Prediction of methane emissions factor from CMM coal mines in Poland
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(3):157–169
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper proposes the use of indicator methods for estimating methane emissions from hard coal for the prognosis of methane emissions in operating methane mines USCB 2013-2020. For the purposes of reporting and fulfill the obligations of the Kyoto Protocol, in 2009 in Poland the National Inventory of GHG emissions report was published for the year 2007 (KCIE 2009), which shows that there is no detailed data on methane emissions from hard coal mines. Therefore, a thorough analysis was carried out for the methods of estimating methane emissions and estimated emissions of methane from hard coal mines in Poland in the years 2001-2011. The data obtained from the decomposition of methane emission factors against extraction in methane mines allowed to define their dependencies in the form of the equation EF = f (Q), which is also the basis for the estimating emissions from methane hard coal mines in Poland in the future years. Reducing methane emissions from hard coal mines, thus fulfilling the Polish obligations of the Kyoto Protocol in its first period (in 2008-2012), has lost its importance at the end of 2012. In the second trading period - Kyoto II, which will be in force by 2020 - will be adopted to determine the Polish climate commitments including the emissions of methane from hard coal mines. The resulting prognostic estimates the methane emissions from hard coal methane mines (for years 2001-2011) and may be helpful to develop an appropriate climate policy for the Polish mining industry in the years 2013-2020.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognoza wskaźników emisji metanu z kopalń metanowych węgla kamiennego w Polsce
górnictwo, metanowe kopalnie węgla kamiennego, emisja metanu
W niniejszym opracowaniu zaproponowano zastosowanie wskaźnikowej metody szacowania emisji metanu z węgla kamiennego dla prognozy emisji metanu czynnych kopalń metanowych GZW w latach 2013-2020. Dla potrzeb raportowania i wypełniania zobowiązań Protokołu z Kyoto w Polsce, w roku 2009 opublikowano Raport Krajowej Inwentaryzacji Emisji i Pochłaniania gazów cieplarnianych za rok 2007 (KCIE 2009), z którego wynika, że brak jest szczegółowych danych w zakresie emisji metanu z węgla kamiennego kopalń. W związku z tym dokonano gruntownej analizy metod szacowania emisji metanu i oszacowano emisje z węgla kopalń metanowych w Polsce w latach 2001-2011. Uzyskane dane z rozkładu wskaźników emisji metanu na tle wydobycia z kopalń metanowych pozwoliły na określenie ich zależności w postaci równania EF = f(Q), będącego jednocześnie podstawą prognozy emisji metanu z metanowych kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach kolejnych. Redukcja emisji metanu z węgla kamiennego kopalń, a tym samym wypełnianie zobowiązań Polski (w latach 2008-2012) dotyczą tzw. pierwszego okresu obowiązywania Protokołu z Kioto, który utracił swoją ważność pod koniec 2012 roku. W II okresie rozliczeniowym -Kioto II, który będzie obowiązywać do roku 2020 - przyjęte zostaną ustalenia zobowiązań klimatycznych dla Polski w tym w zakresie emisji metanu z węgla kamiennego. Uzyskane prognostyczne szacunki emisji metanu z węgla kamiennego metanowych kopalń (w latach 2001-2011) mogą być pomocne do wypracowania właściwej polityki klimatycznej dla górnictwa polskiego na lata 2013-2020.
 
REFERENCES (17)
1.
GAWLIK L., GRZYBEK I., 1995 - Metodyka oszacowania emisji metanu związanego z eksploatacją węgla w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 11, z. 3, s. 371-393.
 
2.
GAWLIK L., GRZYBEK I., 2002 - Szacowanie emisji metanu w polskich Zagłębiach (System Węgla Kamiennego). PAN Wyd. IGSMiE, Kraków, s. 5-98.
 
3.
IPCC, 2003 - Intergovernmental Panel on Climate Change. National Greenhouse Gas Inventories Programme. Fugitive Emissions from Oil and Natural Gas Activities. Background Papers. IPCC Experts Meeting on Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, p. 103-127.
 
4.
IPCC, 2000 - Intergovernmental Panel on Climate Change. Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National GHG Inventories, p. 107-124.
 
5.
IPCC, 2006 - Intergovernmental Panel on Climate Change. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2, Energy, Chapter 4, p. 4.6-4.78.
 
6.
Piąty Raport Rządowy dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa 2010, s. 5-39.
 
7.
KCIE, 2009 - Krajowa inwentaryzacja emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych za rok 2007. Raport wykonany na potrzeby Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto. Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji (KCIE). Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa, s. 5-76.
 
8.
KRAUSE E., SEBASTIAN Z., 2002-2012 - Zagrożenie gazowe. Raport roczny (2001-2011) o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Władysława Konopko, Wyd. GIG, Katowice, s. 20-40.
 
9.
KWARCIÑSKIJ., 2005 - Ocena rzeczywistej emisji metanu do atmosfery spowodowanej eksploatacją węgla kamiennego. Państwowy Instytut Geologiczny, Sosnowiec, s. 61-123.
 
10.
Kyoto Protocol 1997 - Kyoto Protocol for United Nations Framework Convention on Climate Change. IIIrd Conf. of Paris.
 
11.
Ochrona Środowiska w województwie Śląskim w latach 2007-2010. Katowice, 2011.
 
12.
PATYŃSKA R., 2012 - Ocena szacowania emisji metanu z metanowych kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 2001-2010. Przegląd Górniczy Nr 12/2012, s. 35-46.
 
13.
PATYŃSKA R., 2010-2012 - Task 1.4. "Low carbon mine site energy initiatives" (Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel; Kontract no. RFCR-CT-2010-00004) Projekt Lowcarb realizowany w Głównym Instytucie Górnictwa w latach 2010-2012, Katowice. p. 9-165.
 
14.
PATYŃSKA R., 2013 - Methane emissions from ventilation and degasification systems of hard coal mines in Poland in the years 2001-2010. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 29, z. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, p. 17-34.
 
15.
PIG, 2008 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Stan na rok 2007. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
16.
Revised, 1996 - Intergovernmental Panel on Climate Change. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reporting Instructions (Volume 1). Workbook (Volume 2). Reference Manual (Volume 3). IPCC/OECD/IEA Programme on National Greenhouse Gas Inventories.
 
17.
Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego (2001-2010). Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675