Keep up EU energy policy – the progress of research process to remove CO2 from flue gas
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(4):111–123
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The consequence of the adopted EU climate policy aimed at reducing greenhouse gas emissions especially from large power plants would increase electricity generation costs burdened with additional costs for the purchase of CO2 emission permits – EUA and the introduction of low carbon technologies including CCS (Carbon Capture and Storage). A key element for the energy sector is the development of high-low-emission coal technologies for use in the power industry in the near term. A very important issue is to know the degree of development of technologies to reduce CO2 emissions for use in the power sector in the near term. This article presents a brief overview of information about CO2 removal technologies development to reduce CO2 emissions from electricity generation processes in coal power plants. The preliminary results of the process of removing CO2 from the gas by chemical absorption in an aqueous solution of 30% monoethanolamine MEA – the influence of process parameters (the L/G ratio) for CO2 removal efficiency. Tests are performed at the Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze, as part of Strategic Research Programme – Advanced technologies for energy generation: Development of a technology for highly efficient zero-emission coal-fired power units integrated with CO2 capture.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dotrzymać kroku polityce energetyczno-klimatycznej UE - postęp badań procesów usuwania CO2 z gazów spalinowych
emisja CO2, usuwanie CO2, CCS Carbon Capture and Storage, MEA, pakiet klimatyczny, strategiczny program badawczy
Konsekwencją przyjętej polityki "klimatycznej" UE (Pakiet klimatyczny - 3*20), mającej na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych szczególnie z dużych źródeł energetyki zawodowej będzie wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej obarczonej dodatkowymi kosztami zakupu pozwoleń do emisji CO2 - EUA oraz wprowadzania technologii niskoemisyjnych w tym CCS (Carbon Capture and Storage). Kluczowym elementem dla sektora energetycznego staje się rozwój wysokosprawnych niskoemisyjnych technologii węglowych do zastosowania w energetyce zawodowej w najbliższej perspektywie czasowej oraz poznanie stopnia rozwoju technologii pozwalających na redukcję emisji CO2 ze spalin. W artykule przedstawiono krótki przegląd informacji na temat stopnia rozwoju technologii pozwalających na redukcję emisji CO2 z procesów generacji energii elektrycznej w klasycznych blokach węglowych oraz postępu bada? nad procesami usuwania CO2 ze spalin na świecie. W opracowaniu przedstawiono również wstępne wyniki badań procesu usuwania CO2 z gazów metodą absorpcji chemicznej w wodnym roztworze 30% monoetanoloaminy MEA - wpływ wybranych parametrów procesowych (stosunek L/G) na sprawność usuwania CO2. Badania realizowane są w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, w ramach Zadania nr 1: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zeroemisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin, Strategicznego Programu Badawczego - Zaawansowane technologie pozyskiwania energii.
 
REFERENCES (12)
1.
BAILEY D., FERON P., 2005 – Post-combustion decarbonisation processes, Oil&Gas Science Technology 60.
 
2.
FRĄCZEK P., 2010 – Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy, Polityka Energetyczna t. 13.
 
3.
IIJIMA M. i in., 2011 – MHI’s Energy Efficient Flue Gas CO2 Capture Technology and Large Scale CCS (…), Mitsubishi Heavy Industries Technical Review Vol. 48 No. 1.
 
4.
MALKO J., 2012 – Efektywność energetyczna i strategia ograniczania zmian klimatycznych, Polityka Energetyczna t. 15.
 
5.
MACIEJEWSKI Z., – 2011, Stan krajowego systemu elektroenergetycznego, Polityka Energetyczna t. 14.
 
6.
LORENZ U., 2011 – Prognozy dla rynków węgla energetycznego na świecie, Polityka Energetyczna t. 14.
 
7.
Prezentacja MHI 2011 – Commercial Application Mitsubishi Post Combustion Technology, 2-nd Conference on Exchange of Experiences between Poland and Japan in the Fidel of Clean Coal Technology.
 
8.
Raport Global CCS Institute 2012 – CO2 Capture Technologies Post Combustion Capture.
 
9.
REDDY S., GILMARTIN J., 2008 – Fluor’s Econamine FG PlusSM Technology for Post Combustion CO2 Capture.
 
10.
SVENDSENA H. i in., 2011 – Carbon dioxide capture by absorption, challenges and possibilities, Chemical Engineering Journal 171.
 
11.
WILK A. i in., 2012 – Wpływ dodatków aktywujących na zdolności sorpcyjne mieszanin aminowych opartych na N-metylodietanoloaminie – MDEA, Karbo 2.
 
12.
MIJEWSKI K., 2011 – Innowacyjne rozwiązania w energetyce – wyciąg propozycji zawartych w Białej Księdze, Polityka Energetyczna t. 14.
 
ISSN:1429-6675