Standing of coal in energy sector
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):355–364
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper describes the role of coal in power sector. It is stressed that in spite of its highest emission from among fossil fuels, coal demonstrates increasing demand tendency, especially in China, Indonesia, India and South Korea as well as in many developing countries. The important advantage of coal as a fuel of global significance is its high reserves which are distributed nearly in all geographical regions of the world. High reserves make coal an important element of energy security in Polish energy sector. It is also noticed that the change of the share of coal in primary energy mix and especially in fuel mix for electricity generation in many countries, and also in Poland, requires time and high investments tomodernize and build new capacities in power sector. Coal is currently not only used in power sector but also as a valuable mineral for chemical and material technologies.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pozycja węgla w energetyce
węgiel kamienny, zasoby, energetyka, energia pierwotna, energia elektryczna
W artykule omówiono pozycję węgla w energetyce. Podkreślono, że węgiel pomimo największej emisyjności ze wszystkich kopalnych surowców energetycznych, wykazuje wyraźną tendencję do wzrostu popytu, zwłaszcza w Chinach, Indonezji, Indiach, Korei Płd., jak również w szeregu krajach rozwijających się. Ważnym atutem węgla jako paliwa o znaczeniu globalnym są jego bardzo duże zasoby, rozmieszczone prawie we wszystkich regionach geograficznych świata. Właśnie ze względu na wielkość zasobów węgla w polskiej energetyce jest istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego. Zwrócono również uwagę, że zmiana udziału węgla w strukturze paliw – a w szczególności w elektroenergetyce – w szeregu krajach, w tym również w Polsce, wymagać będzie czasu i nakładów finansowych na modernizację i budowę nowych jednostek wytwórczych. Podkreślono, że obecnie węgiel oprócz energetycznego wykorzystania jest także cennym surowcem dla niektórych technologii chemicznych i technologii materiałowych.
 
REFERENCES (5)
1.
BP 2009 – Statistical Review of World Energy, June 2010.
 
2.
ECE, 2009 – European Commission Energy Statistics.
 
3.
IEA, 2008 – World Energy Outlook.
 
4.
PEP, 2009 – Polityka Energetyczna Polski. Ministerstwo Gospodarki.
 
5.
MOKRZYCKI E., NEY R., SIEMEK J., 2008 – Światowe zasoby surowców energetycznych. Rynek Energii 6.
 
ISSN:1429-6675