Alternative fuels applied in the cement industry
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(1):177–201
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Alternative fuels are made from solid or liquid wastes or from organic fractions of these wastes. Alternative fuels are called secondary or substitute fuels. For the sake of technological conditions of cement productions (the high incineration temperature, the large area of the furnace, the alkaline environment inside the kiln), in the world-wide cement industry the alternative fuels from wastes are used. These fuels have commercial names and are characterized by various qualitative and quantitative composition of selected organic fractions of municipal and industrial wastes. The calories from combustion of municipal and industrial wastes are presented in this article. Alternative fuels using by cement industry division are discussed. Characteristic of qualitative and energy value fuels made from particular wastes or mixtures of organic fractions these wastes are presented. The use of alternative fuels in the cement industry brings economic and ecological benefits both for cement industry and for society.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Paliwa z opadów stosowane w przemyśle cementowym
paliwa alternatywne, odpady komunalne, odpady przemysłowe, piec obrotowy, przemysł cementowy
Paliwa alternatywne są otrzymywane z odpadów stałych lub ciekłych bądź z mieszanin frakcji organicznych tych odpadów. Paliwa alternatywne nazywane są również paliwami zastępczymi lub wtórnymi. Ze względu na uwarunkowania technologiczne dotyczące procesów produkcji cementu (wysoka temperatura spalania, duża powierzchnia paleniska, środowisko alkaliczne), w światowym przemyśle cementowym stosowane są paliwa alternatywne, które noszą różne nazwy handlowe i charakteryzują się różnorodnym składem ilościowym i jakościowym wybranych frakcji organicznych odpadów komunalnych i przemysłowych. W artykule przedstawiono charakterystykę energetyczną odpadów komunalnych i przemysłowych. Omówiono podział paliw alternatywnych stosowanych przez przemysł cementowy oraz dokonano charakterystyki jakościowej i energetycznej poszczególnych paliw otrzymanych z odpadów bądź z mieszanin frakcji organicznych tych odpadów. Wykorzystanie paliw z odpadów przynosi korzyści ekonomiczne i ekologiczne zarówno przemysłowi cementowemu, jak i społeczeństwu.
ISSN:1429-6675