Energy company in a competitive energy market
K. Zamasz 1  
 
More details
Hide details
1
The Silesian University of Technology, The Faculty of Organization and Management, Gliwice, Poland
Publication date: 2018-06-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(2):35–48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Until the early 1990s, the domestic power industry was a natural monopoly. This was caused by the specificity of the operation of the electricity transmission and distribution sub sectors, technical challenges of coordinating the operation of generating units and transmission networks, requirements regarding long-term forecasting of the industry development, and returns to scale. In view of the above, the objective of the presented paper is to assess the economic situation of energy companies operating in a competitive electricity market. The article analyses the main areas of activity of the energy companies, i.e.: the areas of production, transmission, distribution, and sales. In addition, the market shares of the various energy companies, in terms of generating capacity and the amount of the energy produced, were analyzed. Furthermore, the technical and economic situation of enterprises operating in the power sector was also subjected to analysis. The mentioned analysis has revealed that the profit received from the main activity of the enterprises (i.e. the sale of electricity) has decreased in recent years. What is more, the energy sector must adapt to legal and regulatory changes related to the intensification of the decarbonization policy pursued by the European Commission. Therefore, national energy should focus on developing skills in the areas of innovation, such as: electro mobility, energy storage, energy management, etc.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przedsiębiorstwo energetyczne na konkurencyjnym rynku energii
przedsiębiorstwo energetyczne, rynek energii, sektor wytwarzania energii elektrycznej
Krajowy przemysł elektroenergetyczny rozwijał się do wczesnych lat dziewięćdziesiątych XX wieku w strukturze państwowego monopolu naturalnego. Spowodowane to było specyfiką funkcjonowania podsektorów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, wyzwaniami technicznymi koordynacji pracy jednostek wytwórczych i sieci przesyłowych, wymogami w zakresie długoterminowego prognozowania rozwoju branży oraz efektami skali. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw energetycznych funkcjonujących na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. W artykule przeanalizowano główne obszary działalności przedsiębiorstw energetycznych, tj. obszar wytwarzania, obszar przesyłu, obszar dystrybucji oraz obszar sprzedaży/obrotu. Zbadano także udziały rynkowe poszczególnych spółek energetycznych, pod względem posiadanych mocy wytwórczych oraz wielkości produkowanej energii elektrycznej. Ponadto przeprowadzono analizę sytuacji techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. Analiza ta wskazała, że w ostatnich latach zmalały zyski generowane z podstawowej działalności przedsiębiorstw (tj. ze sprzedaży energii elektrycznej). Dodatkowo sektor energetyczny musi się dostosowywać do zmian otoczenia prawno-regulacyjnego, związanego z intensyfikacją prowadzonej przez Komisję Europejską polityki dekarbonizacyjnej. Dlatego też krajowa energetyka powinna ukierunkować swe działania na budowę kompetencji w innowacyjnych obszarach, takich jak elektromobilność, magazynowanie energii, zarządzanie energią itp.
 
REFERENCES (10)
1.
ARE 2006–2016. Technical and economic situation of the power sector (quarterlies for the years 2006–2016) (Sytuacja techniczno-ekonomiczna sektora elektroenergetycznego (kwartalniki za okres 2006–2016)). Warsaw: Energy Market Agency (in Polish).
 
2.
ARE 2017. The statistics of the power sector, 2016 (Statystyka elektroenergetyki polskiej 2016). Warsaw: Energy Market Agency (in Polish).
 
3.
Belyaev, L.S. 2011. Electricity Market Reform: Economics and Policy Challenges. Springer, New York. Cire.pl [Online] www.cire.pl [Accessed: 2018-04-05].
 
4.
Hunt, S. 2002. Making Competition Work in Electricity. New York: John Wiley & Sons.
 
5.
Kirschen, D. and Strbac, G. 2004. Fundamentals of Power System Economics. Chichester: John Wiley & Sons.
 
6.
Kuziak, K. 2011. Measurement of the enterprise risk – measurement models and their risk (Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa – modele pomiaru i ich ryzyko). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (in Polish).
 
7.
PSE SA. [Online] www.pse.pl [Accessed: 2018-04-05] (in Polish).
 
8.
URE 2017. Report on the Activity of the President of Energy Regulatory Office in 2016 (Sprawozdanie z działalności prezesa URE w 2016 roku). Energy Regulatory Office, Warsaw (in Polish).
 
9.
Zamasz, K. 2015a. Economic efficiency of an electricity undertaking in the context of capacity market introduction (Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa energetycznego w warunkach wprowadzenia rynku mocy). Warsaw: PWN (in Polish).
 
10.
Zamasz, K. 2015b. Economic and regulatory conditions of the domestic power sector consolidation (Warunki ekonomiczne i regulacyjne konsolidacji krajowego sektora energetycznego). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 18, Iss. 2, pp. 19–28 (in Polish).
 
ISSN:1429-6675