15 years after the liberalization of the energy market in Austria
A. Kucharska 1  
 
More details
Hide details
1
doktorantka, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(1):83–102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Austria is a relatively small country, however it has quite a high energy demand due to the country’s high civilizational development. The country does not have its own natural energy resources. Austria also does not have access to the sea, therefore it cannot take advantage of offshore opportunities. These issues make Austria rely on other countries to import energy. Given Austria’s central geographical position, a significant number of international energy routes cross in Austria. This, however, entails Austrian strong import dependency. Despite the adverse geopolitical context, Austria needed to create a national energy policy, which would guarantee the energy security of the country and meet environmental standards. Austria recognised the potential of renewable energy sources quite early – especially hydro energy – taking advantage of the mountainous topography. The country is one of the leaders in the European Union in terms of share of renewable energy sources in overall domestic electricity production. 2001 marked the beginning of the symbolic liberalized energy market in Austria. The implementation process of the liberalization was the fastest of all the EU member states and was generally successful. The liberalization allowed the structure of the Austrian energy market to essentially be reorganized and to become beneficial for the final consumers. Nevertheless, not all the targets have been met. Austria is facing challenges regarding the further development of the energy market. This includes internal issues such as the still quite high market concentration at the retail level. On the other hand, the creation of a common European energy market and the market coupling with the Central and Eastern European region require further regulatory actions in regards to adjusting the structure of the Austrian energy market. The following paper analyzes the objective premises and the process of the energy market’s development in Austria. It also contains a review of the current national energy situation and an assessment of the liberalization process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
15 lat po liberalizacji rynku energii w Austrii – ewolucja i perspektywy
rynek energii, liberalizacja, Austria
Austria jest niewielkim państwem, ale o dość wysokim zapotrzebowaniu energetycznym. Nie posiada własnych złóż surowców energetycznych, a do tego brak dostępu do morza pociąga za sobą zależność od innych państw w kwestiach tranzytowych. Kraj jest położony w centrum Europy, dzięki czemu krzyżuje się w nim wiele międzynarodowych tras przesyłu, ale równocze- śnie sprzyja to łatwemu uzależnieniu od importu. W tych mało sprzyjających warunkach geopolitycznych przyszło Austrii mierzyć się w drugiej połowie XX w. z koniecznością kształtowania polityki energetycznej, która gwarantowałaby bezpieczeństwo energetyczne państwa i jednocze- śnie spełniała normy środowiskowe. Austria wcześnie dostrzegła potencjał odnawialnych źródeł energii, w szczególności hydroenergii, wykorzystując w ten sposób szczególną topografię kraju. Pod względem udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej w kraju Austria należy do nielicznych pionierów energetyki odnawialnej w Europie. Sukcesem tego państwa była też dokonana w 2001 r. liberalizacja rynku energii elektrycznej, którą Austria przeprowadziła najszybciej spośród państw członkowskich Unii Europejskiej. Liberalizacja umożliwiła zasadniczą reorganizację struktury austriackiego rynku energii z korzyścią dla odbiorców końcowych. Nie udało się jednak zrealizować w pełni wszystkich założonych celów i Austria wciąż stoi przed pewnymi wyzwaniami związanymi z kształtowaniem rynku. Należą do nich, z jednej strony, kwestie wewnętrzne, takie jak wciąż wysoka koncentracja na rynku w obszarze sprzedaży energii. Z drugiej strony, budowa jednolitego rynku w Unii Europejskiej i konsolidacja z rynkami Europy Środkowo-Wschodniej wymagają dalszych działań w zakresie dostosowywania struktury austriackiego rynku energii. W artykule dokonano analizy zarówno podstaw, jak i samego procesu kształtowania rynku energii w Austrii, jego oceny i przeglądu bieżącej sytuacji stanu energetyki w państwie.
 
REFERENCES (43)
1.
10 Jahre…2011 - 10 Jahre Energiemarkt-Liberalisierung in Österreich. Energie-Control Austria 2011. 170 s.
 
2.
14 Jahre…2015 - 14 Jahre nach der Liberalisierung: Umsetzung und kritische Bestandsaufnahme. Bilans 2015. Stromliste.at. [Online] Dostępne w: http://stromliste.at/energiema... [Dostęp: 28.05.2016].
 
3.
ACER…2015 – ACER w swojej opinii przyznał rację polskiemu regulatorowi. Oficjalna strona internetowa Urzędu Regulacji Energetyki. Data publikacji: 24.09.2015. [Online] Dostępne w: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad... [Dostęp: 28.05.2016].
 
4.
Agentur für die Zusammenarbeit… – Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden empfiehlt Engpassmanagement an der deutsch-österreichischen Grenze. Oficjalna strona internetowa Federalnej Agencja ds. Sieci (Bundesnetzagentur). Data publikacji: 23.09.2015 [Online] Dostępne w: http://www.bundesnetzagentur.d... [Dostęp: 28.05.2016].
 
5.
Ausgestaltung und Koordination…2014 – Ausgestaltung und Koordination von Kapazitätsmechanismen im europäischen Strommarkt. Bewertung und Einordnung relevanter Handlungsoptionen zur Ausgestaltung und Koordination von Kapazitätsmechanismen in der Region Central Western Europe (CWE). Badania przeprowadzone przez A.T. Kearney na zlecenie Energie Baden-Württemberg AG. Kwiecień 2014. 93 s.
 
6.
Behördenzuständigkeit… – Behördenzuständigkeit in Elektrizitätsangelegenheiten. Oficjalna strona internetowa Austriackiego Związku Operatorów Systemów Przesyłowych (Oesterreichs Energie) [Online] Dostępne w: http://oesterreichsenergie.at/... [Dostęp: 28.05.2016].
 
7.
Bundesgesetz... 2000 – Bundesgesetz, mit dem die Ausübungsvoraussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der Verrechnungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie geregelt werden, StF: BGBl. I Nr. 121/2000.
 
8.
Chmielewski, A. 2009. Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo M.M., 175 s.
 
9.
Czech, A. 2012. Zarys ewolucji wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne Nr 123 Międzynarodowe stosunki gospodarcze – integracja regionalna w Europie i na świecie, s. 251–262.
 
10.
Das realisierbare Windpotential Österreichs für 2020 und 2030. Follow-Up Studie zum Projekt „Windatlas und Windpotentialstudie Österreich”, Energiewerkstatt,Austrian Wind PotentialAnalysis, s. 6, [Online] Dostępne w: http://www.windatlas.at/downlo... [Dostęp: 28.05.2016].
 
11.
Die BWB… – oficjalna strona internetowa Federalnego Organu ds. Konkurencji (Bundeswettbewerbsbehörde) [Online] Dostępne w: http://www.bwb.gv.at/DieBWB/Se... [Dostęp: 28.05.2016].
 
12.
Dokument roboczy Służb Komisji Europejskiej, Country Reports. Accompanying the document „Communication from the ComissionCommission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions”. Progress towards completing the Internal Energy Market, SWD(2014) 311 final, Brussels, 13.10.2014, s. 3–11, 239 s.
 
13.
Dyrektywa… 2009 – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
 
14.
E-Control…2016 – E-Control: Energiemarktliberalisierung erhöhte Bruttoinlandsprodukt um 1,3 Prozent. APA-OTS Originaltext-Service GmbH – Austria Presse Agentur Gruppe. [Online] Dostępne w: http://www.ots.at/presseaussen... [Dostęp: 28.05.2016].
 
15.
Elektrizitätswirtschaftsrecht… – Elektrizitätswirtschaftsrecht in Österreich. Oficjalna strona internetowa Austriackiego Związku Operatorów Systemów Przesyłowych (Oesterreichs Energie) [Online] Dostępne w: http://oesterreichsenergie.at/... [Dostęp: 28.05.2016].
 
16.
ElWOG 2010 – Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft neu geregelt wird (Elektrizitätswirtschafts und organisationsgesetz 2010 – EIWOG 2010), StF: BGBl. I Nr 110/2010.
 
17.
Energie-Control-Gesetz 2010 – Bundesgesetz über die Regulierungsbehörde in der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (Energie-Control-Gesetz – E-ControlG), StF: BGBl. I Nr 110/2010.
 
18.
Energiedaten… 2014 – Energiedaten Österreich 2014. Änderung wichtiger Kennzahlen und Einflussfaktoren im Vergleich zum Vorjahr.Statistik Austria, Direktion Raumwirtschaft, Fachbereich Energie. Raport wykonany przez Statistik Austria na zlecenie (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) i (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft). Wiedeń 2016.
 
19.
Energiestatus… 2015 – Energiestatus Österreich 2015. Entwicklung bis 2013. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.
 
20.
EnergieStrategie… 2010 – EnergieStrategie Österreich 2020. Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Wiedeń, 140 s.
 
21.
Energy Policies… 2014 – Energy Policies of IEA Countries: Austria. 2014 Review. OECD/IEA. Paryż, 148 s.
 
22.
Engpassmanagement…2016 – Engpassmanagement. Oficjalna strona internetowa Federalnej Agencja ds. Sieci (Bundesnetzagentur). Data publikacji: 25.04.2016 [Online:] Dostępne w: http://www.bundesnetzagentur.d... [Dostęp: 28.05.2016].
 
23.
Fakten zum Strompreis… – Fakten zum Strompreis in Österreich – Nettopreise vs Steuern und Abgaben. Oficjalna strona internetowa Austriackiego Związku Operatorów Systemów Przesyłowych (Oesterreichs Energie) [Online:] Dostępne w: http://oesterreichsenergie.at/... [Dostęp: 28.05.2016].
 
24.
Fischer, K. i Rosenkranz, C. 2012. Handbuch Energiepolitik Österreich. LIT, Münster, 322 s.
 
25.
Geografie… – Geografie und Bevölkerung. Oficjalna strona internetowa dot. migracji Federalnego Ministerstwa Pracy, Spraw Społecznych i Ochrony Konsumentów (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz) i Ministerstwa Spaw Wewnętrznych (Bundesministerium für Inneres) [Online:] Dostępne w: http://www.migration.gv.at/de/... [Dostęp: 28.05.2016].
 
26.
Hoffmann, T. 2014. Polityka energetyczna jako przykład polityki publicznej, s. 263–74 [W:] Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. T. 1 Polityka – gospodarka – zasoby naturalne i logistyka. Kwiatkiewicz P. red., Poznań, 678 s.
 
27.
Hofman-Pianka, A. 2002. Liberalizacja energii po austriacku (cz. I). Cire.pl, 08.08.2002, [Online:] Dostępne w: http://www.cire.pl/publikacje/... [Dostęp: 28.05.2016].
 
28.
Jahresbericht 2015 – Jahresbericht 2015: Der Energiemarkt voll in Bewegung. Energie-Control Austria. Wiedeń 2016.
 
29.
Kraftwerkskarte… 2015 – Kraftwerkskarte von Oesterreich Energie. Aktuelle Entwicklungen bedrohen funktionierende Stromversorgung. Presseinformation vom 27.05.2015. Oesterreich Energie.
 
30.
Kwinta, W. 2011. Rynek energii: Austria. Polska Energia Nr 3/4 (29/30), s. 22–23.
 
31.
Monitoring… 2015 – Monitoring Report: Versorgungssicherheit Strom. Energie-Control Austria. Wiedeń 2015.
 
32.
Noty faktograficzne o Unii Europejskiej, 5.7. Polityka energetyczna, 5.7.1. Polityka energetyczna – zasady ogólne [Online:] Dostępne w: http://www.europarl.europa.eu/... [Dostęp: 28.05.2016].
 
33.
Opinion… 2015 – Opinion of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators No 09/2015 of 23 September 2015 on the compliance of national regulatory authorities’ decisions approving the methods of allocation of cross-border transmission capacity in the Central-East Europe region with Regulation (EC) No 714/2009 and the guidelines on the management and allocation of available transfer capacity of interconnections betweens national systems contained in Annex I thereto.
 
34.
Österreich… 2014 – Österreich zahlt 15 Milliarden für Öl- und Gasimporte, Österreichischer Biomasse-Verband, Wien, 04.09.2014, [Online] Dostępne w: http://www.biomasseverband.at/... [Dostęp: 18.12.2016].
 
35.
Preisverfall… 2015 – 2015 war schwieriges Jahr für Strombranche. Preisverfall an den Börsen, steigende Importe und zunehmende Netzbelastung. Presseinformation vom 27.12.2015. Oesterreich Energie.
 
36.
Presseaussendung… 2014 – Presseaussendung: Zahlungen für Bereithalten von Kraftwerken in Österreich nicht nötig. Doniesienie prasowe E-Control z dn. 04.06.2014. Oficjalna strona internetowa Energie-Control Austria [Online:] Dostępne w: http://www.e-control.at/presse... [Dostęp: 18.12.2016].
 
37.
PVGIS © European Union, 2001–2008, Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., Potential of solar electricity generation in the European Union member states and candidate countries, “Solar Energy”, Vol. 81, Issue 10, 2007, s. 1295–1305, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg... [Dostęp: 28.05.2016].
 
38.
Rozporządzenie 2015/1222… – Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.
 
39.
Rozporządzenie… 2009a – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej.
 
40.
Rozporządzenie… 2009b – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).
 
41.
Szukalski, P. red. 2006. Szansa na sukces. Recepty współczesnych Polaków. Łódź: Wyd. UŁ, s. 123–137, 210 s.
 
42.
Trzeci pakiet… 2009 – Trzeci pakiet energetyczny. Oficjalna strona internetowa Urzędu Regulacji Energetyki. [Online] Dostępne w: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad... [Dostęp: 28.05.2016].
 
43.
Wierzbiński, M. 2014. Determinanty konieczności wdrożenia rynku zdolności wytwórczych w energetyce. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 343 Modele zarządzania kosztami i dokonaniami, Wrocław, s. 570–581.
 
ISSN:1429-6675