Security of the Power System - general remarks
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):27–35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper the attention is drawn to some essential factors which have an influence on security of the general country energy system with taking security of the power system into special consideration. The relations which make possible quantitative estimate of the state of security are presented. There are given the list of ventures which are undertaken to constrain possibility of appearance of blackout at the country power system.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bezpieczeństwo elektroenergetyczne - uwagi ogólne
bezpieczeństwo, energia, energia elektryczna, system elektroenergetyczny, awaria
W pracy zwrócono uwagę na istotne czynniki wpływające na bezpieczeństwo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju. Przedstawiono zależności umożliwiające ilościową ocenę stanu tego bezpieczeństwa. Wymieniono przedsięwzięcia, które są podejmowane w celu ograniczenia możliwości wystąpienia "blackoutu" w krajowym systemie elektroenergetycznym.
 
REFERENCES (4)
1.
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Zespół do Spraw Polityki Energetycznej: Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku. Warszawa 2005, s. 56.
 
2.
MACIEJEWSKI Z. i in.—Quality of Supply—Customer Reguirements. Working Group 37—28, CIGRE, Paryż 2001, s. 38. 34.
 
3.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Departament Usług Operatorskich: Raport na temat stanu zagrożenia ciągłości pracy krajowego systemu elektroenergetycznego w Polsce. PSE S.A.,Biuletyn Miesięczny, Warszawa 2003, nr 10.
 
4.
Ministerstwo Gospodarki, Agencja Rynku Energii S.A.: Elektroenergetyka Polska w 2005 roku. Warszawa, maj 2006.
 
ISSN:1429-6675