The importance of the Market Stability Reserve (MSR) for the reform of the CO2 emission allowance trading system
 
More details
Hide details
1
Portfolio Management Division TAURON Polska Energia SA
Publication date: 2018-09-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(3):111–122
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the impact of the reformed EU ETS (Emission Trading Scheme – ETS in the European Union) on the currently operating market for trading in CO2 emission allowances. The new Directive introduced a number of changes aimed at tightening the climate policy, which the Polish energy sector based mainly on hard coal may mean an increase in the costs of electricity production, and thus an increase in the cost of the entire economy. The main goal of the changes is to achieve one of the objectives the European Union has set for itself, i.e. the reduction of CO2 emissions by 40% until the year 2030. These assumptions are the result of joint arrangements of the EU countries under the Paris Agreement on climate change adopted in 2015. The Directive introduces a new market stability reserve mechanism (MSR) which, according to its assumptions, is designed to ensure a demand and supply balance of the ETS. Bearing the balance in mind, it means the reduction of excess allowances, which, although their number is decreasing, it is decreasing to slowly according to EU legislators, still oscillating around 2 billion EUA. The paper also draws attention to the rigorous assumptions adopted in the new Directive, aimed at increasing the price of CO2, that is the costs in electricity production. Due to manually-controlled prices, are we doomed to high CO2 prices and therefore the prices of electricity? What are its estimated maximum levels? Will the new assumptions encourage the Member States to switch to lowcarbon technologies? Can they weaken the economies of countries that are currently based mainly on coal energy sources, and strengthen countries where green energy is developed?
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie Mechanizmu Rezerwy Stabilizacyjnej (MSR) dla reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2
polityka klimatyczno-energetyczna, dyrektywa ETS, system EU ETS, MSR, emisja CO2
W artykule przedstawiono wpływ zreformowanego systemu EU ETS (ang. European Union Emission Trading Scheme) na obecnie działający rynek handlu uprawnieniami do emisji CO2. W nowej Dyrektywie wprowadzono szereg zmian mających zaostrzyć politykę klimatyczną, co dla polskiej energetyki opartej głównie na węglu kamiennym może oznaczać wzrost kosztów produkcji energii elektrycznej, a więc wzrost kosztów całej gospodarki. Głównym celem zmian jest realizacja jednego z celów postawionych sobie przez Unię Europejską, czyli ograniczenie emisji CO2 o 40% do roku 2030. Założenia te są wynikiem ustaleń krajów wspólnotowych w ramach globalnej umowy klimatycznej przyjętych w Paryżu w roku 2015. Dyrektywa wprowadza nowy mechanizm rezerwy stabilności rynkowej MSR (ang. Market Stability Reserve), który według założeń ma na celu zapewnić równowagę popytowo-podażową w systemie ETS. W rozumieniu redukcji nadwyżki uprawnień, która mimo że maleje, to według ustawodawców UE maleje zbyt wolno, nadal oscylując w okolicach 2 mld EUA. W artykule zwrócono uwagę na rygorystyczne założenia przyjęte w nowej Dyrektywie, mające na celu zwiększenie ceny CO2, czyli kosztów przy produkcji energii elektrycznej. Czy w związku z ręcznie sterowaną ceną jesteśmy skazani na wysokie ceny CO2, a co za tym idzie energii elektrycznej? Jakie są jej prognozowane maksymalne poziomy? Czy nowe założenia skłonią kraje członkowskie do przechodzenia na niskoemisyjne technologie? Czy osłabią gospodarki krajów, które bazują w obecnej chwili głównie na węglowych źródłach energii, a wzmocnią kraje już rozwinięte w zieloną energię.
 
REFERENCES (12)
1.
Brussels 2014 – Conclusions adopted by the European Council at the meeting in Brussels on October 24 (Konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na posiedzeniu w Brukseli dnia 24 października 2014 roku), 2014. EUCO 169/14 (in Polish).
 
2.
Conference 2015 – United Nations. Framework Convention on the Climate Change. Conference of the Parties. Twenty first session. Paris 30 November to 11 December 2015. FCCC/CP/2015/L.9.
 
3.
Chojnacki, I. 2017. Nawet 18 mld euro z EU ETS na inwestycje w polskiej energetyce... Tylko czy uda się po nie sięgnąć? 2017 [Online] https://energetyka.wnp.pl/nawe... [Accessed: 2018-07-02].
 
4.
Decision 2013/448/EU of the European Commission of 5 September 2013 concerning national implementation measures for the transitional free allocation of greenhouse gas emission allowances in accordance with Article 11(3) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (Decyzja 2013/448/UE Komisji Europejskiej z dnia 5 września 2013 r. dotycząca krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) (in Polish).
 
5.
Decision 2015/1814 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015 concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and amending Directive 2003/87/EC (Decyzja 2015/1814 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE) (in Polish).
 
6.
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2008 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2008 roku ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniająca Dyrektywę Rady 96/61/WE) (in Polish).
 
7.
Directive 2018/410 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC so as to strengthen cost-effective emission reductions and low-carbon investments and Decisions (EU) 2015/1814 (Dyrektywa 2018/410 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2018 roku zmieniająca Dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzje (UE) 2015/1814) (in Polish).
 
8.
European Commission Structural reform of the EU ETS (Komisja Europejska Reforma strukturalna systemu EU ETS) [Online] https://ec.europa.eu/clima/pol... [Accessed: 2018-07-16] (in Polish).
 
9.
Michałowska, J. 2017. Impact of European emissions trading (EU ETS) on the Polish economy (Wpływ europejskiego handlu emisjami (EU ETS) na gospodarkę polski). NE, Vol. 26, pp. 71–85 (in Polish).
 
10.
Olkuski i in. 2017 – Olkuski, T., Piwowarczyk-Ściebura, K. and Brożek, A. 2017. Impact of the Paris Agrement and the EU ETS system on the carbon market (Wpływ porozumienia paryskiego i systemu EU ETS na rynek węglowy). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 98, pp. 91–102 (in Polish).
 
11.
Piwowarczyk-Ściebura, K. and Olkuski, T. 2016. Implementation of the climate and energy policy in TAURON POLSKA ENERGIA SA (Wdrażanie polityki klimatyczno-energetycznej w TAURON POLSKA ENERGIA SA). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 19, Iss. 2, pp. 93–108.
 
12.
[Online] Sandbag What’s the future for EU carbon pricing? https://sandbag.org.uk/project... [Accessed: 2018-07-16].
 
ISSN:1429-6675