Prospects of development of polish hard coal mining industry against background world mining industry
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2001;4(2):5–35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The role of hard coal will have a special importance in creation of production potential of electric energy generation and energy safety of the country because of magnitude of reserves of these fuels and the level of coal winning and preparation technologies. The position of hard coal among primary energy carries used for electric energy production seems to be secured in Poland for at least some tens of years, similarly as in the World economy. This situation is favoured by technological advancement in coal consumption, especially by power generators, what allows for minimisation of many unfavourable effects of its utilisation. The country's power generators have already been and will be more and more the main customers of hard coal, becoming thus the main partner of mining industry. The increase of coal consumption resulting from rising demand for electric energy and halting of gas technology development is predicted for these customers. Taking into account the current and increasing gas prices, the construction of new, big energy objects, fired by this fuel is hardly likely. The country's demand in 2005 is estimated at 84 mln tons at present, out of which over 50% is to be for power plants and professional power- heating plants. In prospects to 2020, the moderate decrease of total demand of the country is forecasted, with its target volume of about 70 mln tons per year. The meaning of hard coal in fuel- energy balance of Poland requires a thorough restructuring of the sector to adjust its current excess production potential to market demand on one side and necessary securing of production capacity of mines respectively to future demand on the other side. The cost of the reform and vast range of its social impacts constitute a serious problem for the polish economy during the oncoming years. The results of the whole set of economic reforms being realised now depends on the success of coal sector's restructuring.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy rozwoju polskiego górnictwa węgla kamiennego na tle górnictwa światowego
zasoby energii pierwotnej, bezpieczeństwo energetyczne, rynek węgla kamiennego
Rola węgla kamiennego będzie miała szczególne znaczenie w kształtowaniu potencjału wytwórczego elektroenergetyki i bezpieczeństwa energetycznego państwa, ze względu na wielkość posiadanych przez Polskę zasobów oraz poziom stosowanych technologii wydobycia i przeróbki. Pozycja węgla kamiennego wśród pierwotnych nośników energii zużywanych dla produkcji energii elektrycznej wydaje się w Polsce zapewniona na co najmniej kilkadziesiąt lat, podobnie zresztą jak w gospodarce światowej. Sprzyja temu stały postęp technologiczny w użytkowaniu węgla, zwłaszcza w energetyce, co pozwala na minimalizację wielu niekorzystnych skutków jego wykorzystania. Głównym odbiorcą węgla kamiennego jest już i będzie coraz bardziej, krajowa elektroenergetyka, która staje się głównym partnerem górnictwa. Dla tego odbiorcy przewidywany jest wzrost zużycia węgla w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną i przyhamowania rozwoju technologii gazowych. Przy obecnych i wzrastających cenach gazu budowa nowych, dużych obiektów energetycznych, wykorzystujących to paliwo jest mało prawdopodobna. Zapotrzebowanie krajowe w roku 2005 oceniane jest obecnie na 84 mln ton z czego ponad 50% przypadać ma na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe. W perspektywie roku 2020 przewidywany jest umiarkowany spadek całkowitego zapotrzebowania krajowego, docelowo do ok. 70 mln ton rocznie. Znaczenie węgla kamiennego w bilansie paliwowo-energetycznym Polski wymaga z jednej strony głębokiej restrukturyzacji sektora dla przystosowania jego obecnie nadmiernego potencjału produkcyjnego do potrzeb rynkowych, z drugiej strony niezbędnych działań zabezpieczających zdolności produkcyjne kopalń, odpowiednio do przyszłego zapotrzebowania. Koszt reformy górnictwa węgla kamiennego i szeroki zasięg jej społecznego oddziaływania, stanowią poważny problem dla polskiej gospodarki w najbliższych latach. Od jej powodzenia zależy jednak wynik całości realizowanych przemian gospodarczych.
ISSN:1429-6675