REVIEW PAPER
Mathematical model of energy production, used to support energy policy in local government units
 
 
More details
Hide details
1
Management Institute, University of Szczecin, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Marcin Rabe   

Management Institute, University of Szczecin, Poland
Submission date: 2020-05-27
Final revision date: 2020-06-07
Acceptance date: 2020-06-08
Publication date: 2020-06-26
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(2):57–66
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The agrarian process includes many industrial phenomena and events. The goal of economics as a science is to precisely detect and describe the relationships between various market mechanisms. These phenomena can be presented as the desire “to describe reality in terms of systems, their components and relationships, both between components of the system and between different systems” (Jankowski 1997). The energy sector is a special field among many areas of the national economy, and the products of this sector have a major impact on the branches of the economy and the mechanisms of action occurring in them. The publication is devoted to the construction of a mathematical model used to support the energy policy of local government units. The aim of the study is to build a mathematical model of energy production, taking the development potential of renewable energy into account, as well as to propose the desired direction of energy policy development in the analyzed periods to the regional authorities and to offer a model for creating an energy policy in other local government units: poviats, communes. Until now, few authors have comprehensively dealt with this issue. To date, no detailed research has been published on issues related to renewable energy development and the use of mathematical methods in the construction of the energy production model in local government units. The undertaken research is a contribution to the development of knowledge about alternative energy sources in the energy margin.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Model matematyczny produkcji energii, wykorzystywany do wspierania polityki energetycznej w jednostkach samorządu terytorialnego
odnawialne źródła energii, metoda leksykograficzna, matematyczny model produkcji energii
Proces agrarny obejmuje wiele zjawisk i wydarzeń industrialnych. Celem ekonomii jako nauki jest właśnie wykrycie i opisanie związków między różnymi mechanizmami rynkowymi. Zjawiska te można przedstawić jako „dążenie do opisania rzeczywistości w kategoriach układów, ich składników i relacji, zarówno między składnikami układu, jak i między różnymi układami” (Jankowski 1997). Energetyka, spośród wielu obszarów gospodarki narodowej, jest dziedziną szczególną, a produkty tego sektora mają zasadniczy wpływ na gałęzie gospodarki i występujące w nich mechanizmy działania. Publikacja poświęcona jest konstrukcji matematycznego modelu, stosowanego do wspierania polityki energetycznej jednostek samorządu terytorialnego. Celem badania jest zbudowanie matematycznego modelu produkcji energii z uwzględnieniem potencjału rozwojowego energii odnawialnej, a  także zaproponowanie władzom regionalnym pożądanego kierunku rozwoju polityki energetycznej w analizowanych okresach oraz zaoferowanie modelu do kreowania polityki energetycznej w innych jednostkach samorządu terytorialnego: powiatach, gminach. Dotychczas niewielu autorów kompleksowo zajmowało się tą problematyką. Dotąd nie ukazały się szczegółowe badania dotyczące zagadnień rozwoju energii odnawialnej i stosowania metod matematycznych w budowie modelu produkcji energii w jednostkach samorządu terytorialnego. Podjęte badania stanowią wkład w rozwój wiedzy o alternatywnych źródłach energii w obszarze energetycznym.
 
REFERENCES (15)
1.
Bartosiewicz, S. 1990. Econometric (Ekonometria). Warszawa: PWE, 14 pp. (in Polish).
 
2.
Bhowmik et al. 2017 – Bhowmik, Ch., Bhowmik, S., Ray, A. and Pandey, K.M. 2017. Optimal green energy planning for sustainable development: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 71, 796–813, pp. 134–136.
 
3.
Glinkowska, B. 2010. Modeling in organization improvement processes – theoretical and methodological remarks (Modelowanie w procesach usprawniania organizacji – uwagi teoretyczno-metodyczne). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 234, pp. 255–264 (in Polish).
 
4.
Jankowski, B. 1997. Modeling the development of the national energy system, taking into account the requirements for stabilizing the reduction of carbon dioxide emissions in Poland (Modelowanie rozwoju krajowego systemu energetycznego z uwzględnieniem wymagań stabilizacji redukcji emisji dwutlenku węgla w Polsce). Warszawa: IPPT PAN, 217 pp. (in Polish).
 
5.
Kasprzak, T. 1992. Systems for supporting multi-criteria decisions (Systemy wspomagania decyzji wielokryterialnych). Warszawa: UW Publishing Houses, 173 pp. (in Polish).
 
6.
Konarzewska-Gubała, E. 1980. Programming with multiple purposes (Programowanie przy wielorakości celów). Warszawa: PWN, 222 pp. (in Polish).
 
7.
Krog, L. and Sperling, K. 2019. A comprehensive framework for strategic energy planning based on Danish and international insights. Energy Strategy Reviews Vol. 24, pp. 83–93.
 
8.
Malicki, M. 1993. Lexical method in farm production planning (Metoda leksograficzna w planowaniu produkcji gospodarstwa rolnego). Szczecin: AR Szczecin, pp. 112–115 (in Polish).
 
9.
Malicki, M. 1999. Risk in planning feed management (Ryzyko w planowaniu gospodarki paszowej). Szczecin: AR Szczecin, 44 pp. (in Polish).
 
10.
Mokrzycki, E. 2003. The idea of ​distributed generation. A new look at the environment (Idea generacji rozproszonej. Nowe spojrzenie na środowisko). Nafta & Gaz Biznes, pp. 1–5 (in Polish).
 
11.
Rabe et al. 2019a – Rabe, M, Streimikiene, D. and Bilan, Y. 2019a. EU carbon emissions market development and its impact on penetration of renewables in the power sector. Energies 12(15), DOI: 10.3390/en12152961, pp. 1–20.
 
12.
Rabe et al. 2019b – Rabe, M., Streimikiene, D. and Bilan, Y. 2019b. The Concept of Risk and Possibilities of Application of Mathematical Methods in Supporting Decision Making for Sustainable Energy Development. Sustainability 11, DOI: 10.3390/su11041018, pp. 5–8.
 
13.
Skoczkowski, T. 2007. Development of Polish legal regulations in the aspect of distributed energy sources (Rozwój polskich regulacji prawnych w aspekcie rozproszonych źródeł energii). Seminar “Integration of distributed generation with the Polish Power System”, Warszawa, 19.04.2007, pp. 6–9 (in Polish).
 
14.
Sobczyk et al. 2011 – Sobczyk, E., Wota, A. and Krężołek, S. 2011. The use of mathematical multi-criteria methods to choose the optimal variant of the source of hard coal extraction (Zastosowanie matematycznych metod wielokryterialnych do wyboru optymalnego wariantu źródła pozyskania węgla kamiennego). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management Vol. 27, Iss. 3, pp. 51–68 (in Polish).
 
15.
Theo et al. 2017 – Theo, W.L., Lim, J.S., Ho, W.S., Hashim, H. and Lee, C.T. 2017. Review of distributed generation (DG) system planning and optimisation techniques: comparison of numerical and mathematical modelling methods. Renewable & Sustainable Energy Reviews 67, pp. 531–573.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675