Investment risk in the energy sector on the example of a biogas power plant
,
 
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Technology, Electrical Power Engineering Institute, Division of Power Plants and Power Engineering Economics, Warszawa
Publication date: 2018-12-31
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(4):125–140
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to present the issue of risk and related management methods, with a particular emphasis on the conditions of investment in energy infrastructure. The work consists of two main parts; the first one is the theoretical analysis of the issue, while the second discusses the application of analysis methods on the example of the investment in an agricultural biogas plant. The article presents the definitions related to the investment risk and its management, with a particular emphasis on the distinction between the risk and uncertainty. In addition, the main risk groups of the energy sector were subjected to an analysis. Then, the basic systematics and the division into particular risk groups were presented and the impact of the diversification of investments in the portfolio on the general level of risk was determined. The sources of uncertainty were discussed with particular attention to the categories of energy investments. The next part of the article presents risk mitigation methods that are part of the integrated risk management process and describes the basic methods supporting the quantification of the risk level and its effects – including the Monte Carlo (MC), Value at risk (VaR), and other methods. Finally, the paper presents the possible application of the methods presented in the theoretical part. The investment in agricultural biogas plant, due to the predictable operation accompanied by an extremely complicated and long-term investment process, was the subject of the analysis. An example of “large drawing analysis” was presented, followed by a Monte Carlo simulation and a VaR value determination. The presented study allows for determining the risk in the case of deviation of financial flows from the assumed values in particular periods and helps in determining the effects of such deviations. The conducted analysis indicates a low investment risk and suggests the ease of similar calculations for other investments.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ryzyko inwestycyjne w energetyce na przykładzie biogazowni
ryzyko inwestycyjne, zarządzanie ryzykiem, niepewność, Monte Carlo, value at risk, biogazownia
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia ryzyka oraz powiązanych z nim metod zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem warunków inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Praca składa się z dwóch głównych części – w pierwszej z nich dokonano analizy teoretycznej zagadnienia, natomiast w drugiej przedstawiono zastosowanie metod analizy na przykładzie realizacji inwestycji w biogazownię rolniczą. W artykule przedstawiono podstawowe definicje związane z zagadnieniem ryzyka inwestycyjnego i zarządzania nim; w szczególności dokonano rozróżnienia pojęcia ryzyka i niepewności. Ponadto analizie poddano główne grupy ryzyka, specyficzne dla sektora energetycznego. Następnie przedstawiono podstawową systematykę oraz możliwe kategorie podziałów grup ryzyka oraz określono wpływ dywersyfikacji inwestycji w portfelu na ogólny poziom ryzyka. Omówiono źródła niepewności, w szczególności kierując się kategoriami występującymi w przypadku inwestycji energetycznych. W kolejnej części pracy przedstawiono metody mitygacji ryzyka, będące elementem zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem oraz opisano podstawowe metody wspomagające ilościowe określenie poziomu ryzyka oraz jego skutków – w tym metodę Monte Carlo (MC), Value at risk (VaR) oraz inne. W ostatniej części pracy przedstawiono możliwe zastosowanie metod przedstawionych w części teoretycznej. Przedmiotem przykładowej analizy była inwestycja w biogazownię rolniczą, ze względu na przewidywalny charakter jej pracy, przy jednocześnie złożonym i długim okresie procesu inwestycyjnego. Przedstawiono przykład „Analizy dużego rysunku”, a następnie przeprowadzono symulację Monte Carlo oraz określono wartość VaR. Przeprowadzone badania pozwalają na określenie poziomu ryzyka wynikającego z odchylenia wartości przepływów finansowych w poszczególnych okresach od wartości założonych oraz pomagają w określeniu skutków takich odstępstw. Przeprowadzona analiza wskazała na niskie ryzyko przedmiotowej inwestycji oraz sugeruje łatwość przeprowadzenia podobnych obliczeń dla innych inwestycji energetycznych.
 
REFERENCES (26)
1.
Andriosopoulos, K. and Nomikos, N. 2013. Risk management in the energy markets and Value-at-Risk modelling: a hybrid approach. The European Journal of Finance, pp. 1–27.
 
2.
Aven et al. 2012 – Aven, T., Zio, E., Baraldi, P. and Flage, R. 2012. Uncertainty in Risk Assessment: The Representation and Treatment of Uncertainties by Probabilistic and Non-Probabilistic Methods. Chichester: John Wiley & Sons.
 
3.
Bacon, C.R. 2012. Practical Risk-Adjusted Performance Measurement. Somerset: John Wiley & Sons.
 
4.
Bajor, M. 2016. Risks associated with investing in renewable energy sources in Poland (Ryzyko towarzyszące inwestowaniu w odnawialne źródła energii w Polsce). Research Reviews of Czestochowa University of Technology – Management no. 24, vol. 2, pp. 272–280 (in Polish).
 
5.
Baran et al. 2016 – Baran, Ł., Bielecki, S. and Skoczkowski, T. 2016. Renewable energy sources – problems and perspectives of development in Poland (Odnawialne źródła energii – problemy i perspektywy rozwoju w Polsce). Przegląd Elektrotechniczny no. 3, pp. 190–195 (in Polish).
 
6.
Blanqué et al. 2016 – Blanqué, P., De Jong, M. and Ithurbide, P. 2016. Appraising investment risk. Journal of Asset Management vol. 17, pp. 215–217.
 
7.
Blim, M. 2008. Operational risk management (Zarządzanie ryzykiem operacyjnym). C.H. Beck, Warsaw (in Polish).
 
8.
Conchúir, D.Ó. 2011. Overview of the PMBOK® Guide. Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
 
9.
Curkowski, A. 2011. A guide for investors interested in the construction of agricultural biogas plants (Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych). Institute for Renewable Energy, Warsaw (in Polish).
 
10.
Fertis et al. 2012 – Fertis, A., Baes, M. and Lüthi, H.-J. 2012. Robust risk management. European Journal of Operational Research vol. 222, pp. 663–672.
 
11.
Hinde, D. 2012. PRINCE2 study guide. Chihester: John Wiley & Sons, Ltd.
 
12.
Kaczmarek, T.T. 2008. Risks and Risk Management. Interdisciplinary Approach (Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne). Warszawa: Difin (in Polish).
 
13.
Kocot, H. 2013. Electricity generation costs and the risk of investment (Koszty wytwarzania energii elektrycznej a ryzyko inwestycyjne). Rynek Energii no. 2, pp. 29–34 (in Polish).
 
14.
Krawczyk, T. 2013. Investment risk modeling: practical applications using the Excel spreadsheet and the Gretl software (Modelowanie ryzyka inwestycyjnego: zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu Gretl). Warsaw: CeDeWu (in Polish).
 
15.
Kryzia, D. 2014. Method of selection electricity generation technology-based on risk analysis and value of energy company (Metoda doboru technologii wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o analizę ryzyka i wartości przedsiębiorstwa energetycznego). Doctoral dissertation, Kraków (in Polish).
 
16.
Kryzia, D. 2015. Selection of the electricity generation technologyin the risk conditions (Wybór technologii wytwarzania energii elektrycznej w warunkach ryzyka). Kraków: The Publishing House of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences (in Polish).
 
17.
Liu, X. and Zeng, M. 2017. Renewable energy investment risk evaluation model based on system dynamics. Renewable and Sustainable Energy Reviews vol. 73, pp. 782–788.
 
18.
Malinowski, A. 2013. Risk in the assessment of economic projects – models and methods of analysis (Ryzyko w ocenie projektów gospodarczych – modele i metody analizy). Warsaw: Difin (in Polish).
 
19.
Marcinek, K. 2010. Risk in the financial assessment of investment projects: selected issues (Ryzyko w ocenie finansowej projektów inwestycyjnych: wybrane zagadnienia). Katowice: Publishing House of the University of Economics in Katowice (in Polish).
 
20.
Mazur et al. 2015 – Mazur, K., Mróz, W. and Wnuk, A. 2015. Assessment of investment risk from the environmental point of view (Ocena ryzyka inwestycyjnego w aspekcie środowiskowym). Paliwa i Energetyka no. 1, pp. 60–62 (in Polish).
 
21.
Michalak, J. 2013. Selected methods aiding investment decisions in power engineering (Wybrane metody wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych w energetyce). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal vol. 16, iss. 4, pp. 77–86 (in Polish).
 
22.
Michalak, J. 2014. Risk in renewable power engineering investment projects (Ryzyko w projektach inwestycyjnych energetyki odnawialnej). Poznan University Of Technology Academic Journals no. 79, pp. 105–111 (in Polish).
 
23.
Ostrowska, E. 2002. The risk of investment projects (Ryzyko projektów inwestycyjnych). Warsaw: PWE (in Polish).
 
24.
Ryzyko 2018. Dictionary of Polish Language (Słownik Języka Polskiego). [Online] http://sjp.pwn.pl/szukaj/Ryzyk... [Accessed: 2018-09-10].
 
25.
Sadeghi, M. and Shavvalpour, S. 2006. Energy risk management and value at risk modeling. Energy Policy vol. 34, pp. 3367–3373.
 
26.
Zachorowska, A. 2006. Investment risk of enterprises (Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw). Warsaw: PWE (in Polish).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675