Recent Report of lntergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(1):97–103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper summarizes information on climate changes presented in the recent IPCC report ("Summary for Policymakers"; February 2007). The changes until now have been described, such as the 0.8°C increase of global average temperaturę in a few recent years (compared to 1850-2000 years); sea level rise and an increase in freąuency of hot days. Next, climate forecasts for XXI century have been reported that were derived from various scenarios of futurę global economy and technology development.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany klimatu - Nowy raport Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC)
czwarty raport IPCC, zmiany klimatu, temperatura, poziom oceanów, opady, ekstremalne zjawiska pogodowe
Artykuł stanowi skrócony opis informacji zawartych w czwartym Raporcie IPCC na temat zmian klimatu. Przedstawiono dotychczasowe zmiany, m.in. wzrost średniej globalnej temperatury w okresie ostatnich kilku lato0,8°C (w porównaniu z latami 1850-1900), wzrost poziomu oceanów i wzrost częstotliwości występowania dni gorących. Zreferowano prognozy dalszych zmian w XXI w., oparte o różne scenariusze rozwoju globalnej sytuacji gospodarczej i postępu technologicznego.
ISSN:1429-6675