The technological research progress of amine-based CO2
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(4):229–241
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Carbon Capture and Storage (CCS) technology is one of the key ways to reconcile the rising demand for fossil fuels with the need to reduce C02 emissions. Globally, CCS is likely to be a necessity in order to meet the European Union's greenhouse gas reduction targets. Post-combustion processes like amine-based chemical absorption of C02 are ideally suitable for conventional power plants. However, there still are only a few facilities worldwide in which this technology is actively employed, and the demonstration phase of CCS technology requires more extensive implementation under practical conditions. The Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze started post-combustion CO2 capture R&D in 2007. The first pilot tests of CO2 capture from coal-fired flue gas in Poland are carried out in cooperation with TAURON Polska Energia and Tauron Wytwarzanie as a result of the Strategic Research Programme "Development of a technology for highly efficient zero-emission coal-fired power units integrated with CO2 capture". This paper presents bench-scale and pilot testing data of CO2 removal by MEA-based chemical solvents. The achieved efficiency of CO2 separation in this analysis was above 85%, and energy demand of the sorbent regeneration process was in the range of 4.8-7.5 MJ/kg CO2, as with other available first generation Carbon Capture Technologies.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Postęp prac w badaniach technologicznych aminowego usuwania CO2 ze spalin
CCS, absorpcja aminowa, MEA, redukcja emisji CO2
Procesy wychwytu transportu i składowania CO2 (CCS - Carbon Capture and Sequestration) są uznane przez KE za główne narzędzie w procesie redukcji emisji ditlenku węgla z dużych źródeł np. procesów generacji energii elektrycznej. Ze względu na spowolnienie gospodarki UE, tempo rozwoju i implementacji technologii CCS jest niewystarczające i wymaga zintensyfikowania działań mających na celu komercjalizację technologii CCS w sektorze energetycznym. Uruchomione przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla stanowisko badawcze oraz Instalacja pilotowa stanowią unikatową na skalę kraju infrastrukturę, pozwalającą na kompleksowe badania procesu wychwytu CO2 z gazów procesowych. W artykule przedstawiono postęp prac w ramach realizacji Programu Strategicznego w obszarze procesów usuwania CO2 ze spalin bloków węglowych - wyniki pierwszych w kraju testów wychwytu CO2 z rzeczywistych spalin, potwierdzające możliwość pracy instalacji z wysoką sprawnością separacji CO2 powyżej 85%.
 
REFERENCES (12)
1.
BAILEY D.W., FERON P.H.M., 2005 - Post-combustion decarbonisation processes, Oil&Gas Science Technology 60 (3), s. 461-474.
 
2.
CHMIELNIAK T., ŁUK0WICZ H., 2012 - Wysoko sprawne „zero-emisyjne" bloki węglowe zinte¬growane z wychwytem C02 ze spalin, Polityka Energetyczna t. 15, z. 3, s. 91-106.
 
3.
CHMIELNIAK T., ŚCIĄŻK0 M., S0B0LEWSKI A., T0MASZEWICZ G., P0P0WICZ J., 2012 - Zgazowanie węgla przy zastosowaniu C02 sposobem na poprawę wskaźników emisji i efektywności procesu. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, s. 125-138.
 
4.
KRÓTKI A., WIĘCŁAW-S0LNY L., TATARCZUK A., WILK A., ŚPIEWAK D., 2012 - Badania labo¬ratoryjne procesu absorpcji C02 z zastosowaniem 30% roztworu monoetanoloaminy. Archiwum Spalania, 12, s. 195-203.
 
5.
LAJNERT R., LATK0WSKA B., 2013 - Potencjał badawczy instalacji technologicznych Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) w Zabrzu. Przemysł Chemiczny, 92(2), s. 215.
 
6.
0LKUSKIT., 2013 - Analiza trendów wydobycia węgla energetycznego u czołowych producentów na świecie oraz w Polsce. Polityka Energetyczna t. 16, z. 2, s. 53-66.
 
7.
P0LASEK J., BULLIN J., D0NNELLY S., 1983 - How to Reduce Costs in Amine Sweetening Units. Chemical Engineering Progress, 79, s. 63-67.
 
8.
TARK0WSKI R., 2005 - Industrial sources of C02 emissions in Poland in the light of underground storage possibilities. Comptes Readus Geoscience, vol. 337/9, s. 799-805.
 
9.
TATARCZUK A., ŚCIĄŻK0 M., STEC M., T0KARSKI S., 2013 - Zastosowanie absorpcji aminowej do usuwania C02 ze spalin w skali pilotowej. Chemik 67(5), s. 407-414.
 
10.
WILK A., WlĘCłAW-S0LNY L., TATARCZUK A., ŚPIEWAK D., KRÓTKI A., 2013 - Wpływ zmiany składu roztworu absorpcyjnego na efektywność procesu usuwania C02 z gazów spalinowych. Przemysł Chemiczny, 92(1), s. 120-125.
 
11.
European Industrial Initiative on C02 Capture and Storage (CCS), Implementation Plan 2013-2015, draft (2012).
 
12.
Communication from the Commission to the European Parliment, the Council, The European Economic and social Commitee and the Committe of the Regions on the Future of Carbon Capture and Storage in Europe (2013).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675