Market balancing of intermittently renewable energy sources. Recognition and measurement
 
 
 
More details
Hide details
1
doktorant, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(1):67–82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper shows analysis consequences of the increasing penetration of the Renewable Energy Sources (RES) on the Energy market, especially taking into consideration. Foreign literature overview allows the potential effect of increasing of RES generation in overall energy production to be defined. The main trends may include the Merit Order Effect, a decrease in wholesale energy prices and a strong negative correlation between RES output and energy prices. This knowledge may allow the necessary directions of development and required changes on the Polish energy market to be defined. The consequences of the increasing amount of Intermittent Renewable Energy Sources [IRES] is of the growth of the price volatility on the spot market, which leads to the expansion of systematic risk in the energy market as a whole. An increase in the volatility of energy prices also leads to incurring an increasingly high cost of imbalances aggravating the earnings of obliged vendors. The size of the balancing cost grows along with the increasing share of the production of renewable energy and, in particular, intermittent generation sources such as wind farms. Therefore, there is a need for changes in the functioning of RES in a competitive market. The level of development of the renewable energy market and its growing share suggests that producers of renewable energy should take on more responsibility for the costs of imbalances. Further transmission of this cost to the obliged companies may lead to the permanent loss of their competitive position in the market, in relation to those that are not burdened with this expense.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bilansowanie handlowe niespokojnych źródeł wytwórczych – ujęcie i wycena
OZE, bilansowanie handlowe, koszt zastąpienia, źródło niespokojne
W artykule przeanalizowano wiele konsekwencji wzrostu penetracji rynku energii elektrycznej przez odnawialne źródła energii, w tym w szczególności źródła niespokojne. Przegląd zagranicznej literatury przedmiotu pozwolił na określenie potencjalnych skutków wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ogółem. Do głównych tendencji należą Merit Order Effect, czyli wypychanie energetyki konwencjonalnej, spadek cen na rynku hurtowym oraz silna ujemna korelacja cen energii elektrycznej na rynku spot z wielkością generacji wiatrowej. Określone zostały również niezbędne kierunki rozwoju i konieczne do wprowadzenia zmiany na polskim rynku energii. Konsekwencją rozwoju generacji w źródłach niespokojnych jest wzrost zmienności cenowej na rynku spot, co prowadzi do zwiększenia ryzyka systematycznego uczestnictwa w rynku energii. Wzrost zmienności cen energii powoduje z kolei konieczność ponoszenia coraz wyższych kosztów bilansowania obciążających wynik finansowy sprzedawców zobowiązanych. Wielkość ponoszonych kosztów rośnie wraz z zwiększającym się udziałem produkcji OZE, a w szczególności niespokojnych źródeł wytwórczych takich jak farmy wiatrowe. Istnieje zatem konieczność wprowadzenia zmian w systemie funkcjonowania OZE na rynku konkurencyjnym. Poziom rozwoju rynku OZE oraz jego rosnący udział pozwala sądzić, że wytwórcy OZE powinni wziąć większą odpowiedzialność za koszty bilansowania handlowego. Dalsze przenoszenie kosztów na spółki zobowiązane może doprowadzić do trwałej utraty pozycji konkurencyjnej na rynku względem spółek, które takim kosztem nie są obarczone.
 
REFERENCES (14)
1.
Browne i in. 2015 – Browne, O., Poletti, S. i Young, D. 2015. How does market power affect the impact of large scale wind investment in ‘energy only’ wholesale electricity markets? Energy Policy 87, s. 17–27.
 
2.
González-Aparicio, I. i Zucker, A. 2015. Impact of wind power uncertainty forecasting on the market integration of wind energy in Spain. Applied Energy 159, s. 334–349.
 
3.
Ketterer Janina, C. 2014. The impact of wind power generation on the electricity price in Germany. Energy Economics 44, s. 270–280.
 
4.
Mastropietroa i in. 2015 – Mastropietroa, P., Rodilla, P. i Batlle, C. 2015. National capacity mechanisms in the European internal energy market: Opening the doors to neighbours. Energy Policy 82, s. 38–47.
 
5.
Mureddu i in. 2015 – Mureddu, M., Caldarelli, G., Chessa, A., Scala, A. i Damiano, A. 2015. Green Power Grids: How Energy from Renewable Sources Affects Networks and Markets. PLOS ONE September 3 2015.
 
6.
Olsina i in. 2014 – Olsina, F., Pringles, R., Larisson, C. i Garcés, F. 2014. Reliability payments to generation capacity in electricity markets. Energy Policy 73, s. 211–224.
 
7.
Rubanowicz, T. i Prondziński, Z. 2015. Bilansowanie niezrównoważonej podaży źródeł wytwórczych – dodatkowe koszty na konkurencyjnym rynku energii. Aktualne problemy w elektroenergetyce zeszyt 2. Konferencja APE’15, czerwiec 2015.
 
8.
Sensfub i in. 2008 – Sensfub, F., Ragwitz, M. i Genoese, M. 2008. The merit-order effect: A detailed analysis of the price effect of renewable electricity generation on spot market prices in Germany. Energy Policy 36, s. 3086–3094.
 
9.
Vandezande i in. 2010 – Vandezande, L., Meeus, L., Belmans, R., Saguan, M. i Glachant, J.M. 2010. Well-functioning balancing markets: A prerequisite for wind power integration. Energy Policy 38, s. 3146–3154.
 
10.
Vilim, M. i Botterud, A. 2014. Wind power bidding in electricity markets with high wind penetration. Applied Energy 118, s. 141–155.
 
11.
Weber, C. 2010. Adequate intraday market design to enable the integration of wind energy into the European power systems. Energy Policy 38, s. 3155–3163.
 
12.
European Commission guidance for the design of renewables support schemes, Brussels 5.11.2013, COM(2013) 439. [Online] Dostępne w: https://ec.europa.eu/energy/si... [Dostęp: 5.11.2013].
 
13.
A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy, Brussels 25.2.2015, COM(2015) 80. [Online] Dostępne w: https://setis.ec.europa.eu/sys... [Dostęp: 25.02.2015].
 
14.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478. [Online] Dostępne w: http://isap.sejm.gov.pl/Detail... [Dostęp: 20.02.2015].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675