Renewable energy sources in Lithuania
 
More details
Hide details
1
doktorantka, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(1):135–154
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article considers modern trends in the development of renewable energy (RE) in Lithuania in the period 2003–2014. The national Lithuanian energy policy complies with the current EU energy regulations. The European Commission approved the implementation of the ‘‘Community Strategy and Action Plan on Renewable Energy’’, and the European Parliament adopted a directive on the ‘‘Promotion of Electricity Produced from Renewable Energy Sources in the Internal Electricity Market’’. The Republic of Lithuania Law on Energy from Renewable Sources contains sectoral objectives: to increase the share of electricity produced from RES up to at least 20% of the final national consumption, to increase the share of centrally supplied heat energy, produced from RES, up to at least 60%, of the heat energy balance, and to increase the share of RES used in households up to at least 80% of the total energy consumption balance. According to the Lithuanian Department of Statistics, Lithuania has already reached the 23% target: in 2014, the share of RES in the total energy balance of the country exceeded one fifth, accounting for 23.66%. The article generates the reasons, according to which the utilization of renewable energy is efficient and cost effective way to increase energy self-sufficiency of Lithuania. The certain conclusions about renewable energy (RE) in Lithuania were made on the basis of conducted analysis.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Odnawialne źródła energii w gospodarce litewskiej
odnawialne źródła energii, Strategia Energetyczna, ustawa OZE, rynek energetyczny, bilans energetyczny
W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie problematykę wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce litewskiej. Na podstawie literatury przedmiotu oraz dokumentów źró- dłowych opisano istotne czynniki wpływające na rozwój tych źródeł energii, które też uległy zmianie po przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej. Z tego względu w artykule przedstawiono analizę polityki energetycznej Litwy wraz ze strategią energetyczną tego państwa do 2020 roku. W badaniu wskazano na uwarunkowania wewnętrzne wynikające między innymi ze struktury gospodarki oraz posiadanych zasobów surowców energetycznych, wyszczególniając źródła energii odnawialnej (energia wodna, słoneczna, wiatrowa, biomasa). Bilans energetyczny został poddany szczegółowej analizie, ponieważ jest podstawowym narzędziem określającym udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Litwy. Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie wniosków podsumowujących artykuł.
 
REFERENCES (25)
1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L211/55, 14.8.2009.
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/EC z 27 września 2001 w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L283 z 27.10. 2001.
 
3.
Litwa w Unii Europejskiej. [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu [Dostęp: 8.04.2015].
 
4.
Elektrownia wiatrowa w Vydmantai, Litewski Instytut Energii, 2004, Litwa.
 
5.
Energia odnawialna w Europie – Niedawny wzrost i jego konsekwencje, Nr 4/2016, Raport Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, Kopenhaga, 20 s.
 
6.
Konstytucja RL – przyjęta 25 października 1992 roku na referendum konstytucyjnym. Dziennik Urzędowy Nr 33 – 1014 (30.11.1992), Rozdział IV.
 
7.
Lewandowski, W.M. 2007. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wyd. 1, Warszawa: WNT.
 
8.
Litewska energetyka w latach 2003 – 2014, Litewski Instytut Energii, Kowno, wyd. 2004 r.
 
9.
Litewski klimat, Litewski Instytut Hydrometeorologiczny, Wilno. [Online] Dostępne w: www.meteo.lt [Dostęp: 6.04.2015].
 
10.
Odnawialne źródła energii, Ministerstwo Energetyki RL, Wilno. [Online] Dostępne w: http://enmin.lrv.lt/ [Dostęp: 6.04.2015].
 
11.
Bioenergetyka, Ministerstwo Rolnictwa, Wilno. [Online] Dostępne w: http://ukmin.lrv.lt/ [Dostęp: 6.04.2015].
 
12.
Krajowy plan działań, czyli Strategia rozwoju energetyki Odnawialnej (Decyzja Parlamentu Litewskiego Nr 789 z dnia 21 czerwca 2010 roku, Dziennik Urzędowy Nr 73-3725).
 
13.
Narodowa Strategia Energetyczna, Decyzja Parlamentu Litewskiego X-1046 z dnia 18 stycznia 2007 roku, Dziennik Urzędowy nr 11–430, 2007.
 
14.
Narodowa Strategia Ochrony Środowiska. Program działań, Decyzja Parlamentu Litewskiego I-1550 z dnia 25 września 1996 roku.
 
15.
Niedziółka, D. 2012. Zielona energia w Polsce. Wyd. 1, Warszawa: CeDeWu.
 
16.
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz.U. z dnia 10 maja 1996 r.).
 
17.
Rozporządzenie Rządu w sprawie potwierdzenia Narodowego Programu Leśnego na rok 2010–2020, Nr 569, 23.05.2012. Ministerstwo Środowiska, Wilno.
 
18.
Rozwój szczytowo-pompowej hydroelektrowni w Kruonis, Spółka „Lietuvos energija”, Wilno.
 
19.
Środowisko i energetyka, Urząd Statystyczny Litwy, Wilno. [Online] Dostępne w: http://www.stat.gov.lt/ [Dostęp: 6.04.2015].
 
20.
Strategia rozwoju energetyki Odnawialnej, Decyzja Parlamentu Litewskiego Nr 789 z dnia 21 czerwca 2010 roku, Dziennik Urzędowy Nr 73-3725.
 
21.
Ustawa RL o odnawialnych źródłach energii, Decyzja Parlamentu Litewskiego Nr XI-1375 z dnia 12 maja 2011 roku, Dziennik Urzędowy Nr 62-2936 24-05-2011.
 
22.
Ustawa z dnia 16 maja 2002 roku – Prawo energetyczne, Decyzja Parlamentu Litewskiego Nr IX-884 z dnia 16 maja 2002 r., Dziennik Urzędowy Nr 56-2224, 2002-06-07.
 
23.
Ustawa z dnia 21 października 1997 roku – Prawo Wodne, Decyzja Parlamentu Litewskiego Nr VIII – 474, Dziennik Urzędowy Nr 104-2615, 1997-1-19.
 
24.
Ustawa z dnia 22 listopada 1994 roku – Ustawa o lasach, Decyzja Parlamentu Litewskiego Nr I – 671, Dziennik Urzędowy Nr 96-1872, 1994-12-14.
 
25.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 1994 roku – Ustawa o ziemi, Decyzja Parlamentu Litewskiego Nr I – 446, Dziennik Urzędowy Nr 34-620, 1994-07-01.
 
ISSN:1429-6675