 w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (ETS) na przyrost hurtowej ceny energii elektrycznej w Polsce. Dokonano inwentaryzacji emisyjności polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem udziału sektora elektroenergetycznego. Na tej podstawie oszacowano ilość darmowych pozwoleń na emisję CO2 w przejściowym okresie do końca 2019 r. Ponadto na bazie zaproponowanej metody obliczania wskaźnika przeniesienia kosztów wykupu pozwoleń na emisję CO2 na ceny energii elektrycznej, modelowano ich wpływ na procentowy przyrost hurtowej ceny energii elektrycznej z uwzględnieniem pochodzenia źródeł energii. Analizy przeprowadzono opierając się na obecnej strukturze wytwarzania energii elektrycznej oraz prognozie zmian z udziałem 15% energii z OZE w 2020 r. W analizie uwzględniono cenową elastyczność popytu na energię elektryczną w długim i krótkim przedziale (Ec), jako reakcję rynku na przyrosty cen energii spowodowanej kosztami wykupu pozwoleń na emisj? CO2. Bazując na wcześniejszych prognozach wyznaczono realne wskaźniki przeniesienia cen pozwoleń na emisję na cenę energii elektrycznej, tj. około 66% (Ec= -0,2), 59% (Ec= -0,32) i około 36% (Ec= -0,97), uwzględniając strukturę jej wytwarzania. Ponadto w prognozie uwzględniono możliwości importu energii elektrycznej przez krajowy system elektroenergetyczny (KSE). Rozpoznano istniejącą infrastrukturę KSE oraz potencjał jej przyłączy w najbliższych latach. Oszacowano możliwości importu energii elektrycznej na poziomie 10 i 15% obecnego poziomu konsumpcji i dla tych wariantów oszacowano realne wskaźniki przeniesienia kosztów CO2 na cenę energii. Dla importu 10% energii realne wskaźniki przeniesienia ceny emisji na cenę energii kształtowały się na poziomie około 51% (Ec= -0,2), 45% (Ec= -0,32) i około 27% (Ec= -0,97). W wariancie importu 15% około 47% (Ec= -0,2), 42% (Ec= -0,32) i 25% (Ec = -0,97). Dokonano analizy porównawczej wszystkich wskaźników przeniesienia kosztów emisji z której wynika, że import energii elektrycznej przyczyni się do osiągnięcie znacznej redukcji obciążenia kosztami emisji cen energii elektrycznej wytwarzanej przez krajowy sektor elektroenergetyczny.
 
REFERENCES (12)
1.
BERNSTEIN M.A, GRIFFIN J., 2005 – Regional Differences in the Price-Elasticity of Demand For Energy. Technical Report, RAND Corporation, (RAND URL: http://www.rand.org).
 
2.
European Commission Energy, 2010. Raport www.ec.europa.eu/energy/index_... (26.01.2010).
 
3.
MACIEJEWSKI Z., 2011 – Stan krajowego systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna t. 11, z. 2, s. 249–259.
 
4.
MCKINSEY&COMPANY, 2009 – Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do 2030 r. Warszawa.
 
5.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2010 – Wpływ wzrostu sprawności elektrowni oraz polityki CCS na wielkość zasobów bilansowych węgla brunatnego w warunkach bilateralnego monopolu kopalni i elektrowni. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, s. 181–197.
 
6.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2011 – Wysokie ceny na rynku pozwoleń na emisję CO2zagrożeniem dla rozwoju kraju i przyczyną zmniejszenia zasobów węgla brunatnego. Przegląd Górniczy nr 10, s. 97–104.
 
7.
KRYSA Z., WOŹNIAK J., 2011 – Konsekwencje wprowadzenia europejskiego systemu handlu prawami do emisji CO2 dla wybranych krajów UE. Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii. Tom II pod redakcją J. Drzymały i W. Ciężkowskiego. Oficyna Wydawnicza PWR, s. 185–193.
 
8.
WOŹNIAK J., JURDZIAK L., 2011 – Metodyka analizy ryzyka opłacalności inwestycji górniczo-energetycznej w warunkach niepewności na przykładzie złoża Legnica Wschód. Górnictwo i Geoinżynieria. R. 35, z. 3.
 
9.
WOŹNIAK J., JURDZIAK L., 2012 – Wpływ kosztów wykupu pozwoleń na emisję CO2na wzrost ryzyka poniesienia straty przy eksploatacji studialnego złoża węgla brunatnego. Polityka Energetyczna t. 15, z. 1, s. 45–58.
 
10.
WOŹNIAK J., KRYSA Z., 2012 – Wpływ kosztów wykupu pozwoleń na emisję CO2na przyrost hurtowej ceny energii elektrycznej w wybranych krajach UE. Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii. Tom II pod redakcją J. Drzymały I W. Ciężkowskiego. Oficyna Wydawnicza PWR, s. 394–404.
 
11.
WOŹNIAK J., 2010 – Analiza ryzyka w ocenie opłacalności produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. Rozprawa doktorska. Politechnika Wrocławska (niepublikowana). URE, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 02/2012, www.ure.pl (29.06.2012).
 
12.
WNP, Ciepiela D., Sukces Polski ws. przydziału uprawnień do emisji CO2, www.wnp.pl (16.07.2012).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675