Energy savings as energy market
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):37–49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article has been to prove that energy savings can constitute a component of energy market. The process of marketing different activities aimed at improving energy efficiency of the whole economy has been described. Necessary conditions for making energy savings market components have been defined. The position of energy efficiency in the internal competitive market has been analysed. The progress in supporting energy efficiency by different legislation and strategic document on energy issued by the European Commission has been reviewed. The essential role of energy efficiency in the modern economy and society has been described. The potential of energy efficiency in the EU and the plans to utilise it before 2020 have been presented. The expected influence of new directives, the energy use product directive and the energy services directive namely, on energy demand and energy loss reduction have been discussed. The main areas where energy cuts can take place energy generation, transmission, distribution and end-use, have been presented and analysed. Some other aspects influencing energy efficiency being crucial for settling energy savings as energy market component have been mentioned.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oszczędność energii jako element rynku energii
oszczędzanie energii, efektywność energetyczna, rynek energii
Celem artykułu było wykazanie, że procesy związane ze zmniejszeniem zużycia energii (oszczędzaniem energii) mogą być elementem rynku energii. W artykule pokazano proces urynkowienia oszczędzania energii poprzez opisanie podstawowych działań służących bezpośrednio lub pośrednio wzrostowi efektywności energetycznej. Przedstawiono rolę efektywności energetycznej w polityce Unii Europejskiej i potencjał efektywności energetycznej w krajach członkowskich. Omówiono podstawowe dokumenty Unii Europejskiej określające rynkową pozycję efektywności energetycznej. Scharakteryzowano obszary oszczędzania energii - sektor wytwarzania, transportu i użytkowania końcowego energii. Podano zalecenia dla Polski.
 
REFERENCES (9)
1.
Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE.
 
2.
Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego użytkowania energii oraz usług energetycznych.
 
3.
ECOHEATCOOL, Projekt w ramach Intelligent Energy — Europe, prezentacja PEEREA, Energy Charter, 14.06.2006, Bruksela.
 
4.
European Energy Priorities. An outline of the European Commission’s plans for 2005. Memo, 2005.
 
5.
Zielona Księga o efektywności energetycznej lub jak osiągnąć więcej zużywając mniej, KOM(2005) 265 wersja końcowa.
 
6.
Oświadczenie Światowej Rady Energetycznej na 2006 rok „Efektywność energetyczna: mrzonka czy rzeczywistość?”, 2006. 48.
 
7.
SKOCZKOWSKI T., WNUK R., 2004 — Potencjał oszczędności energii w Polsce. XVIII Konferencja „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej”, Zakopane, 2004. [W:] Polityka Energetyczna, tom 7, zeszyt specjalny.
 
8.
SKOCZKOWSKI T., 2005 — Racjonalne użytkowanie energii przez odbiorców. Konferencja OPE05. Jachranka.
 
9.
Zielona Księgą Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, KOM(2006) 105 wersja ostateczna.
 
ISSN:1429-6675